רגולציה בימי קורונה: 29 בדצמבר 2021

29 בדצמבר, 2021

מדיניות הבידוד משתנה חדשות לבקרים. נעדכנכם בחובות הבידוד החלות לעת הזו.[1]

חוזרים מחו"ל

חוזרים ממדינות שאינן אדומות

מחוסנים ומחלימים (ובכלל זה מי שחוסנו או החלימו בחו"ל ונחשבים מחוסנים או מחלימים בישראל) – נדרשים לבצע בדיקת PCR בנתב"ג, ולאחריה להיכנס לבידוד ביתי בן 14 ימים. ניתן לקצר את תקופת הבידוד על ידי ביצוע בדיקה נוספת ביום השלישי לבידוד. אם מתקבלת תוצאה שלילית בבדיקה זו, ניתן לצאת מבידוד.[2]

מי שאינם מחוסנים ואינם מחלימים – נדרשים לבצע בדיקת PCR בנתב"ג, ולאחריה להיכנס לבידוד ביתי בן 14 ימים. ניתן לקצר את תקופת הבידוד על ידי ביצוע בדיקה נוספת ביום השביעי לבידוד. אם מתקבלת תוצאה שלילית בבדיקה זו, ניתן לצאת מבידוד.[3]

חוזרים ממדינות אדומות

מחוסנים ומחלימים – נדרשים לבצע בדיקת PCR בנתב"ג ולהיכנס לבידוד ביתי בן 14 ימים,[4] ובתנאי שיסכימו לפיקוח טכנולוגי.[5] ניתן לקצר את תקופת הבידוד על ידי ביצוע בדיקה נוספת ביום השביעי לבידוד. אם מתקבלת תוצאה שלילית בבדיקה זו, ניתן לצאת מבידוד.[6] המסרבים לפיקוח טכנולוגי ישהו בבידוד במלונית מטעם המדינה עד תום תקופת הבידוד.[7]

מי שאינם מחוסנים ואינם מחלימים – נדרשים לבצע בדיקת PCR בנתב"ג ולהיכנס לבידוד במלונית מטעם המדינה עד לקבלת תוצאה שלילית. אם התוצאה שלילית – יוכלו להשלים את 14 ימי הבידוד בביתם, בתנאי שיצהירו שבאפשרותם לשהות במקום בידוד שלא שוהים בו אנשים נוספים, ובתנאי שיסכימו לפיקוח הטכנולוגי; המסרבים לפיקוח יישארו במלונית מטעם המדינה עד תום תקופת הבידוד.[8] ניתן לקצר את תקופת הבידוד על ידי ביצוע בדיקה נוספת ביום השביעי לבידוד. אם מתקבלת תוצאה שלילית בבדיקה זו, ניתן לצאת מבידוד.[9]

לרשימת המדינות האדומות המתעדכנת, ראו אתר משרד הבריאות.

מי שאומתו לקורונה

מי שאומת לקורונה באמצעות תוצאה חיובית בבדיקת PCR, נדרש להיכנס לבידוד עד קבלת אישור החלמה מרופא (כולל מחוסנים ומחלימים).[10] את האישור ניתן לקבל רק לאחר 10 ימי בידוד לכל הפחות, ובתנאי שלא היו תסמינים ב-3 הימים האחרונים לפחות. לא ניתן לקצר את משך הבידוד.

בעלי תסמינים המתאימים לקורונה

הסובלים מחום של 38 מעלות ומעלה, או מפתחים תסמיני שיעול, קושי בנשימה, אובדן חוש טעם או ריח או חולשת שרירים, נדרשים לבצע בדיקת PCR ולהישאר בבידוד עד לקבלת תוצאה שלילית בבדיקה.  

מי שהיה במגע הדוק עם חולה מאומת[11]

על פי פרסום דוברות משרד ראש הממשלה מיום 28 בדצמבר 2021, ובכפוף לצו שיפרסם שר הבריאות ולאישור ועדת הבריאות של הכנסת, יחולו ההוראות הבאות:

מחוסנים ומחלימים – יידרשו לבצע בדיקת PCR ולשהות בבידוד רק עד לקבלת תוצאת הבדיקה. לעניין זה אין הבחנה בין סוגי הווריאנטים של נגיף הקורונה. בעשרת הימים שלאחר מכן, יימנעו מהימצאות במקומות הומי אדם לצרכי בילוי ופנאי וממגע עם אוכלוסיות בסיכון גבוה.

