רגולציה בימי קורונה: עדכון לימים 31 בינואר – 4 בפברואר 2021

04 בפברואר, 2021

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הידוק הגבלות) (תיקון מס' 4), התשפ"א-2021 

***נוכח פקיעתו הקרבה של הסגר מתכנסת בשעות אלה הממשלה על מנת לגבש מתווה להארכתו, או לתחילת החזרה לשגרה בענפים שונים. נכון למועד כתיבת שורות אלו, טרם פורסמו החלטות מחייבות.

  • תקנות הסגר המגבילות את פעילות מקומות העבודה, התנועה והשהות במרחב הציבורי, כפי שפרסמנו עם התקנתן, עומדות כרגע בתוקף עד ליום שישי, 5 בפברואר 2021 בשעה 7:00.
  • נקבעו מספר תיקונים בנוגע ליציאה ממקום המגורים בתקופת הסגר לצורך טיסה אל מחוץ לישראל, שעיקרם:
   • אדם שמותרת יציאתו לטיסה, נדרש להודיע למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים על יציאתו לטיסה ועל מועד טיסתו באמצעות אתר האינטרנט של המשרד.
   • אל רשימת הסיבות המתירות יציאה ממקום המגורים לטיסה,[1] נוספה יציאה של אדם לצורך הגעה אל מקום שהייה קבוע הנמצא מחוץ לישראל.

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 15), התשפ"א-2021; הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (בידוד של אדם שנכנס לישראל בנסיבות מיוחדות) (מס' 5), התשפ"א-2021 

   • מעמדו של מי שהתחסן וקיבל תעודת מחוסן תקפה ("מחוסן"), הושווה לזה של מחלים שקיבל ממשרד הבריאות אישור החלמה תקף. חובת בידוד בית לא תוטל על מחוסן אלא אם הוא נמצא כחולה, או אם חום גופו עומד על 38 מעלות ומעלה.[2]
   • הוראת השעה אשר התירה לסיים את תקופת הבידוד תוך 10 ימים בכפוף לעריכת שתי בדיקות קורונה, קיבלה תוקף של הוראה קבועה. נזכיר כי ההוראה מתנה את קיצור תקופת ימי הבידוד בתנאי שלא הופיעו תסמינים בכל 10 הימים שבהם שהה אדם בבידוד ובתנאי שנתקבלו שתי תוצאות שליליות בבדיקות קורונה שנערכו במועדים הללו: בדיקה ראשונה – סמוך ככל האפשר למועד הכניסה לבידוד; בדיקה שנייה – לכל המוקדם, במהלך היום התשיעי לתקופת הבידוד, ולאחר שחלפו 24 שעות לפחות ממועד ביצוע הבדיקה הראשונה.
   • כמו כן, נקבע בהכרזה שבכותרת כי החל מיום שלישי, 2 בפברואר 2021, ועד ליום ראשון, 7 בפברואר 2021, תחול חובת בידוד במקום מטעם המדינה לשבים לארץ מכל מדינות העולם; ופורסם כי בקשות חריגות בנושא ייבחנו באופן פרטני על ידי ועדה של משרד הבריאות בנמל התעופה בן גוריון.
   • תוקף הצו שבכותרת הוארך עד ליום 10 במרץ 2021.

חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 5), התשפ"א-2021

נקבעו הוראות המרחיבות את סמכות הממשלה בקשר לצווי סגירה מינהליים הניתנים למקומות המפרים את מגבלות הקורונה, ובהן:

