רגולציה בימי קורונה: עדכון שבועי 11-7 ביוני 2020

11 ביוני, 2020

תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש) (תיקון מס' 9), התש"ף-2020

  • תוקף התקנות הוארך עד ליום 22 ביוני 2020. בהתאם לחוק-יסוד: הממשלה, לא ניתן להאריך תקנות אלו פעם נוספת.
  • בוטלו חובות הרישום הכמותי בעניין מספר הספקים והלקוחות במקום העבודה ובעניין מספר התשאולים שערך המעסיק בהתאם לתקנות הגבלת פעילות.

הודעת הממשלה על צמצום הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש

  • נקבע כי הסמכת שירות הביטחון לסייע, תוגבל למקרים פרטניים בהם לא ניתן להשלים את החקירה האפידמיולוגית באמצעים אחרים. אמות המידה למקרים אלו יקבעו על ידי מנכ"ל משרד הבריאות, תוך היוועצות בראש השירות.
  • תוקף ההסמכה הוארך עד ליום 16 ביוני 2020, או עד שתושלם חקיקה בנושא. נקבע בהודעה כי ככל שלא תונח הצעת חוק ממשלתית עד ליום 8 ביוני 2020 על שולחן הכנסת תפקע הסמכה זו.

הצעת חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – אכיפה), התש"ף-2020; תזכיר חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020; תזכיר חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020

  • הצעת החוק והתזכירים שבכותרת מתייחסים כולם לתקנות שעת חירום שעתידות לפקוע בימים הקרובים ולא ניתן להאריכן כתקנות שעת חירום כיוון שחלפו שלושה חודשים ממועד התקנתן. סעיף 39 לחוק-יסוד: הממשלה קובע כי לאחר מועד זה, ניתן להאריך את תוקפן רק באמצעות חקיקה.
  • הואיל ונראה כי עד למועד הפקיעה לא תושלם חקיקתו של חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020 (ראו לעניין זה מזכרנו מהשבוע שעבר כאן), אשר עתיד להחליף את תקנות שעת חירום אלו, מוצע להאריך בחוק את תוקף התקנות ב-45 ימים נוספים, או עד שתושלם חקיקת חוק סמכויות מיוחדות.
  • בהצעת חוק נגיף הקורונה החדש – אכיפה, מוצע מנגנון נוסף אשר יאפשר לכנסת, לבקשת הממשלה, להאריך את תוקף תקנות האכיפה ב-45 ימים נוספים (כלומר, בסך הכל 90 ימים), וזאת כדי להשלים הליך חקיקה נוסף.

תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס'...), התש"ף-2020

  • מוצע לתקן את פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], על מנת לקבוע כי סכומי מקדמות אשר שולמו על ידי נישומים בעבור חודשים ינואר ופברואר 2020 יוחזרו להם, אם הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה כי המס אשר הנישום עשוי להיות חייב בו לשנת 2020, יהיה נמוך מסכום המקדמות שהוא חייב בו לשנה זו.

תזכיר חוק קליטת חיילים משוחררים (הוראת שעה), התש"ף-2020

  • מוצע לחוקק הוראת שעה לתקופה קצובה, שמטרתה לסייע לחיילים משוחררים שנקלעו למצוקה כלכלית עקב משבר הקורונה, המאשרת למשוך כספי פיקדון, עד 4,000 ש"ח, מעבר למטרות הקבועות בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994.

טיוטת מבחנים לחלוקת כספי תמיכה לשם שמירה על המשכיות הפעילות ושימור התשתית הארגונית של מוסדות ציבור המעניקים שירות חברתי לאור השלכות נגיף הקורונה (הוראת שעה)

  • התמיכה נועדה לסייע למוסדות ציבור שעיקר עיסוקם במתן שירותים חברתיים בתחומי הרווחה, התעסוקה, החינוך, הבריאות או הקליטה, לאוכלוסיות הזקוקות לסיוע כמפורט במבחנים. מטרת התמיכה לסייע למוסדות שמחזור הכנסותיהם נפגע בשל ההתמודדות עם מגפת הקורונה, לשמור על רצף פעילותם או לחדשה באופן תקין ומלא ככל האפשר, ולשמר את התשתית הארגונית הנדרשת לשם החזרת הפעילות לסדרה בבוא העת.
  • מוצע שהתמיכה תיועד למוסדות שיעמדו בתנאים הבאים: לפחות מחצית מפעילותם היא במתן שירותים חברתיים לאוכלוסיות הזקוקות לסיוע; בעלי מחזור הכנסות שבין 500 אלף ש"ח ל-20 מיליון ש"ח בשנת הכספים 2018; מחזור ההכנסות שלהם ירד בתקופת הקורונה ביותר מ-25% בהשוואה למחזור ההכנסות החודשי הממוצע בשנת 2019.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more