רגולציה בימי קורונה: עדכון לימים 9-5 ביולי

09 ביולי, 2020

חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה), התש"ף-2020

  • החוק מאריך את תוקפן של התקנות הקובעות את הנסיבות שבהן יחויב אדם בבידוד ב"מקום לבידוד מטעם המדינה" ("בידוד מוסדר"), עד ליום 17 באוגוסט 2020.
  • נוספו שינויים מעטים ביחס לתקנות, ובהם: התייחסות לבידוד מוסדר של קטינים ושל אנשים עם מוגבלויות; בכל מקום בידוד מוסדר, ימונה נציג מטעם המדינה לקשר עם המבודדים ולטיפול בתלונותיהם; העונש על הפרת הוראות הבידוד הומר ממאסר לקנס לפי חוק העונשין.

חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (אזור מוגבל), התש"ף-2020

  • החוק מאריך את תוקפן של התקנות העוסקות בקביעת אזורים מוגבלים, עד ליום 17 באוגוסט 2020.
  • נוספו מספר שינויים ביחס לתקנות, ובהם: החוק מסדיר את אופן פעולתה של ועדת השרים לעניין אזור מוגבל בבואה להכריז על אזור מוגבל, לרבות חובת התייעצות עם ראשי הרשויות המקומיות בהן מדובר; הממשלה, ועדת השרים לעניין אזור מוגבל או ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת רשאיות לבטל את ההכרזה על אזור מוגבל; מענה על השגות פרטניות בקשר ליציאה מאזור מוגבל ייעשה תוך 12 שעות; העונש על הפרת הוראות ההתנהלות באזור מוגבל הומר ממאסר לקנס לפי חוק העונשין.

חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (צווי סגירה מינהליים) (הוראת שעה), התש"ף-2020

  • חוק חדש המסמיך ראש רשות מקומית, רופא מחוזי וקצין משטרה בדרגת סגן ניצב ומעלה להורות בצו מינהלי למעסיק, מנהל, מחזיק, מפעיל או גורם אחר שיש לו יכולת שליטה על הפעלת מקום הפתוח לציבור, על הפסקת פעילות או על סגירת מקומות המפרים את הוראות חוק לקיום ולתיקון תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020 ("חוק הגבלת פעילות").
  • צו סגירה מינהלי יכול להינתן בנסיבות הבאות: פתיחת מקום שפתיחתו נאסרה בחוק הגבלת פעילות; מספר השוהים במקום חורג במידה ניכרת ממגבלת ההתקהלות; הפרה ניכרת של אחריות מפעיל מקום בנוגע לעטיית מסכה של עובדי המקום; הפרה מהותית אחרת היוצרת חשש משמעותי להדבקה בנגיף הקורונה (הסמכות להתבסס על עילה זו נתונה לרופא מחוזי או לראש רשות מקומית בהמלצת רופא מחוזי).
  • צו סגירה מינהלי יינתן, בין היתר, לאחר שקילה של חלופות מידתיות לנתינתו, של ההתנהלות הקודמת במקום ושל האפשרות לתיקון הליקוי בלעדיו.
  • צו סגירה מינהלי יינתן לתקופה של עד 7 ימים, ובהיעדר תיקון הליקויים יכול שיוארך עד ל-14 ימים בסך הכול. ניתן להגיש השגה נגד מתן צו סגירה ולעתור לבית משפט השלום נגד החלטות בהשגה.

חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) (תיקון), התש"ף-2020

  • תיקון המעניק לממשלה סמכות לשנות בצו, ללא אישור מראש של הכנסת, חלק מהוראות חוק הגבלת פעילות. עובר לתיקון, קבע החוק כי הממשלה מוסמכת לתקן בצו את הוראותיו באישור ועדת הכנסת שהנושא נמצא בתחום סמכותה; כעת החוק קובע כי סמכות הממשלה לשנות את הצו אינה טעונה אישור מראש של הכנסת או ועדותיה.
  • הממשלה רשאית לשנות בצו את הוראות התקנות שבתוספת לחוק. צו כאמור יעמוד בתוקפו אלא אם יפקע באחת מן הדרכים הבאות: לא יאושר על ידי ועדת הכנסת המיוחדת לעניין נגיף הקורונה תוך 7 ימים, שאותם הוועדה מוסמכת להאריך בשלושה ימים נוספים; במקרה שבו הוועדה לא קיבלה החלטה במועד האמור, תוקף הצו יפקע אם לא יאושר על ידי הכנסת בהקדם האפשרי ולכל המאוחר תוך 3 ימים נוספים מתום התקופה האחרונה להחלטת הוועדה.
  • אם בצו כאמור נקבעו הוראות פליליות, שאותן לא אישרה הוועדה לעניין נגיף הקורונה או הכנסת, תתבטל האחריות הפלילית לעשיית העבירות.

חוק הביטוח הלאומי (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון מס' 216) (הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה), התש"ף-2020

  • תוארך הזכאות לתשלום דמי אבטלה למי שנסתיימו ימי זכאותו לדמי אבטלה מיום 1 במרץ 2020 ואילך; ולמי שנסתיימו ימי זכאותו לדמי אבטלה לפני יום 1 במרץ 2020, אם הפסיק לעבוד לאחר יום זה ולפני יום 16 באוגוסט 2020.
  • מי שנסתיימו ימי זכאותו לדמי אבטלה במהלך החודשים ינואר-פברואר 2020 ולא שב לעבודה, יקבל דמי אבטלה מיום 1 ביולי 2020 ועד ליום 16 באוגוסט 2020 אם יתייצב (אונליין) באתר שירות התעסוקה.
  • נקבעה אפשרות לתקופת אכשרה מקוצרת לדמי אבטלה למי שפוטר או הוצא לחל"ת בין יום 1 במרץ 2020 ליום 16 באוגוסט 2020. במקרה בו עבד לפחות 6 חודשי עבודה ב-18 החודשים האחרונים, יוכל המוטב לזכות בדמי אבטלה בשיעור של מחצית מימי האבטלה הניתנים למי שצבר 12 חודשי עבודה.
  • התקופה לקבלת דמי אבטלה ביחד עם הקצבאות המפורטות להלן הוארכה עד ליום 15 באוגוסט 2020: דמי מזונות; הבטחת הכנסה; קצבת אזרח ותיק (לנשים בגילאי 62 עד 67); קצבת שאירים; קצבת נכות כללית (תוספת עבור בני זוג וילדים).
  • קבלת דמי אבטלה לאחר יציאה לחל"ת מותנית בכך שהחל"ת הייתה ביוזמת המעסיק ועמדה על תקופה של 30 ימים לפחות, ובכך שהעובד לא היה זכאי לשכר בגין תקופת החל"ת.
  • לא ישולמו דמי אבטלה כפולים בגין אותו החודש למי שזכה בדמי אבטלה לפי הוראות תקנות שעת חירום ולפי חוק זה.

חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – אכיפה) (תיקון מס' 2), התש"ף-2020

  • הקנס על אי-עטיית מסכה האמיר לסך של 500 ש"ח.
  • נקבעה הוראה לביצוע אכיפה בשוויון ובמידתיות, ובהתאם למדיניות פיקוח ואכיפה כללית, ובכלל זה בשימת-לב לצורך בקביעת תנאים לאכיפה כלפי אוכלוסיות מיוחדות ולאפשרות להימנע מהטלת קנס בהתאם לנסיבות העניין. כן נקבע כי גורם מוסמך לאכיפה שאינו שוטר לא יפעיל סמכות אכיפה לפני שעבר הכשרה ייעודית לעניין זה.

חוק חיילים משוחררים (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון מס' 20) (מימון חלק מהפיקדון לכל מטרה), התש"ף-2020 

  • הוראת שעה שתקופה מיום 20 ביולי 2020 ועד ליום 20 באוקטובר 2020 המאפשרת לחיילים משוחררים למשוך סכומים קצובים מכספי הפיקדון השמורים להם, למימוש לכל מטרה.

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 24), התש"ף-2020; צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 25), התש"ף-2020

  • נקבע איסור על התקהלות במבנה ובשטח פתוח של מעל 21 אנשים.
  • תוקפו של הצו הוארך עד ליום 31 ביולי 2020. 

