רגולציה בימי קורונה: עדכון שבועי 31 במאי עד ה-4 ביוני

04 ביוני, 2020

משבר הקורונה הביא עמו שטף של עדכוני חקיקה, תקנות שעת חירום, צווים והוראות מנהל שמתפרסמים מדי יום, בתחומים מגוונים. כדי לסייע בהתמצאות בחידושי הרגולציה הרבים, ריכזנו עבורכם את עיקרי העדכונים שפורסמו בשבוע האחרון.

חוק־יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020) (תיקון)

   • תיקון להוראת שעה המתקנת את חוק יסוד: משק המדינה, ומאשרת את הגדלת ההוצאה הממשלתית לצורך ההתמודדות עם משבר הקורונה והצרכים החדשים הנובעים ממנו.
   • התיקון קובע סכומים חדשים ומוגדלים לחריגה מהתקציב (ביחס להוראת השעה מחודש אפריל). עוד נקבע, כי שר האוצר יערוך תוכנית מעודכנת לאופן מימוש התקציב הנוסף ויביא אותה לאישור הממשלה עד ליום 15 ביולי 2020.

 צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה) (תיקון מס' 8), התש"ף-2020

תיקון לצו המסדיר את הפעלתם של מוסדות חינוכיים מסוגים שונים, שעיקריו:

   • ביטול הגדרת "אזור אדום", כך שכל מוסדות החינוך בישראל יפעלו מעתה במתכונת שנקבעה בתיקון מס' 6 בנוגע למוסדות שאינם באזור האדום. עיקרן של הוראות אלו: חובת הגשת הצהרת בריאות; חובת עטיית מסכה בהפסקות; מכיתה ד' ומעלה קיימת חובה לעטות מסכה גם בשיעורים.
   • שונו ההוראות לעניין למידה במוסדות על-תיכוניים והושוו להוראות הכלליות המתירות התקהלות: עד 50 משתתפים, במקום המאפשר שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם ותוך עטיית מסכה.
   • ההוראות בנוגע למוסדות על-תיכוניים תורניים הושוו להוראות כלל המוסדות העל-תיכוניים.
   • הותרה פעילות חינוכית בלתי פורמלית, למעט מחנה קיץ וקייטנה, תוך עמידה בעקרונות ההתקהלות והסמיכות. פעילות כאמור הכוללת מגע (כמו פעילות ספורט), אינה מחייבת הקפדה על שמירת מרחק של 2 מטרים.
   • הוחלה חובה לנקות פעם ביום את רכבי ההסעות למוסדות הלימוד.

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 20), התש"ף-2020

   • הקלה בהוראות לביקור במוסדות בריאות ורווחה – הותר ביקור של שני אורחים בו-זמנית לכל שוהה במוסד.

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (אזור מוגבל) (תיקון מס' 4), התש"ף-2020

    • הרכב ועדת השרים המוסמך להכריז על אזור כאזור מוגבל, שונה בהתאם להרכב הקואליציוני; ראש הממשלה החלופי ושר הכלכלה הצטרפו למניין הוועדה, ונקבע כי הכרזה על אזור מוגבל תתקבל ברוב קולות החברים ובהסכמת ראש הממשלה וראש הממשלה החלופי.

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בבית חולים) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התש"ף-2020

   • הוארך תוקף הצו בחודש נוסף, עד ליום 2 ביולי 2020.
   • ניתנה זכות השגה על ההחלטה להורות לאדם לשהות בבידוד בבית חולים. אין בהגשת ההשגה כדי לעכב את ההוראה עליה משיגים אלא אם התקבלה החלטה אחרת בהשגה.

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) (תיקון מס' 16), התש"ף-2020

   • הובהר כי על מפעיל מקווה טהרה חלות החובות הרגילות המוטלות על מחזיק מקום הפתוח לציבור, למעט החובה להגיש הצהרה על עמידה בתנאי התקנות בטרם הפעלת המקווה.
   • נקבע כי יחס השוהים במקווה טהרה של גברים יהיה זהה ליחס שנקבע לרוחצים בבריכות שחייה – יחס של לא יותר מאדם אחד לכל 6 מ"ר במים.