הגדרת מחוסן תחול על מי שקיבל את מלוא מנות החיסון שבאפשרותו לקבל, בהתאם לנסיבותיו הרפואיות האישיות.

(פרסום זה משנה מההנחיות אשר עומדות בתוקף נכון למועד זה ועד פרסום הצו, לפיהן נדרשו מחוסנים להיכנס לבידוד באחד מהמקרים הבאים:[12] אם היו במגע הדוק עם חולה שנדבק בזן מסוכן של הנגיף, או שיש חשש שהיו במגע הדוק כזה, עקב אירוע תחלואה חריג; אם היו במגע הדוק עם חולה מאומת, והם נמצאים דרך קבע במוסד שבו שוהים אנשים בסיכון לתחלואה קשה, אנשים לא מחוסנים, או כאלה שידוע שהחיסון פחות יעיל כלפיהם; ואם היו במגע הדוק עם חולה מאומת במטוס).

מי שאינם מחוסנים ואינם מחלימים – יחויבו בבידוד בן שבעה ימים, ובביצוע בדיקות בתחילת הבידוד וביום השביעי לבידוד. תוצאות שליליות בבדיקות אלה יאפשרו יציאה מבידוד.

מי שקיבל תוצאה חיובית גבולית בבדיקת PCR

המקבלים תוצאה חיובית גבולית בבדיקת PCR נדרשים להיכנס לבידוד ולבצע בדיקת PCR נוספת בתוך 24 עד 72 שעות לאחר הבדיקה הראשונה.

אם התוצאה שלילית – ניתן לצאת מהבידוד.

אם התוצאה חיובית או חיובית גבולית – יש להישאר בבידוד לפי ההנחיות למאומתי קורונה.

מי שמלווים מבודדים שלא יכולים לשהות בבידוד לבדם

חלה חובה לעטות מסכות ולשמור על ריחוק ועל היגיינת ידיים במפגש עם מבודדים.

מחוסנים ומחלימים – לא חייבים להישאר בבידוד, גם אם האדם שאותו הם מלווים הוא חולה מאומת, למעט אם החולה מאומת בזן אומיקרון, שאז יש לשהות בבידוד. משרד הבריאות ממליץ כי גם מחוסן או מחלים המלווה מאומת, יבצע בדיקת PCR בעצמו.

מי שאינם מחוסנים ואינם מחלימים – נדרשים להישאר בבידוד עם האדם אותו הם מלווים ולהשלים עמו את תקופת הבידוד. אם המבודד חולה מאומת, נדרש המלווה לבצע בדיקת PCR ולהישאר בבידוד גם אחרי שהאדם אותו ליווה יוצא מבידוד, בהתאם לדרישה לגבי מי שהיה במגע הדוק עם חולה מאומת כמפורט לעיל, כאשר היום הראשון לבידוד הנוסף ייחשב ליום המגע האחרון עם המבודד שאותו ליווה.

סקירה זו היא תמצית הרגולציה הרלוונטית, שמטרתה עדכון כללי, והיא אינה ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים או לייעוץ באחד מהנושאים הנזכרים, אנא פנו אלינו בטלפון 03-6846000.

 

[1] וראו מדיניות הבידוד המתעדכנת באתר משרד הבריאות, ו"מחשבון הבידוד" של משרד הבריאות.

[2] ס' 2(י1) לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020 ("צו בידוד בית").

[3] שם, בסעיף 2(ג3)(2).

[4] ס' 1(א) להכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (בידוד בפיקוח טכנולוגי), התשפ"א-2021 ("בידוד בפיקוח טכנולוגי").

[5] שם, בסעיף 1(א).

[6] צו בידוד בית, לעיל ה"ש 2, בסעיף 2(י).

[7] בידוד בפיקוח טכנולוגי, לעיל ה"ש 4, בסעיף 1א(א).

[8] שם.

[9] צו בידוד בית, לעיל ה"ש 2, בסעיף 2(ג3)(2).

[10] שם, בסעיף 2ב(ג).

[11] מגע הדוק מוגדר כחשיפה לחולה מאומת במשך למעלה מ-15 דקות במרחק של פחות מ-2 מטרים, או מגע פיזי עם המאומת ללא קשר למשך השהייה בסביבתו.

[12] צו בידוד בית, לעיל ה"ש 2, בסעיף 2(יב).

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more