רגולציה בימי קורונה: עדכון מיום 2 במרץ 2022

02 במרץ, 2022

הקלות בהגבלות הקורונה

לאור הירידה בנתוני התחלואה החליטה הממשלה על ההקלות הבאות:

ביטול הצורך בהצגת תו ירוק כתנאי לכניסה למקומות

אין עוד צורך בהצגת תו ירוק בכניסה למקומות ולאירועים.[1] על עובדים במוסדות רפואיים ובמוסדות רווחה (הקבועים ומפורטים בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תו ירוק לעובדים), התשפ"ב-2021), תמשיך לחול חובת תו ירוק.

כניסה לישראל

כניסת ישראלים: בוטלה הדרישה לביצוע בדיקת PCR או בדיקת אנטיגן טרם הכניסה לישראל, או טרם העלייה למטוס ארצה.[2] הדרישה לביצוע בדיקת PCR עם הכניסה לישראל נותרה ללא שינוי.[3]

כניסת זרים: כעת מותרת כניסת תיירים לישראל בכל הגילים, ללא הבחנה בין מחוסנים לבין מי שאינם מחוסנים, בכפוף לקבלת תוצאה שלילית בבדיקת PCR טרם הכניסה לישראל או העלייה למטוס אליה, ולביצוע בדיקת PCR נוספת עם הכניסה לישראל.[4]

כל הנכנסים לישראל (ישראלים ותיירים) נדרשים למלא טופס הצהרת נוסע נכנס במהלך 48 השעות טרם הכניסה לישראל או העלייה למטוס,[5] וחייבים בבידוד עד לקבלת תוצאה שלילית בבדיקת ה-PCR שמתבצעת בכניסה לישראל או עד חלוף 24 שעות ממועד ביצוע הבדיקה (המוקדם מבינם).[6]

עדכון תוקף התו הירוק

לפי הודעת משרד הבריאות מיום 28 בפברואר 2022, עודכן תוקף התו הירוק כדלהלן.

מחוסנים

·         מי שקיבלו ארבע מנות חיסון – עד ליום 31 במאי 2022 או עד לחלוף שישה חודשים ממועד החיסון הרביעי (המאוחר מבינם).

·         מי שקיבלו שלוש מנות חיסון וחלף לפחות שבוע ממועד קבלת מנת החיסון שלישית של פייזר, או שבועיים ממועד קבלת מנת החיסון השלישית של מודרנה או אסטרהזניקה (יום החיסון לא נספר במניין הימים) – עד ליום 31 במאי 2022 או עד לחלוף שישה חודשים ממועד החיסון השלישי (המאוחר מבינם).

·         מי שקיבלו שתי מנות חיסון וחלף לפחות שבוע ממועד קבלת מנת החיסון השנייה של פייזר, או שבועיים ממועד קבלת מנת החיסון השנייה של מודרנה או אסטרהזניקה (יום החיסון לא נספר במניין הימים) – עד לחלוף שישה חודשים ממועד החיסון השני.

מחלימים

·         מחלים שגם חוסן במנה אחת לפחות – עד חלוף שישה חודשים ממועד אישור ההחלמה האחרון או ממועד החיסון האחרון, או עד ליום 31 במאי 2022 (המאוחר מבינם).

·         מחלימים שהם ילדים עד גיל 12 ו-3 חודשים – עד לחלוף שישה חודשים ממועד אישור ההחלמה האחרון, או עד להגעה לגיל 12 ו-3 חודשים (המאוחר מבינם).

·         יתר המחלימים – עד לחלוף שישה חודשים מקבלת אישור ההחלמה.

חובת עטית מסכה

בוטלה חובת עטית מסכה בהתקהלות מעל 50 אנשים בשטח פתוח.[7] חובת עטית מסכה בשטח סגור, בכפוף לחריגים שהתקיימו עד כה (בהם שני עובדים בחלל עבודה משותף קבוע), נותרה בעינה.[8]

סקירה זו היא תמצית הרגולציה הרלוונטית, שמטרתה עדכון כללי, והיא אינה ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים או לייעוץ באחד מהנושאים הנזכרים, אנא פנו אלינו בטלפון 03-6846000.

[1] וראו באתר משרד הבריאות.

[2] סעיף 2(1א) לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (חובת ביצוע בדיקה בכניסה לישראל), תשפ"א-2021 ("תקנות חובת ביצוע בדיקה בכניסה לישראל"). ישראלים לעניין זה הם אזרחי ישראל, תושבי קבע ובעלי רישיון לישיבת ארעי כללי (א5), בכפוף להצגת מסמך המעיד על כך.

[3] שם, בסעיף 3(א).

[4] שם, בסעיף 2(1).

[5] סעיף 30(ב) לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) התש"ף-2020.

[6] סעיף 2(י1) לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) – תש"ף-2020 ("צו הבידוד").

[7] סעיף 3 לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 25), התשפ"ב- 2022.

[8] סעיף 3ה(ב) לצו הבידוד.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more