רגולציה בימי קורונה: עדכון שבועי 25-21 ביוני 2020

ב,

חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020

  • החוק מאריך את תוקפן של תקנות הגבלת הפעילות, הקובעות מגבלות שונות על התנהלות במרחב הציבורי וניהול בתי עסק, עד ליום 6 באוגוסט 2020.
  • ישנם שינויים מעטים לעומת התקנות, ובהם: בעת מתן טיפול לא רפואי בגוף האדם, כגון מספרה, הותר למטפל להסיר את המסכה כל עוד המטופל עוטה מסכה; מכירת כרטיסים לאירועי תרבות תיעשה באופן מקוון או טלפוני בלבד, והמחזיק או המפעיל יקבע ויישם מנגנון למניעת התקהלויות והתקבצויות של השוהים במקום (החוק מתייחס לאירועי תרבות שהפעלתם הותרה בתיקון מס' 18, שתוכנו מוצג להלן).
  • נקבע בחוק כי הממשלה רשאית, באישור הכנסת (באמצעות ועדה מוועדותיה), לשנות את הוראות החוק בנושאים הבאים: שינוי מספר השוהים המותר באירועים; התרת פתיחתם של מקומות שנאסרו וקביעת תנאים לפתיחת מקומות אלו; איסור פתיחתם של מקומות שהותרו, למעט מקומות למכירת מזון ומצרכי בסיס.

חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020

  • החוק מאריך את תוקפן של תקנות הגבלת מספר העובדים במקום העבודה, עד ליום 6 באוגוסט 2020.
  • ישנם שינויים מעטים לעומת התקנות, ובהם: הרחבת ההיקף המותר לנוכחות עובדים במוסד לביטוח לאומי ובשירות התעסוקה; משך זמן ביצוע הבדיקה האפידמיולוגית וסגירת מקום העבודה בגינה נתחם ל-72 שעות ככלל, ול-120 שעות במקרים מיוחדים; מעבר על הוראות התקנות יגרור כעת סנקציה של קנס בלבד ולא מאסר.

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) (תיקון מס' 18), התש"ף-2020

  • הותרה הפעלתם של בתי קולנוע, תיאטראות, מוסדות תרבות ומקומות לעריכת ירידים תוך עמידה בהוראות הכלליות בקשר להפעלת מקום הפתוח לציבור, וכן עמידה בכללים ספציפיים: הצפייה במופע תעשה בישיבה במקומות מסומנים; הקפדה על מספר המשתתפים המותר בפעילות.
  • מספר המשתתפים בפעילות התרבות לא יעלה על 250 אנשים או על 75% ממגבלת המקום, לפי הנמוך מהשניים. עובדי התפעול של פעילות התרבות אינם נמנים בכלל מגבלת האנשים. מנכ"ל משרד התרבות והספורט הוסמך להתיר נוכחותם של 500 אנשים באירועים, אם אין בכך כדי לפגוע בבריאות הציבור.

הודעה על הכרזה על שכונות ברהט ובערערה בנגב כאזור מוגבל לפי תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (אזור מוגבל), התש"ף-2020; הודעה על הכרזה על שכונות בטבריה ועל אלעד כאזור מוגבל לפי תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (אזור מוגבל), התש"ף-2020

  • שכונות 13 ו-24 ברהט, ושכונה 2 בערערה שבנגב, הוכרזו כ"אזור מוגבל" מיום 18 ביוני 2020 ועד ליום 26 ביוני 2020.
  • מספר שכונות בטבריה, וכל שטחה המוניציפלי של העיר אלעד, הוכרזו כ"אזור מוגבל" מיום 24 ביוני 2020 ועד ליום 1 ביולי 2020.
  • ההכרזה אינה מחילה על אזורים אלו את מכלול המגבלות שניתן להחיל על אזור מוגבל מכוח התקנות, ומתירה, בין היתר, יציאה של עובד למקום עבודה בו הוא רשאי לעבוד ויציאה של תלמיד לבחינת בגרות.

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 21), התש"ף-2020; צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 22), התש"ף-2020

  • נקבעה הוראת שעה, שתוקפה מיום 18 ביוני 2020 ועד ליום 25 ביוני 2020, הקובעת כי התקהלות של 10 אנשים ויותר תיחשב כהתקהלות אסורה באזורים אלו: שכונות עג'מי, חיסכון וצהלון בתל אביב-יפו; שכונות 13 ו-24 ברהט; ושכונה 2 בערערה בנגב.
  • נקבעה הוראת שעה נוספת, שתוקפה מיום 24 ביוני 2020 ועד ליום 1 ביולי 2020, הקובעת כי התקהלות של 10 אנשים ויותר תיחשב כהתקהלות אסורה באזורים אלו: העיר אלעד; והרחובות זלמן שז"ר, שפע חיים ודוד אלעזר בטבריה.
  • באזורים האמורים, לוויה תיערך בהשתתפות של 20 אנשים לכל היותר ובשטח פתוח.

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה) (תיקון מס' 9), התש"ף-2020; צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה) (תיקון מס' 10), התש"ף-2020

  • נקבעה הוראת שעה, שתוקפה מיום 18 ביוני 2020 ועד ליום 25 ביוני 2020, האוסרת את פעולתם של מוסדות חינוך ופעילויות חינוך בלתי פורמלי באזורים אלו: שכונות עג'מי, חיסכון וצהלון בתל אביב-יפו; שכונות 13 ו-24 ברהט; ושכונה 2 בערערה בנגב.
  • נקבעה הוראת שעה נוספת, שתוקפה מיום 24 ביוני 2020 ועד ליום 1 ביולי 2020, האוסרת את פעולתם של מוסדות חינוך ופעילויות חינוך בלתי פורמלי באזורים אלו: העיר אלעד; הרחובות זלמן שז"ר, שפע חיים ודוד אלעזר בטבריה.
  • בחינות הבגרות הוחרגו מהוראת שעה זו וניתן לקיימן באזורים אלו.
  • תוקפו של הצו הוארך עד ליום 15 ביולי 2020.

תקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה) (הוראת שעה), התש"ף-2020

  • הוראת שעה שתעמוד בתוקפה עד ליום 31 באוגוסט 2020 הקובעת מנגנון לחזרת הרכבת לפעילות.
  • נוסע החפץ לנסוע ברכבת מחויב להחזיק שובר עלייה לרכבת, בנוסף לכרטיס תקף. בשובר יצוינו פרטי הנוסע, תחנת מוצא ותחנת יעד, ותצוין שעת נסיעה יעודה אשר במשך שעה ממנה יתאפשר לנוסע לעלות על הרכבת.
  • שוברי עלייה לרכבת יונפקו בשיעור של עד 75% מקיבולת הנוסעים הכוללת, בישיבה. הזמנת שובר תעשה בתוך 48 השעות שלפני מועד הנסיעה. ימי שבת וחג לא באים במניין זה.
  • מידע שנמסר על ידי הנוסעים ישמש אך ורק לתכלית שלשמה נמסר ויימחק לא יאוחר מ-24 שעות ממועד מימוש הנסיעה.

תקנות בתי הדין הדתיים הדרוזיים (פגרות) (הוראת שעה) (תיקון), התש"ף-2020; תקנות בתי הדין השרעיים (פגרות) (הוראת שעה) (תיקון), התש"ף-2020 

  • שר המשפטים קיצר את פגרת הקיץ של בתי הדין הדרוזיים והשרעיים לשנת 2020 – הפגרה תחל ביום 11 באוגוסט 2020 (חלף יום 21 ביולי) ותימשך עד ליום 5 בספטמבר 2020.

משרד האוצר – תכנית סיוע לסטודנטים שנפגעו ממשבר הקורונה בהיקף של כ-100 מיליון ש"ח

  • אושרה תכנית לסיוע כלכלי לסטודנטים שנפגעו ממשבר הקורונה שמטרתה לסייע לסטודנטים לצלוח את המשבר ולהימנע מנשירה מלימודיהם האקדמיים.
  • בכלל זה, יוגדל תקציב קרן הסיוע לסטודנטים ויוענקו כ-10,000 מלגות חדשות, גם ללומדים במוסדות שאינם מתוקצבים; תוקם קרן מלגות נוספת על ידי מפעל הפיס והרשויות המקומיות, לסטודנטים אשר יתנדבו בקהילה במסגרת "בית הספר של החופש הגדול"; ויוענק סיוע נוסף באמצעות המוסדות האקדמיים.

הצעת חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020

  • בהמשך לפקיעת ההסמכה להסתייעות של משרד הבריאות בשירות הביטחון הכללי ב-9 ביוני 2020, ובעקבות העלייה הנמשכת במספר הנדבקים מדי יום, הוצע לחדש בחוק את הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות מגפת הקורונה, וזאת תחת סייגים ומגבלות נוספים.
  • לפי ההצעה, ייקבע כי תנאי להפעלת הסמכויות שיוקנו לשירות הביטחון הכללי הוא הכרזה של הממשלה על הצורך בהסתייעות בו, בהיקף שיהיה מותאם למצב התחלואה באותה עת ולקיום חלופות מתאימות ביחס לסיכון הנשקף לציבור מהמחלה.
  • הכרזת הממשלה כאמור יכולה להישען על חשש ממשי להתפשטות רחבת היקף של המגפה, המקים צורך מידי וממשי בהסתייעות בשירות ביחס לכלל החולים; או על חשש להתפשטות המגפה שמקים צורך בהסתייעות בשירות במקרים פרטניים וייחודיים בלבד, שבהם קיים קושי בהשלמת הזיהוי האפידמיולוגי באמצעות שיטות אחרות.
  • הוצע לחוקק את החוק כהוראת שעה לתקופה של 3 חודשים, אשר ניתן להאריכה ב-3 חודשים נוספים בלבד, תוך קביעת מנגנוני ביטול והשהייה של הסמכת השירות כאשר אין בה צורך.
  • הצעת החוק מבקשת להגדיר במפורש מה הוא המידע שבנוגע אליו ניתנת הסמכת שירות הביטחון הכללי, וכן לקבוע הנחיות בנוגע לשמירת פרטיות המידע. עוד מוצע כי כל פעולת סיוע מצד שירות הביטחון תותנה בקיומה של בקשה לקבלת סיוע מצד משרד הבריאות תחילה.

טיוטת תקנות הנוטריונים (שכר שירותים) (תיקון), התש"ף-2020; טיוטת תקנות הנוטריונים (אישור נוטריוני אלקטרוני ותיקונים נוספים), התש"ף-2020

  • מטרת טיוטות תיקונים אלו, שפורסמו להערות הציבור, היא להתאים את השירות הנוטריוני לעידן הדיגיטלי, באופן שיאפשר לנוטריון לערוך אישורים נוטריוניים דיגיטליים, שהשימוש בהם הולך וגובר ונעשה שכיח ביותר.
  • החובות המהותיות המוטלות על נוטריון בעת עריכת האישור הנוטריוני, ובכלל זאת זיהוי החותם, בירור כשרותו המשפטית וכיו"ב, חלות גם בעריכת אישור האלקטרוני.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more