רגולציה בימי קורונה: עדכון לימים 7-3 בינואר 2021

07 בינואר, 2021

הארכת הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) 

ההכרזה על מצב החירום לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020 ("החוק"), הוארכה עד ליום 3 במרץ 2021.

הודעה משותפת משרד ראש הממשלה, משרד הבריאות ומשרד האוצר

הממשלה החליטה על סגר הדוק מיום 8 בינואר 2021 בשעה 00:00 (בלילה שבין חמישי לשישי) ועד ליום 21 בינואר 2021 ("תקופת הסגר"). החלטת הממשלה טרם אושרה על ידי ועדת חוקה, חוק ומשפט. על פי התקנות שאושרו בממשלה, אך טרם קיבלו תוקף רשמי, אלו המגבלות העיקריות שיחולו בתקופת הסגר:

מגבלות על מקומות עבודה:

  • לא תותר כניסת עובדים למקום העבודה, למעט מקומות שהוחרגו, כדלקמן:
   • כניסת עובד למפעל למתן שירותים קיומיים, כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת-חירום, התשכ"ז-1967.
   • כניסת עובד למפעל בעל היתר מיוחד לפי סעיף 12 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, שניתן כדי שלא לפגוע בהליך העבודה. תותר כניסת מספר העובדים להם ניתן ההיתר לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, או 30% ממצבת העובדים, לפי הגבוה מהשניים.
   • כניסה של עד 60% מהעובדים לתעשיות ביטחוניות ולמפעלים תומכים, כמפורט בתקנות.
   • כניסת עובד למשרד ממשלתי, רשות מקומית, מועצה דתית או מוסד להשכלה גבוהה, שתחומי פעולתם אינם מפורטים בתוספת השנייה, מותרת במתכונת חירום.
   • בינוי ותשתית – כניסת עובד לעבודות בינוי ותשתית, ובלבד שאינה כוללת עבודה במבנה סגור. לעניין זה, מבנה שהותקנו בו 70% ממספר החלונות והדלתות ייחשב למבנה סגור.
   • חברות הייטק – ובלבד שהן עומדות בתנאים 1 ו-2 להגדרת "מפעל טכנולוגי מועדף" לפי חוק עידוד השקעות הון, לשם תחזוקה ותפעול מערכות החברה.[1]
   • כניסת עובד של מוסד חינוך שהותרה פעילותו.
  • בנוסף, תותר כניסת עובד למקום עבודה בתחומי הפעילות המפורטים בתוספת השנייה לתקנות, ובלבד שכניסתו למקום העבודה הכרחית לשם אספקת המוצר או השירות.
   • בין תחומי הפעילות שבתוספת השנייה, מנויים:
  • בנקאות ושוק ההון, חשמל, גז טבעי, נפט גולמי, גפ"מ, מים, מזון ומשקאות, שירותי הובלה, חקלאות, טואלטיקה ניקיון ותמרוקים, תחבורה, תקשורת, שירותי בריאות ושירותי תמיכה אחרים הנדרשים לצורך המשך פעילותם התקינה של תחומי הפעילות המפורטים בתוספת.
   • כמו כן, נוספו שני תחומי פעילות חדשים לתוספת השנייה, כדלקמן:
  • הותרה פעילות עורכי דין במקרים שעליהם לייצג לקוחות בפני בתי משפט או מוסדות אחרים, להכין לייצוג כאמור, או לתת שירות חיוני ללקוח שאינו סובל דיחוי ולא ניתן לבצעו באמצעי דיגיטלי חלופי;
  • הותרה פעילות עובדים שנדרשים לסייע לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת או לוועדת בחירות אזורית לכנסת, לצורך קיום הבחירות הקרובות.
  • כל מעסיק רשאי לאפשר שהייה של עובד במקום עבודה אם שהייתו נדרשת לשם תחזוקת המקום או לצורך המשך הפעילות התפקודית של המקום, ובכלל זה תיקון ליקויים, שמירה, משלוחים, תשלומי שכר ועוד.
  • פגישות מקצועיות: מעסיק יהיה רשאי לאפשר קיום פגישות מקצועיות בהשתתפות של לא יותר מ-10 אנשים, ובכלל זה מי שאינם עובדיו.

