רגולציה בימי קורונה: עדכון לימים 8-4 באוקטובר

08 באוקטובר, 2020

הארכת הכרזה על מצב חירום מיוחד בשל נגיף הקורונה לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה); תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות) (תיקון מס' 4), התשפ"א-2020

 • ההכרזה על קיומו של מצב חירום מיוחד, שמכוחה מוסמכת הממשלה לקבוע מגבלות נוספות על אלה שהיא רשאית לקבוע בתקופת הכרזה על מצב חירום, הוארכה עד ליום 13 באוקטובר 2020.
 •  על סמך זאת, האריכה הממשלה את הוראת השעה המגבילה התקהלות בהפגנה או בתפילה, וכן את האיסור על יציאה להפגנה במרחק העולה על 1,000 מטרים ממקום המגורים. הוראת השעה תעמוד בתוקפה עד ליום 13 באוקטובר 2020, אלא אם תחליט ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת לקצרה.
 • ההוראות שמכוחן חלים האיסורים הכלליים על שהייה מחוץ לאזור המגורים ועל פתיחת עסקים ומקומות עבודה, לא השתנו השבוע, ותוקפן המחייב, נכון למועד פרסום מזכר זה, הוא עד ליום 14 באוקטובר 2020.

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) (תיקון מס' 2), התשפ"א-2020 

 • תוקף הוראת השעה שבכותרת, המגבילה את פעילותם של מוסדות החינוך, הוארך עד ליום 14 באוקטובר 2020.

תקנות בית הדין לעבודה (פגרות) (הוראת שעה מס' 2), התשפ"א-2020; תקנות בתי המשפט (פגרות) (הוראת שעה מס' 2), התשפ"א-2020; תקנות בתי הדין הדתיים הדרוזיים (פגרות) (הוראת שעה מס' 2), התשפ"א-2020; תקנות בתי הדין השרעיים (פגרות) (הוראת שעה מס' 2), התשפ"א-2020; תקנות ההוצאה לפועל (פגרות) (הוראת שעה מס' 2), התשפ"א-2020

הוארך משך הפגרה בבתי המשפט כך שהיא תימשך עד ליום 15 באוקטובר 2020, במקום עד ליום 10 באוקטובר 2020. זאת, בנוסף להקדמת תחילתה של פגרת הסוכות, שעליה עדכנו לפני החג.

הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות (הוראת שעה – התמודדות עם נגיף הקורונה (Novel Coronavirus 2019-nCov)) לפי חוק שעות עבודה ומנוחה

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים הודיע על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות. היתר זה יחול על מעסיק המעסיק מעל ל-20 עובדים, אם נעדרו ממקום העבודה 20% לפחות ממצבת עובדיו,[1] או מעובדיו במשמרת או בקפסולה (כאשר מקום העבודה עובד על פי משמרות או קפסולות), מסיבות שאינן תלויות במעסיק; וכאשר לא ניתן לבצע את העבודה בתפוקה זהה על ידי עובדים קיימים בלי לבצע שעות נוספות, או על ידי עובדי אותה המשמרת או הקפסולה.

 • בתקופת הוראת השעה, לא יועסק עובד מעל ל-67 שעות עבודה במהלך שבוע עבודה, כולל שעות נוספות, ובלבד שמכסת השעות הנוספות בחודש עבודה לא תעלה על 90 שעות נוספות. אורך יום עבודה[2] לא יעלה על 12 שעות עבודה, ואולם יתאפשר להעסיק עובד עד 14 שעות ברציפות, לא יותר מ-8 פעמים בחודש, ובכפוף לתנאים הנוספים המנויים בהיתר.
 • ההיתר לא יחול על הבאים: מעסיק בענף התחבורה הציבורית; מעסיק שחל עליו צו ההרחבה בענף ההובלה; מעסיק שחל עליו צו הרחבה בענף ההיסעים; ומעסיק שחל עליו צו הרחבה בענף הבנייה, התשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים.
 • העסקת עובדים לפי היתר זה תיעשה בהתחשב בצרכים הייחודיים של מקום העבודה ובהתחשב בטובת העובדים במקום העבודה, בטיחותם וצורכיהם, וזאת עקב התפרצות נגיף הקורונה.
 • הוראת השעה תעמוד בתוקפה עד ליום 31 באוקטובר 2020.

הכרזה על הגבלת דיונים בנוכחות עצורים או אסירים לפי חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים בתקופת התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)

הכרזה של שר המשפטים והשר לביטחון פנים מכוח חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים בתקופת התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020.

 • על פי ההכרזה, רק חלק מהדיונים בבתי המשפט יתקיימו בנוכחות עצורים או אסירים, בהתאם להוראות על הגבלה חלקית לפי סעיפים 3 ו-4 לחוק האמור. לנשיא בית המשפט או לסגנו נתונה הסמכות להורות אילו דיונים ייערכו בנוכחות עצור או אסיר, וזאת בהתאם לסדר העדיפויות המפורט בסעיף 4 לחוק.
 • ההכרזה מאריכה הכרזה קודמת אשר עמדה בתוקפה עד ליום 6 באוקטובר 2020; וקובעת כי תקופת ההכרזה תהא עד ליום 14 באוקטובר 2020.

הכרזה על הסמכת שירות הביטחון הכללי לבצע פעולות סיוע לפי חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש וקידום השימוש בטכנולוגיה אזרחית לאיתור מי שהיו במגע קרוב עם חולים (הוראת שעה)

הכרזה לפי חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020, הממשיכה הכרזה קודמת מיום 16 בספטמבר 2020.

 • הממשלה הכריזה על הסמכת שירות הביטחון הכללי לבצע פעולות סיוע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה מיום 8 באוקטובר 2020 ועד ליום 28 באוקטובר 2020.

[1] לעניין זה, "מצבת עובדיו" מצבת העובדים הממוצעת כפי שדווחה על ידי המעסיק למוסד לביטוח לאומי בתקופה שבין חודש מאי 2020 לחודש אוגוסט 2020.

[2] לפי הוראות סעיף 2 (אשר קובע שיום עבודה לא יעלה על 8 שעות עבודה), סעיף 4 (תחומים בהם נקבע בתקנות כי יום עבודה או שבוע עבודה בהם יהיה מעל הקבוע בחוק), או סעיף 5 (אשר מתיר שינוי יום עבודה או שבוע עבודה על פי הסכם קולקטיבי שאושר ע"י השר) לחוק שעות עבודה ומנוחה.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more