רגולציה בימי קורונה: עדכון לימים 6-2 באוגוסט

06 באוגוסט, 2020

חוק עובדים זרים (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון מס' 21), התש"ף-2020

  • תיקון לחוק עובדים זרים הקובע בהוראת שעה הסדר להעמדת תנאי מגורים הולמים וביטוח רפואי לעובדים זרים פלסטינים המועסקים בישראל כדין, עד ליום 5 בנובמבר 2020. מטרת התיקון לאפשר העסקה של עובדים אלה בישראל בתקופת הקורונה, שלא על בסיס עבודה יומית, בניגוד לעת שגרה, תוך לינה בישראל ומבלי שיחזרו לאזור הרשות הפלסטינית.
  • שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי להאריך בצו את תקופה של הוראת השעה בתקופות של שלושה חודשים כל אחת, כל עוד עומדת בתוקף הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020.

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה) (תיקון מס' 15), התש"ף-2020

  • תוקפו של הצו, הקובע מגבלות על פעילות מוסדות חינוך, הוארך עד ליום 13 באוגוסט 2020.

צו ביטוח בריאות ממלכתי (שינוי התוספות השנייה והשלישית לחוק) (הוראת שעה מס' 2), התש"ף-2020

  • הוראת שעה המאריכה את תוקפם של ביטוחי בריאות, שפקעו בין יום 14 במאי 2020 ליום 31 באוגוסט 2020, בשלושה חודשים מיום הפקיעה.
  • הוראת השעה חלה על זכאות הכלולה בסל השירותים הבסיסי המובא בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994, ובתנאי שמדובר באחד מהנושאים הבאים: טיפולי פוריות; משקפיים טלסקופיים ומיקרוסקופיים; מכשירי שיקום וניידות, לרבות מכשירי שמיעה; בדיקות סקר, ובכלל זה בדיקות לגילוי מוקדם של מחלת הסרטן; מכשיר לקריאה רצופה של סוכר.

הודעת משרד ראש הממשלה בדבר עדכונים במדיניות ההתמודדות עם נגיף הקורונה; צו לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) (שינוי התוספת לחוק) (מס' 5), התש"ף-2020

על פי הודעת משרד ראש הממשלה, פרויקטור הקורונה הלאומי הציג שורת המלצות שהתקבלו על ידי קבינט הקורונה, ובהן:

  • ביום 6 באוגוסט 2020 בוטלו בצו ההגבלות על פתיחת עסקים בסופי שבוע, בהמשך להמלצת פרויקטור הקורונה בנושא שאושרה על ידי קבינט הקורונה.
  • ההגבלות על שהות בגני שעשועים בשטח הציבורי עתידות להתבטל.
  • תאושר בהקדם תכנית לניהול ההתמודדות עם המגיפה במודל צמוד רשות מקומית, על פי מצב התחלואה בכל עיר.
  • קבינט הקורונה הסמיך את שר הבריאות, שרת התחבורה, שר החוץ והמל״ל, בהתייעצות עם משרדי הממשלה הרלוונטיים, לקדם מתווה לפתיחת השמיים ביום 16 באוגוסט 2020, אשר יובא בהקדם לאישור קבינט הקורונה.

ארכה להגשת בקשות למענקי סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה

  • רשות המיסים הודיעה על מתן ארכה להגשת בקשות למענקי סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה (פעימה שנייה) עד ליום 17 באוגוסט 2020, חלף 7 באוגוסט 2020.
  • ארכה זו מתייחסת גם לעצמאים שמחזור פעילותם בשנת 2019 היה עד 300 אלף ש"ח, שיכולים להגיש בקשה לתוספת מענק (פעימה שלישית) כבר בעת הגשת הבקשה לפעימה השנייה.

הרשות להשקעות במשרד הכלכלה פרסמה תכנית סיוע לקליטת עובדים הכוללת מסלול מהיר מותאם לתקופת הקורונה

  • ביום 5 באוגוסט 2020 פרסמה הרשות להשקעות במשרד הכלכלה את מסלול תעסוקה 4.17 לשנת 2020 – תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים לשוק העבודה.
  • בתוכנית זו נוסף מסלול מהיר שמטרתו לתמרץ מעסיקים לקלוט עובדים שאינם זכאים למענק לפי חוק עידוד תעסוקה שאושר בחודש יוני, ובכלל זה עובדים מהציבור הכללי באזורי עדיפות לאומית ובירושלים, בנוסף לעובדים מהאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך בכל הארץ.
  • למסלול רשאי להגיש בקשה מעסיק המתחייב לקלוט עובדים, החל מהעובד הראשון. בקשות במסלול זה יידונו תחילה בשיטת "כל הקודם זוכה", בהתחייבות לשנה בלבד. כמו כן, יינתן פטור מהגשת ערבות, דמי ההגשה למסלול יהיו מופחתים, והתשלום יוענק מיד לאחר הדיווח. הגשת בקשות תתאפשר עד ליום 13 בספטמבר 2020 בשעה 15:00. 
  • עבור כל עובד יתקבל סיוע בסך של 20%-30% מעלות שכרו, החל ממינימום של 6,890 ₪ ועד למקסימום של 16,000 ₪. הסיוע עבור כל עובד יינתן לתקופה של עד שנתיים.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more