הגבלת פעילות כללית:

  • איסור התקהלות: תותר התקהלות של עד 5 אנשים במבנה, ועד 10 אנשים בשטח פתוח. במקום התקהלות הכולל גם מבנה וגם שטח פתוח – עד 10 אנשים. בחתונה, ברית או הלוויה, תותר התקהלות של עד 10 אנשים במבנה, ועד 20 אנשים בשטח פתוח. במקום התקהלות הכולל גם מבנה וגם שטח פתוח – עד 20 אנשים.
  • מגבלות תנועה ושהייה במרחב הציבורי:

נותרו על כנן מגבלות התנועה הקיימות, שעיקרן:

   • איסור יציאה ממקום המגורים מעבר ל-1,000 מטר, למעט חריגים, ובהם: יציאה להתחסן, קבלת טיפול רפואי או סוציאלי, הפגנה, הליך משפטי, יציאה לצורך פעילות ספורט (שלא בדרך של הגעה למקום בכלי רכב), העברת קטין בין הוריו הפרודים, יציאה למקום עבודה או למסגרת חינוכית שפעילותה מותרת, יציאה לצורך השתתפות בהלוויה, בחתונה או בברית (בכפוף למגבלת ההתקהלות).

נוספו מגבלות תנועה נוספות, כדלקמן:

   • ההיתר ליציאה לצורך טיסה צומצם ויחול רק באחד מהמקרים הללו: כרטיס הטיסה נרכש לפני תקופת הסגר; הטיסה היא לשם חזרת אדם למקום מגוריו שאינו בישראל; הטיסה היא לשם אחת מהמטרות המפורטות בתקנות; יציאה לטיסה שניתן לה אישור מנכ"ל משרד התחבורה.
   • הותרה יציאה לצורך הצבעה בבחירות מקדימות, וכן יציאה של מועמד או יציאה של עובד או נותן שירות, מטעם מפלגה או מועמד, לצורך היערכות לבחירות לכנסת, לרבות לבחירות מקדימות.
  • פתיחת מקום לציבור:
   • מקום לאימון ספורט מקצועי: לא ניתן יהיה להפעיל מקום אימון לצורך קיום משחקים של הליגות העליונות בענפי הכדור, אלא לצורך אימון בלבד.
   • קלפי: הותר להפעיל מקום קלפי לצורך קיום בחירות מקדימות.

חינוך:

  • פעילות מוסדות חינוך: נאסר לפתוח מוסד חינוך ללומדים ולעובדים בו, למעט חינוך מיוחד והחריגים שנקבעו בסעיף 10(ג) לחוק, ובהם, למשל, מסגרות חינוך בלתי פורמלי לילדי עובדים חיוניים; מרכזים לילדים ונוער בסיכון; ופעילויות לתלמידים עם צרכים מיוחדים.
  • קיום בחינות: נאסר לקיים בחינות במוסד חינוך, למעט בחינות בתחום הרפואה והבריאות.
  • כניסת עובדי מוסד חינוך תתאפשר רק אם הגעתם הכרחית לצורך קיום היכולת ללמד מרחוק, שלהם או של עובדים אחרים, או לשם משימות תפקודיות אחרות כמפורט בתקנות.
  • פנימייה: תתאפשר פעילות פנימייה במסלול הסגור ל-30 ימים לפחות, וללא אפשרות לקליטה בחזרה לפנימייה של תלמיד שיצא ממנה.

 תחבורה:

  • התפוסה המותרת בתחבורה ציבורית צומצמה ל-50%.

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 13), התשפ"א-2020; צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 8) (תיקון מס' 2), התשפ"א-2020

  • תוקף התקנות שבכותרת הוארך עד ליום 10 בפברואר 2021.
  • הוארך עד ליום 14 בינואר 2021 תוקפה של הוראת השעה הקובעת כי אדם הנמצא בבידוד יכול לסיים את תקופת הבידוד בתוך 10 ימים.

נזכיר כי הוראת השעה מתנה את קיצור תקופת ימי הבידוד בתנאי שלא הופיעו תסמינים בכל 10 הימים שבהם שהה אדם בבידוד ובתנאי שנתקבלו שתי תוצאות שליליות בבדיקות לקורונה שנערכו במועדים הללו: בדיקה ראשונה – סמוך ככל האפשר למועד הכניסה לבידוד; בדיקה שנייה – לכל המוקדם, במהלך היום התשיעי לתקופת הבידוד, ולאחר שחלפו 24 שעות לפחות ממועד ביצוע הבדיקה הראשונה.