הנחיות לעניין עטיית מסכה לפי סעיף 3ה(ה) לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראה שעה), התש"ף-2020

משרד הבריאות הוציא הנחיות המפרטות את המקרים בהם אין חובה לעטות מסכה, בכפוף להגבלות אחרות שפורטו בהנחיות (כגון שמירת מרחק והקמת מחיצות). המקרים בהם אין חובה לעטות מסכה:

   • בעת מתן הרצאה, שיעור או צורך אחר בדיבור או בפנים גלויות.
   • בעת מבחן בכתב.
   • בעת חזרות או הופעות שירה.
   • בצילום הפקות לטלוויזיה, לקולנוע או כחלק מלימודי קולנוע.
   • בעת מתן טיפול בגוף האדם (רפואי ושאינו רפואי), לרבות טיפול נפשי, אשר מטיבו לא ניתן לקיימו עם מסכה.
   • בעת מתן שירות לאדם עם מוגבלות שמיעה, ולבקשת מקבל השירות, רשאי נותן השירות להסיר את המסכה.
   • בעת שהייה בחוף הים, ובכניסה לים. מנגד, בהליכה למזנון או לשירותים בחוף הים חלה החובה לעטות מסכה.

תקנות בתי המשפט (פגרות) (הוראת שעה), התש"ף-2020; תקנות בית הדין לעבודה (פגרות) (הוראת שעה), התש"ף-2020

   • שר המשפטים קיצר את פגרת הקיץ של בתי המשפט ובתי הדין לעבודה לשנת 2020 – הפגרה תחל ביום 11 באוגוסט ותימשך עד ליום 5 בספטמבר (במקום שתחל ב-21 ביולי).

תזכיר חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020

   • מטרתו להסמיך את הממשלה בחקיקה ראשית להתקין תקנות לשם הגבלת פעילות האוכלוסייה במרחב הפרטי והציבורי במגוון תחומי החיים. החוק מוצע כהוראת שעה לתקופה של 10 חודשים.
   • החוק המוצע יחליף את ההסדרים הקבועים כיום בתקנות שעת החירום הבאות (אשר יבוטלו עם כניסת החוק לתוקף): תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – אכיפה), התש"ף-2020; תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020; תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020; תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (אזור מוגבל), התש"ף-2020.
   • החוק מוצע נוכח פסיקתו של בית המשפט העליון והנחיות היועץ המשפטי לממשלה לפיהן יש להחליף את השימוש בתקנות שעת החירום בחקיקה ראשית, וכן נוכח פקיעתן המתקרבת של תקנות שעת החירום האמורות, שכן סעיף 39(ו) לחוק-יסוד: הממשלה מגביל את תוקפן המרבי לשלושה חודשים בלבד.
   • תנאי להפעלת סמכויות הממשלה מכוח חוק זה הוא הכרזה של הממשלה על מצב חירום להתמודדות עם נגיף הקורונה. זאת בנוסף לאמות מידה ותנאים להפעלת סמכויות הממשלה להתקין תקנות מכוחו שייקבעו בחוק; כמו כן החוק מגדיר את התחומים בהם תהיה רשאית הממשלה להתקין תקנות אלה.
   • החוק קובע הסדרים ראשוניים בעניין התמודדות המדינה עם נגיף הקורונה, ובהם:
      • הסמכת הממשלה להכריז על מצב חירום להתמודדות עם נגיף הקורונה באופן שיאפשר לה להתקין תקנות לצורך ההתמודדות עם התפשטות המגפה (להבדיל מהכרזת הכנסת על מצב חירום לפי חוק יסוד הממשלה). תוקף ההכרזה לא יעלה על 45 ימים, ורשאית הממשלה להאריך את תוקפה בכל פעם ב-30 ימים נוספים.
      • לוועדת הכנסת, או לוועדה אחרת שתיקבע לשם כך, תינתן הסמכות לבטל את התקנות, כולן או חלקן.
      • ככלל, כל תקנה מכוח חוק זה תפקע תוך 28 ימים, כאשר תקנות הגבלת פעילות תפקענה תוך 14 ימים והכרזה על אזור מוגבל תפקע תוך 7 ימים. ישנו מנגנון המאפשר הארכה של מועדים אלה.
      • החוק מסמיך את הממשלה להתקין תקנות שיגבילו את הפעילות בכל אותם התחומים שניתנו לה עד היום מכוח תקנות שעת החירום שחוק זה נועד להחליף, כגון: הגבלת פעילות במרחב הפרטי; במרחב הציבורי; באירועים; בתחבורה; במקומות עבודה, בבתי עסק ובמקומות הפתוחים לקהל; בחינוך ועוד.
      • החוק קובע מנגנוני אכיפה לקיום הוראותיו, ובכלל זה הטלת קנס פלילי וכן הטלת סנקציות מינהליות במקרים מסוימים.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more