רגולציה בימי קורונה: 23 בדצמבר 2021

23 בדצמבר, 2021

נוכחות במקומות העבודה

 • המגזר הציבורי – על פי הודעת משרד ראש הממשלה מיום 21 בדצמבר 2021, אישרה הממשלה מעבר ל-50% נוכחות במקומות העבודה במשרדי הממשלה וביחידות הסמך, החל מיום א' הקרוב, 26 בדצמבר 2021. מנכ"לי המשרדים ומנהלי יחידות הסמך יורשו לאשר שהייה של שיעור עובדים גבוה יותר במשרד, תוך נימוק ועדכון נציב שירות המדינה. הממונה על השכר יפנה לכל הגופים המתוקצבים והנתמכים, בהנחיה לפעול בהתאם להחלטה זו.
 • המגזר הפרטי – על אף המלצות שפורסמו בנושא, ובכלל זה של ראש הממשלה ושל משרד הבריאות, נכון למועד כתיבת שורות אלה טרם פורסמו הגבלות רשמיות על הגעה למקומות העבודה במגזר הפרטי. נוסיף לעדכן אם יפורסמו הנחיות רשמיות בנושא.

הגבלות פעילות במתחמי מסחר ובמערכת החינוך

ביום 21 בדצמבר 2021 אישר קבינט הקורונה הגבלות על פעילות במתחמי המסחר ובמערכת החינוך. המגבלות תכנסנה לתוקף לאחר אישור התקנות הרלוונטיות, ובכפוף לאישור ועדות הכנסת.

קניונים ומתחמי מסחר

 • יפעלו ביחס תפוסה של אדם אחד לכל 15 מ"ר, ללא דרישת תו ירוק.
 • בקניונים ובמתחמי מסחר – הן פתוחים והן סגורים – הכניסה לחנויות ששטחן עולה על 100 מ"ר תתאפשר רק בכפוף להצגת תו ירוק. חובת התו הירוק תחול גם על העובדים בחנויות אלה.
 • דוכני המזון בקניונים יתנו שירות ללקוחות בכפוף להצגת תו ירוק, ולא תתאפשר בהם ישיבה (יפעלו במתכונת Take Away בלבד).
 • מסעדות הממוקמות בתוך קניון יעניקו שירות ללקוחות בכפוף להצגת תו ירוק, בהתאם למתכונת הנהוגה כיום במסעדות.
 • חובת התו הירוק לא תחול על מקומות אשר יוגדרו כמספקים שירותים חיוניים. אלו יפעלו ביחס תפוסה של אדם אחד לכל 7 מ"ר.

מערכת החינוך

 • בישובים אדומים וכתומים – בכיתות ז-י"ב שבהן שיעור התלמידים שקיבלו את מנת החיסון הראשונה יעמוד על 70% ומעלה, יתקיימו הלימודים במתכונת פרונטלית. בכיתות שבהן שיעור זה נמוך מ-70%, יתקיימו הלימודים במתכונת מקוונת.

האמור לעיל יחול על כתות א'-ו' בעוד שלושה שבועות, ועד למועד זה תופעל בבתי הספר היסודיים מדיניות צמצום מגעים.

 • בישובים צהובים וירוקים – תמשיך מערכת החינוך לפעול כסדרה, בכפוף לתוכניות "מגן חינוך" ו-"כיתה ירוקה".
 • במהלך חודש ינואר יופסק מימון המדינה לבדיקות אנטיגן לילדים למטרת תו ירוק, למעט מדוכאי חיסון בכל הגילים.

עדכונים כלליים בנוגע לתו הירוק

 • תתאפשר קבלת תו ירוק למשך חודש ממועד קבלת החיסון הראשון, למטרות כניסה למערכת החינוך ולמתחמים בהם חלים כללי התו הירוק, אך לא לשם קבלת פטור מבידוד.
 • נוסף לאמור לעיל, לפי הודעת משרד הבריאות והודעת משרד ראש הממשלה מיום 9 בדצמבר 2021, הוחלט על הגברת אכיפת התו הירוק, בהגדלת ביקורי פתע למקומות הכפופים לתו ירוק ובווידוא כי הכניסה למקומות אלה נעשית באמצעות ברקוד עדכני ולא באמצעות תעודות מודפסות, כך שלמפרים את הכללים יינתנו דוחות באופן מידי וללא התראות.

כניסה לישראל ויציאה ממנה

ביום 20 בדצמבר 2021 החליטה הממשלה על הארכת תוקף מתווה היציאה מישראל, עד ליום 29 בדצמבר 2021.[1] תוקף מגבלות הכניסה לישראל הוארך עד ליום 7 בינואר 2022.[2] לפירוט המתווים ראו  בפרסומנו האחרון.