הממשלה אישרה את תכנית "מבלימה לצמיחה" של ראש הממשלה ושר האוצר

הממשלה אישרה תכנית לסיוע כלכלי. התכנית טרם קיבלה ביטוי בתקנות מחייבות. נביא להלן את עיקריה:

מענק הוצאות קבועות:

  • רף הזכאות המקל למענקי הסיוע לעסקים בדבר הוצאות קבועות, כפי שנקבע לחודשים נובמבר-דצמבר 2020, יוארך גם לחודשים ינואר-פברואר 2021.

יינתן מענק סיוע נוסף לעסקים הבאים:

  • עסק שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 נע בין 18 אלף ש"ח ל-300 אלף ש"ח, ושחווה ירידת מחזור בשיעור של לפחות 25% בתקופה שמחודש מרץ עד דצמבר 2020, למול פעילותו בתקופה המקבילה בשנת 2019.

גובה המענק יקבע בהתאם לעומק הפגיעה במחזור העסקים:

   • לפגיעה של 25%-40% במחזור העסקים – יינתן מענק בגובה 3,000 ש"ח.
   • לפגיעה בגובה 40%-60% במחזור העסקים – יינתן מענק בגובה 5,000 ש"ח.
   • לפגיעה העולה על 60% ממחזור העסקים – יינתן מענק בגובה 9,000 ש"ח.
  • עסק שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 נע בין 300 אלף ש"ח ל-400 מיליון ש"ח, שהיה זכאי לשלושה או יותר מבין מענקי הסיוע להשתתפות בהוצאות שניתנו באמצעות רשות המסים.
   • גובה המענק יעמוד על 50% מממוצע מענק ההוצאות הקבועות שניתן לעסק עד כה בגין תקופות זכאות בשנת 2020, עד לגובה של 50 אלף ש"ח.
  • נקבע כי יתוקנו תקנות שבמסגרתן יינתן החזר הוצאות ארנונה גם לעסקים שנפגעו אשר מחזור העסקים שלהם עולה על 400 מיליון ש"ח.

סקירה זו היא תמצית הרגולציה הרלוונטית, למטרת עדכון כללי, והיא אינה ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים או לייעוץ באחד מהנושאים הנזכרים, אנא פנו אלינו בטלפון 03-6846000.

[1]  מפעל שהתקיימו בו, בכל שנת המס, כל התנאים הקבועים בפסקאות (1) ו-(2) שלהלן:

(1)   ההוצאות המסווגות כהוצאות מחקר ופיתוח לפי כללי החשבונאות המקובלים (בהגדרה זו – הוצאות המחקר והפיתוח) של המפעל, בשלוש בשנים שקדמו לשנת המס, היו בשיעור של 7% לפחות בממוצע לשנה מסך הכנסות החברה בעלת המפעל, או עלו על 75 מיליון שקלים חדשים בשנה, ואם המפעל הוקם במהלך שלוש שנות המס האמורות – האמור בפסקה זו התקיים לגבי הוצאות המחקר והפיתוח שלו בתקופה שממועד הקמתו; לעניין זה, "הכנסות" – בניכוי הכנסות מסוגים שיקבע שר האוצר, המועברות לאחר, ובלבד שלגבי הנעבר התקיים אחד מאלה:

(א)   הוא אינו צד קשור לחברה בעלת המפעל;

(ב)   הוא צד קשור לחברה בעלת המפעל ומנהל רשות המסים אישר את ניכוי ההכנסה;

(2)   בחברה בעלת המפעל התקיים אחד או יותר מאלה:

(א)   20% או יותר מעובדיה הם עובדים אשר מלוא שכרם שולם ונרשם בדוחות הכספיים שלה כהוצאות מחקר ופיתוח או שהיא מעסיקה 200 עובדים כאמור או יותר;

(ב)   קרן הון סיכון כהגדרתה בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, השקיעה בחברה 8 מיליון שקלים חדשים לפחות, והחברה לא שינתה את תחום עיסוקה אחרי מועד השקעה זו;

(ג)    הכנסותיה בשלוש השנים הקודמות לשנת המס עלו ב-25% או יותר בממוצע ביחס לשנת המס שקדמה להן, ובלבד שמחזור עסקאות החברה בשנת המס ובכל אחת משלוש השנים שקדמו לה היה 10 מיליון שקלים חדשים או יותר;

(ד)   מספר העובדים בשלוש השנים הקודמות לשנת המס גדל ב-25% או יותר בממוצע ביחס לשנת המס שקדמה להן, ובלבד שבשנת המס ובכל אחת משלוש השנים שקדמו לה החברה העסיקה 50 עובדים לפחות;

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more