   • תקופת תוקפו של צו סגירה מינהלי שניתן בגין פתיחת מקום לציבור בניגוד לתקנות שהותקנו מכח החוק, תהיה כתקופת תוקפן של התקנות שבשל הפרתן ניתן הצו, אלא אם בוטל צו הסגירה בעיון חוזר, בהשגה, או בהחלטת בית משפט.
   • הוסדרה האפשרות למתן צו סגירה מינהלי למוסדות חינוך שעוברים על הוראות התקנות.
   • נקבע מדרג לגובה הקנסות שרשאית הממשלה לקבוע בתקנות ביחס לעבירות שונות:
    • בגין הפרת תקנות המגבילות את הפעילות במרחב הציבורי ובמרחב הפרטי – רשאית הממשלה לקבוע בתקנות קנס עד לסך של 500 ש"ח;
    • בגין פתיחה לציבור של מקום שפתיחתו נאסרה, עריכת מסיבה, כנס, טקס (לרבות טקס דתי) או כל אירוע אחר שנאסר כמפורט בחוק, והפעלת מוסד המקיים פעילות חינוך בניגוד להוראות התקנות שהותקנו מכח החוק – רשאית הממשלה לקבוע בתקנות קנס עד לסך של 10,000 ש"ח.
    • בגין כל עבירה מינהלית אחרת שנקבעה בתקנות מכוח החוק – רשאית הממשלה לקבוע בתקנות קנס עד לסך של 5,000 ש"ח.

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס' 9), התשפ"א-2021

   • הוארך עד ליום 7 בפברואר 2021 האיסור על כניסת כלי טיס זר לישראל.
    • במשך תקופת האיסור הותרה כניסת הטיסות הבאות: טיסת מטען; טיסה לפינוי חירום רפואי; טיסת כיבוי אש; טיסה החוצה את המרחב האווירי של ישראל מבלי לנחות בה; טיסה הנדרשת לטובת הניהול התקין של יחסי החוץ של מדינת ישראל, לפי אישור משרד החוץ; טיסה לצורך תחזוקה שקיבלה את אישור מנהל רשות התעופה האזרחית; וטיסה המובילה ספורטאי להשתתפות בתחרות בינלאומית, בכפוף לאישור משרד התרבות והספורט.
    • כמו כן, פורסם כי הממשלה אישרה הקמת ועדת חריגים לאישור בקשות להגעה לישראל מסיבות הומניטריות ומסיבות מיוחדות, בתקופה בה מתקיימות הגבלות. הוועדה מורכבת מנציגי משרדי הפנים, החוץ, הבריאות, התחבורה, התפוצות והעלייה והקליטה.
   • תוקף התקנות שבכותרת הוארך עד ליום 28 בפברואר 2021.

צו הכניסה לישראל (תחנות גבול) (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"א-2021; צו הכניסה לישראל (תחנות גבול) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשפ"א-2021

   • הוארכה עד ליום 4 בפברואר 2021 הוראת השעה הקובעת כי לא תותר כניסה לישראל או יציאה ממנה דרך מעברי הגבול היבשתיים הבאים: מעבר טאבה (מנחם בגין); מעבר נהר הירדן (שייח' חוסיין); ומעבר ערבה (יצחק רבין).

 

סקירה זו היא תמצית הרגולציה הרלוונטית, שמטרתה עדכון כללי, והיא אינה ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים או לייעוץ באחד מהנושאים הנזכרים, אנא פנו אלינו בטלפון 03-6846000.

 [1] טיפול רפואי; השתתפות בלוויה של קרוב משפחה; והשתתפות בהליך משפטי שהנוסע צד לו או נדרש להשתתף בו. מנכ"ל משרד הבריאות ומנכ"ל משרד התחבורה רשאים לאשר יחד בקשות חריגות ליציאה מישראל בטיסה בשל צורך הומניטארי או צורך אישי מיוחד.

[2] נזכיר כי חובת בידוד של חולה מסתיימת רק עם קבלת אישור רפואי, וחובת בידוד של אדם שחום גופו עומד על 38 מעלות ומעלה מסתיימת עם קבלת תוצאה שלילית בבדיקת קורונה או לאחר מדידת חום גוף שאינו עולה על 37.5 מעלות במשך 48 שעות רצופות.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more