רגולציה בימי קורונה: עדכון שבועי 24-27 במאי 2020

27 במאי, 2020

משבר הקורונה הביא עמו שטף של עדכוני חקיקה, תקנות שעת חירום, צווים והוראות מנהל שמתפרסמים מדי יום, בתחומים מגוונים. כדי לסייע בהתמצאות בחידושי הרגולציה הרבים, ריכזנו עבורכם את עיקרי העדכונים שפורסמו בשבוע האחרון. 

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 19), התש"ף-2020 

  • התקהלות אסורה הוגדרה כשהייה בסמיכות של 51 איש ומעלה, בין במבנה ובין בשטח פתוח. ככלל, אסורה שהייה בסמיכות של פחות משני מטרים בין איש לרעהו, אלא אם הם גרים באותו מקום. התקהלות כאמור, אסורה גם תוך שמירה על מרחק של שני מטרים בין איש לרעהו.
  • גובהה של מחיצה בתא עבודה בחלל פתוח, המפרידה בין השוהה מעברה האחד לשוהים מעברה האחר, הפוטרת מחובת עטיית מסיכה, נקבע ל-120 סנטימטרים חלף הדרישה הקודמת ל-150 סנטימטרים.

תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום העבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש) (תיקון מס' 8), התש"ף-2020

  • תתאפשר קבלת קהל במקום העבודה, תחת מגבלת כמות אנשים כדלקמן: יחס של שני לקוחות לכל עובד שתפקידו מתן שירות או יחס של לקוח אחד לכל 7 מטרים רבועים (חלף 15 מטרים רבועים טרם התיקון). הוראה זו לא גורעת מתנאים מקלים יותר שנקבעו בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020, או בצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020, בנוגע למתן שירות מסוים או להפעלת מקום עבודה מסוים בידי מעסיק.
  • רוככו תנאי "התו הסגול" המאפשרים חריגה ממגבלת נוכחות עובדים במקום העבודה, כך שכעת הכללים החלים על עבודה משרדית, לצד הכללים בעניין מדידת חום, הקצאת ציוד אישי קבוע לכל עובד, שמירה על משמרות קבועות וחובת עטיית מסיכה אשר נותרו בעינם, הם אלה:
    • מעסיק יוכל לקיים פגישות במקום העבודה בהשתתפות של עד 50 אנשים ובלבד שיישמר מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם.
    • בכל חדר יישמר מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם, אלא אם ישנה מחיצה.
    • כל עובד יבצע את עבודתו בחדר קבוע.

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) (תיקון מס' 15), התש"ף-2020

תיקון זה מרחיב משמעותית את היקף הפעילות שניתן לקיים במרחב הציבורי ובמקומות בילוי ופנאי שונים, כדלהלן:

  • ברכב יוכלו לנסוע שני נוסעים, מלבד הנהג, למעט אנשים הגרים באותו מקום. אם יש יותר מספסל אחורי אחד, ניתן להסיע נוסע נוסף. מעל שלושה אנשים יוכלו לנסוע ברכב במקרה של צורך חיוני.
  • בדלפקי שירות תימצא מחיצה למניעת העברת רסס.
  • מחזיק של מקום הפתוח לציבור שפעילותו לא נאסרה, נדרש לווסת את כניסת האנשים למקום כך שבאזור הפתוח לקהל, מספר האנשים לא יעלה על 50, תוך שמירה של שני מטרים בין אדם לרעהו, או תוך שמירה על יחס של אדם אחד לכל 7 מטרים רבועים, למעט בחניון.
  • הותרה הפעלת מקומות בילוי ופנאי שונים, בכפוף לעמידה בחובות מחזיק מקום הפתוח לציבור, ובתנאים הבאים:
    • הפעלת בתי אוכל, ברים ופאבים מותרת, בתנאי שתווסת הכניסה למקום כך שלא ישהו יותר אנשים מהתפוסה המותרת ברישיון העסק. בעסקים שיכולים להכיל יותר מ-100 אנשים לפי רישיון העסק, מספר הלקוחות לא יעלה על 85% מהמותר ברישיון.
    • פעילות בריכות שחייה מותרת, למעט בריכות לפעוטות, כאשר במי הבריכה לא ישהו אנשים ביחס של יותר מאדם אחד לכל 6 מטרים רבועים.
    • אולמות אירועים יקיימו אירועים בשטחים פתוחים ולא במבנים. בכל עת, לא ישהו יותר מ-50 אנשים באזור הפתוח לקהל.
    • פעילות אטרקציות תיירותיות מותרת.
    • ברכבל מותרת נסיעה עד מחצית ממספר הנוסעים המרבי המותר, ומספר הנוסעים לא יעלה על 20.

תזכיר חוק מענק עידוד תעסוקה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 – פורסם להערות הציבור

משרד האוצר פרסם תזכיר חוק להענקת תמריץ כספי למעסיקים אשר יקלטו או יחזירו לעבודה עובדים אשר הוצאו משוק העבודה בתקופת המשבר.

  • התזכיר מציע כי בעבור כל אחד מהחודשים יוני, יולי, אוגוסט וספטמבר 2020, מעסיק יקבל מענק חודשי לעידוד תעסוקה, באופן הבא:
    • בעד כל עובד נוסף מעבר למצבת העובדים של חודש אפריל 2020, שהחל לעבוד בחודש מאי 2020, סכום המענק יעמוד על 875 שקלים לחודש.
    • בעד כל עובד נוסף מעבר למצבת העובדים של חודש מאי 2020, שהחל לעבוד בחודשים יוני, יולי, אוגוסט או ספטמבר לשנת 2020, סכום המענק יעמוד על 1,875 שקלים לחודש.
    • המענק ישולם בגין עובדים נוספים אשר שולם להם שכר של לפחות 3,300 ₪ בעד החודש שבגינו מוענק המענק.
   • התזכיר מציע כי המעסיק יזכה במענק אם העובד יתקבל לעבודה או ישוב מחופשה ללא תשלום עד ל-15 בחודש שעבורו מתבקש המענק, ואם יעבוד ברציפות עד לסוף אותו חודש.
   • התזכיר מציע כי עסק יהיה זכאי למענק אם היה פעיל במשך חודשיים לפחות טרם המועד האפשרי הראשון לקבלת מענק.

הודעת רשות התאגידים בעניין הקפאת הכרזה על חברות מפרות

   • בהמשך להודעות קודמות בנושא, בעקבות שורת הצעדים וההגבלות שהוטלו על אזרחי המדינה בשל התפשטות וירוס הקורונה, החליטה רשות התאגידים להקפיא פעם נוספת את הליכי ההכרזה על חברות מפרות חוק ואת העברת חובות החברות המפרות למרכז לגביית קנסות, עד ליום 30 ביוני 2020.
   • עם זאת, הובהר כי הודעה זו אינה מייתרת את חובת החברות לתקן הפרות, וכי לאחר ההקפאה יינקטו סנקציות כלפי החברות שלא פעלו לתיקון הפרות, וזאת מבלי שתישלח על כך הודעה נוספת.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more