איסור יציאה למדינות אדומות

על אזרחי ישראל ותושבי קבע בישראל חל איסור לצאת מהארץ אל מדינות אדומות, אלא באישור ועדת חריגים.[3] נוכח התפשטות וריאנט "אומיקרון", מתעדכנת רשימת המדינות האדומות בימים אלו באופן תדיר. לרשימת המדינות המתעדכנת, והמגבלות החלות ביחס לכל מדינה, ראו באתר משרד הבריאות.

בידוד לנכנסים לישראל[4]

על כל השבים ארצה חלה חובת בידוד.

אורך תקופת הבידוד משתנה בהתאם לשאלה האם החוזר מחוסן או לא, ומאיזו מדינה חזר, כמפורט בפרסומנו האחרון.

מקום הבידוד יהיה כדלהלן:

 • חוזרים ששהו במדינה אדומה ב-14 הימים שקדמו לחזרתם:

o      לא מחוסנים ולא מחלימים – ייכנסו לבידוד במלונית עד לקבלת תוצאה שלילית בבדיקת ה-PCR שביצעו בכניסה לישראל. אם התוצאה שלילית, יוכלו להמשיך את הבידוד בביתם רק אם יצהירו כי באפשרותם לשהות במקום בידוד שלא שוהים בו אנשים נוספים מלבדם, ורק אם יסכימו לפיקוח טכנולוגי. המסרבים לפיקוח טכנולוגי ישהו במלונית לכל משך הבידוד.[5]

o      מחוסנים ומחלימים – ייכנסו לבידוד בית, אם יסכימו לפיקוח טכנולוגי. המסרבים לפיקוח טכנולוגי ישהו במלונית לכל משך הבידוד.[6]

 • חוזרים ממדינות צהובות או כתומות: ייכנסו לבידוד בית.

סיוע ממשלתי לענף התיירות

ביום 15 בדצמבר 2021 פרסם משרד ראש הממשלה כי ראש הממשלה ושרי האוצר, התיירות והכלכלה סיכמו על חבילת סיוע לענף התיירות, הכוללת תמיכה במורי דרך, במארגני תיירות ובבתי מלון.

במסגרת חבילת הסיוע, הכפופה לאישור הממשלה: יינתנו הכשרות מקצועיות בסבסוד המדינה לעוסקים בענף התיירות בעלות של עד 20,000 ש"ח להכשרה; יוענקו מלגות הכשרה חודשיות בסך של עד 10,000 ש"ח, כתלות באורך ההכשרה, למשך עד 4 חודשים, ללא תלות במקורות הכנסה נוספים; תוארך האפשרות לקבלת הלוואה מתוך קרן ההלוואות בערבות מדינה לעסקים; בתי מלון שחוו ירידה בהיקף של למעלה מ-40% ממחזור העסקים בשל ההגבלות על כניסת תיירים ארצה, יהיו זכאים למענקים בסך כולל של 150 מיליון ש"ח שיועברו במהלך החודשים הקרובים; יוקצו משאבים לסיוע למארגני התיירות הנכנסת ובפרט לשימור כוח אדם, שיווק, והחזר הוצאות, בסך כולל של כ-60 מיליון ש"ח; סיוע למורי דרך בסך כולל של 25 מיליון ש"ח, למימון סיורים ללא תשלום לציבור, כך שלמורי הדרך ישולם סך של כ- 1,000 ש"ח לסיור; ומתן אפשרות לעובדים מענף התיירות להיות מועסקים כנאמני קורונה במערכת החינוך וכחוקרים אפידמיולוגיים ברשויות המקומיות, בשכר חודשי בהיקף של עד כ-11,000 ש"ח.

 

סקירה זו היא תמצית הרגולציה הרלוונטית, שמטרתה עדכון כללי, והיא אינה ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים או לייעוץ באחד מהנושאים הנזכרים, אנא פנו אלינו בטלפון 03-6846000.

[1] ס' 8 לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל), התשפ"ב-2021 ("תקנות הגבלת היציאה מישראל").

[2] ס' 4 לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020.

[3] תקנות הגבלת היציאה מישראל, לעיל ה"ש 1, בס' 2.

[4] להרחבה בעניין הבידוד לנכנסים לישראל, ראו באתר משרד הבריאות.

[5] ס' 1א להכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (בידוד בפיקוח טכנולוגי), התשפ"א-2021.

[6] שם.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more