רגולציה בימי קורונה: עדכון שבועי 18-14 ביוני 2020

18 ביוני, 2020

חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020

נקבעו מענקי עידוד העסקה חודשִיים אשר יינתנו למעסיק זכאי על ידי רשות המיסים בעד העסקת עובד מזכה בתקופת המענק ובתנאי כי ישולם לעובד שכר מזערי.

  • תקופת המענק יכולה להגיע לעד 4 חודשים רצופים, על פי החלופות הבאות:
   • מענק חודשי בגובה 875 ש"ח על העסקת עובד חדש, או החזרת עובד מחופשה ללא תשלום בתקופה שבין 19 באפריל 2020 ל-31 במאי 2020, כאשר ההעסקה מוסיפה על מצבת העובדים לעומת חודש מרץ 2020. המענק יוענק בגין כל חודש העסקה בחודשים יוני-אוגוסט 2020.
   • מענק חודשי בגובה 1,875 ש"ח על העסקת עובד חדש, או החזרת עובד מחופשה ללא תשלום, בחודשים יוני-אוגוסט 2020, כאשר ההעסקה מוסיפה על מצבת העובדים לעומת חודש מאי 2020. המענק יוענק בגין כל חודש העסקה בחודשים יוני-אוגוסט 2020, ובתנאי שהעובד הועסק לפני ה-15 לאותו החודש.
   • מענק חודשי בגובה 1,875 ש"ח על העסקת עובד חדש, או החזרת עובד מחופשה ללא תשלום, בחודשים יולי-אוקטובר 2020, כאשר ההעסקה מוסיפה על מצבת העובדים לעומת חודש יוני 2020. המענק יוענק בגין כל חודש העסקה בחודשים יולי-אוקטובר 2020, ובתנאי שהעובד הועסק לפני ה-15 לאותו החודש.

עיקרן של ההגדרות המפורטות בחוק:

  • עובד מזכה: תושב ישראל, המקבל שכר מזערי כהגדרתו להלן, שאינו קרוב משפחה של המעסיק, אינו עובד זר ואינו מקבל כבר כספים לעידוד תעסוקה. עוד נדרש כי יתקיים בו אחד מן התנאים הבאים: נרשם כדורש עבודה במועדים הרשומים; זכאי למענק הסתגלות; זכאי לגמלת הבטחת הכנסה; זכאי לדמי אבטלה. אם יש לעובד שני מעסיקים, ייחשב העובד כעובד מזכה רק למעסיק המשלם לו את השכר הגבוה מהשניים.
  • מעסיק זכאי: מעסיק שעסקו נפתח לפני מרץ 2020, לא נסגר מאז ועד היום, ועמד בחובות ניהול הפנקסים שלו בשנת 2019.
  • שכר מזערי: נקבע כי על מנת לזכות במענקים על המעסיק לשלם לעובד לכל הפחות 3,300 ש"ח בעד החודש בגינו מבוקש המענק. כחריג לעניין זה, נקבע כי שכר מזערי לעובד המקבל שכר מינימום מותאם, בהתאם לס' 4 לחוק שכר מינימום, יהיה 1,875 ש"ח.
  • בקשה למענק תישלח על ידי המעסיק, בתוך 60 ימים מתום החודש לגביו מתבקש המענק. הגשת הצהרה מקבילה מאת העובד המועסק מהווה תנאי לקבלת המענק.
  • נקבעה ענישה פלילית, הכוללת עונש מאסר, למעסיק ולעובד שמסרו פרטים לא נכונים.

תיקון עקיף לחוק הביטוח הלאומי, התשנ"ה-1995 – מס' 214

  • הוראת שעה, שתחולתה מיום 1 במרץ 2020 ועד ליום 30 ביוני 2020, הקובעת כי הזכאות לקצבאות הבטחת הכנסה, מזונות, זקנה, גמלת שארים וקצבת נכות, לא תיפגע בגלל קבלת דמי אבטלה בתקופת הוראת השעה.