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה) (תיקון מס' 13), התש"ף-2020 

  • ההיתר לעריכת פעילות במסגרת החינוך הבלתי פורמלי ולהפעלת מחנה נוער או קייטנה, בתנאים המפורטים בצו, הוגבל לילדים עד כיתה ד', לילדים ונוער בחינוך המיוחד ולילדים ונוער בסיכון.
  • משרד הבריאות רשאי להתיר פעילות במסגרות החינוך הבלתי פורמלי גם לילדי כתות ה' עד י"ב שאינם לומדים בחינוך המיוחד ואינם ילדים ונוער בסיכון.

צו לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) (שינוי התוספת לחוק והוראת שעה) (תיקון), התש"ף-2020; צו לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) (שינוי התוספת לחוק), התש"ף-2020; צו לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) (שינוי התוספת לחוק) (מס' 2), התש"ף-2020

  • הוראת השעה מהשבוע שעבר בעניין קיום אירועים בוטלה, ובמקומה נקבעו הוראות מחמירות יותר.
  • נאסרה הפעלתם של אולם או גן לשמחות ולאירועים, מקום לעריכת מופעים וירידים, בית קולנוע, בר או פאב, ובכלל זה בר או פאב בבית מלון, תיאטרון או מוסד תרבות אחר, למעט מוזיאון.
  • מספר השוהים המותר בבית אוכל, ובכלל זה בית אוכל בבית מלון, הוקטן למקסימום של 20 לקוחות בשטח סגור, ו-30 לקוחות בשטח פתוח.
  • הפעלת חדר כושר מותרת רק לצורך אימון של ספורטאי החבר באיגוד או בהתאחדות כהגדרתם בחוק הספורט, התשמ"ח-1988.
  • הפעלת בריכת שחייה מותרת לצורך אימון של ספורטאי החבר באיגוד או בהתאחדות כהגדרתם בחוק הספורט; לצורך טיפול במים; וכן הותרה הפעלת בריכת שחייה בבית מלון.

הכרזה על השטח המוניציפאלי של ביתר עילית כשטח מוגבל

  • המפקד הצבאי של אזור יהודה ושומרון, בהסכמת ועדת השרים לעניין אזור מוגבל, הכריז על השטח המוניציפאלי של ביתר עילית כשטח מוגבל מיום 8 ביולי 2020 ועד ליום 15 ביולי 2020.

הרשות הארצית לתחבורה ציבורית: הנחיות מעודכנות בתחבורה הציבורית בתיאום עם משרד הבריאות

  • החל מיום 9 ביולי 2020, התחבורה הציבורית תפעל תחת המגבלות הבאות: תפוסה של עד 50% ממקומות הישיבה; באמצע השבוע, הפעילות תסתיים בשעה 22:00 (אוטובוסים היוצאים ממתחמי הרכבת ימשיכו לפעול גם אחרי השעה 22:00).
  • רכבת ישראל תמשיך לפעול בהתאם למתווה הקיים של רכישת שוברי נסיעה מראש.
  • בהמשך לסיכום עם משרד הביטחון, משרתי צה"ל ייסעו בהיסעים פרטיים בלבד.

שר הפנים מאשר הרחבה של כניסת עובדים זרים לסיוע למטופלים בענף הסיעוד בתקופת הקורונה

  • לפני כחודשיים הודיע שר הפנים כי נוכח מצוקת המטופלים הסיעודיים בישראל, הוכן מתווה כניסה של עובדים סיעודיים ששהו ועבדו בישראל ויצאו לחופשת מולדת.
  • כעת מאשר שר הפנים הרחבה של מתווה זה, אשר יכלול עתה גם כניסת עובדים חדשים שיגיעו למטופלים סיעודיים בעלי היתר העסקה.
  • כניסת העובדים תהיה כפופה להזמנה רשמית מצד המשפחה, בהליך הזמנה מול רשות האוכלוסין, ולעמידה בתנאי בידוד שלא יבוצע בבית המטופל. המשפחה תדאג לכלכלת העובד בתקופה זו, אך לא ישולם לו שכר בגין ימי הבידוד.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more