 

חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – דיונים בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים), התש"ף-2020

  • תוקפן של חמש תקנות שעת חירום הקשורות לדיונים, מעצרים ואסירים הוארך בחוק עד ליום 16 ביולי 2020; הכנסת רשאית, לבקשת הממשלה, להאריך את תוקפן של תקנות אלו ב-30 ימים נוספים.
  • אלה התקנות שתוקפן הוארך: תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט ובבתי הדין), התש"ף-2020; תקנות שעת חירום (דיוני מעצרים), התש"ף-2020; תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (קיום דיונים בהליכים פליליים באמצעים טכנולוגיים), התש"ף-2020; תקנות שעת חירום (דיוני מעצר בבתי דין צבאיים), התש"ף-2020; תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (קיום דיונים בהליכים פליליים באמצעים טכנולוגיים בבתי הדין הצבאיים), התש"ף-2020.
  • נוסחי התקנות שהוארכו מובאים בתוספת לחוק, כך שהנוסח המחייב של התקנות הוא זה המובא בתוספת. ישנם שינויים מעטים בחלק מן התקנות בין הנוסח בחקיקה לזה העובר לחקיקה, כך למשל: נקבע כי קיום דיונים באמצעות שיחת טלפון (וללא וידאו) מחייב את הסכמת הנידון; כי יש להנגיש לאדם עם מוגבלות את השימוש באמצעים הטכנולוגיים בשים לב לצרכיו ולחקיקה הרלוונטית; וכי קיום דיונים באמצעים טכנולוגיים אינו בא לגרוע מהוראות כל דין לעניין נוכחות נפגע העבירה בדיון.

 

חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – אכיפה), התש"ף-2020

  • החוק מאריך את תוקפן של תקנות האכיפה מכוחן מוטלות סנקציות על הפרת הוראות תקנות צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) התש"ף-2020; תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020, עד ליום 30 ביולי 2020; הכנסת רשאית, לבקשת הממשלה, להאריך את תוקפן של תקנות אלו ב-45 ימים נוספים.
  • ישנם שינויים מעטים בתקנות האכיפה, לרבות: ביטול סנקציית המאסר (העונש החמור ביותר הוא מתן קנס); סמכות גורמי האכיפה להיכנס למקום מגורים הותנתה בקבלת צו מבית המשפט.

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) (תיקון מס' 17), התש"ף-2020

  • התקנות הוארכו עד ליום 21 ביוני. בהתאם לחוק-יסוד: הממשלה, לא ניתן להאריך תקנות אלו פעם נוספת שלא בחוק.
  • נקבעו הקלות לעריכתם של חתונות וטקסים דתיים, דוגמת ברית או בר-מצווה, הנערכים באולם או גן לשמחות ואירועים, בהתאם לתנאים שפורטו בתקנות, שעיקרם: עד 250 אורחים; יש לשמור מרחב של 2 מ"ר לאדם; חלה חובת ויסות כמות האורחים על המחזיק; תליית שלטי הנחיה על שמירת הכללים; יצירת רשימת מספרי טלפון של האורחים וספקי האירוע ושמירתה למשך 20 ימים לאחר האירוע. על המחזיק לידע את האורחים על איסוף ושמירת פרטיהם כאמור.

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה) (תיקון מס' 7), התש"ף-2020; תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (אזור מוגבל) (תיקון מס' 5), התש"ף-2020

  • התקנות הוארכו עד ליום 3 ביולי 2020. בהתאם לחוק-יסוד: הממשלה, לא ניתן להאריך תקנות אלו פעם נוספת שלא בחוק.

הודעת רשות האוכלוסין וההגירה: מקרים חריגים בהם תיבחן כניסת זרים לישראל

רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה רשימה של מקרים ותנאים בהם ניתן להגיש בקשה לאישור חריג לכניסת זרים לישראל, שעיקרם:

  • מומחים הנחוצים לתשתיות לאומיות או לרציפות תפקודית של המשק; בקשות של מנהלי בתי חולים עבור כניסת תיירי מרפא; סטודנטים זרים שהתחילו את לימודיהם בארץ ונמצאים בחו"ל; זר הנשוי לאזרח ישראלי או לתושב קבע וילדיהם הקטינים של הזוג, בתנאים שפורטו בתקנות; תלמידי ישיבה נשואים; הגעה לחתונה או לוויה של בן משפחה ישראלי מקרבה ראשונה.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more