רגולציה בימי קורונה: 31 באוגוסט 2021 – פתיחת שנת הלימודים, שינוי בהגדרת תו ירוק, ושינוי במדיניות הבידוד בכניסה לישראל

31 באוגוסט, 2021

על פי הודעות משרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות (הודעת דוברות מיום 22 באוגוסט 2021, הודעת דוברות מיום 29 באוגוסט 2021, הודעות דוברות מיום 30 באוגוסט 2021, והודעת דוברות מיום 31 באוגוסט 2021), הכפופות עדיין לפרסום תקנות, יוחלו מגבלות כדלהלן.

פתיחת שנת הלימודים

שנת הלימודים תיפתח כסדרה ביום ד', 1 בספטמבר 2021, באופן הבא:

ביום תחילת שנת הלימודים, יידרשו תלמידים עד גיל 12 להציג אישור הורים לביצוע בדיקה מהירה שתוצאתה שלילית.

ביישובים שאינם אדומים, גני ילדים, צהרונים וכיתות א'-יב' יקיימו למידה מלאה.

ביישובים אדומים, כיתות ח'-יב' (ראו רשימה מתעדכנת באתר משרד הבריאות, "רמזור הרשויות המקומיות)": אם היקף התלמידים המחוסנים בכיתה יהיה גבוה מ-70%, יתקיימו הלימודים כסדרם באופן פרונטלי; אם היקף התלמידים המחוסנים בכיתה יהיה נמוך מ-70%, תתבצע הלמידה באופן מקוון או בשטח פתוח. היקף התלמידים המחוסנים כולל תלמידים מחלימים ובעלי תוצאות בדיקה סרולוגית חיובית.

עד יום 29 בספטמבר 2021 ייחשב כבעל תו ירוק גם מי שקיבל מנה אחת של חיסון. 

עובדי מוסד חינוך, מתנדבים ונותני שירותים במוסדות חינוך יהיו מחויבים להציג תו ירוק או תוצאה שלילית בבדיקה מהירה שבוצעה ב-84 השעות האחרונות (כל 3 ימים וחצי), כתנאי לכניסה למוסד.

יחול איסור על קיום התקהלות שמספר האנשים בה עולה על ההתקהלות הכללית המותרת (50 איש בשטח סגור ו-100 איש בשטח פתוח). איסור ההתקהלות לא יחול על מוסד להשכלה גבוהה או הכשרה מקצועית שפועל ב"תו ירוק".

מי שאינו תלמיד או איש צוות במוסד, לא יורשה להיכנס אלא אם הציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקה מהירה; או אם נדרש ללוות קטין בשל קשיים מיוחדים; או לשם ליווי של פעוט ככל שהדבר נדרש לשם התפתחותו ושלומו. בימי ההסתגלות תתאפשר כניסת הורים שלא הציגו אישור "תו ירוק" או בדיקה מהירה שלילית, רק לשטח פתוח במוסד.

 

עדכון הגדרות מחוסן ומחלים

עקב פתיחת האפשרות להתחסן בחיסון שלישי לכל מי שחלפו 5 חודשים ממועד קבלתו את החיסון השני, ללא מגבלות גיל, תעודכן ההגדרה לאדם "מחוסן" ולאדם "מחלים", כדלהלן:

מחוסן:

  • מי שהתחסן בשתי מנות חיסון, וטרם חלפו 6 חודשים מהמועד בו קיבל את מנת החיסון השנייה.
  • מי שהתחסן בשלוש מנות חיסון, החל משבוע לאחר קבלת מנת החיסון השלישית.

מחלים:

  • מי שהחלים מהמחלה, במשך 6 חודשים ממועד קבלת אישור החלמה.
  • מי שהחלים מהמחלה, וקיבל לפחות מנת חיסון אחת.

 

תפוגת התו הירוק

החל מיום 1 באוקטובר 2021 יעודכנו מועדי תפוגת התו הירוק, באופן הבא:

  • לגבי אדם שהתחסן בשלוש מנות חיסון, יהיה תוקף התו הירוק למשך חצי שנה ממועד קבלת החיסון השלישי.
  • לגבי אדם שהתחסן בשתי מנות חיסון, יהיה תוקף התו הירוק למשך חצי שנה ממועד קבלת החיסון השני.
  • לגבי אדם שהחלים, יהיה תוקף התו הירוק למשך חצי שנה ממועד קבלת אישור החלמה.
  • לגבי אדם שהחלים וקיבל מנת חיסון, יהיה תוקף התו הירוק למשך חצי שנה ממועד קבלת החיסון.

יציאה מישראל וכניסה אליה

החל מיום שישי, 3 בספטמבר 2021, מחוסנים ומחלימים יידרשו לבידוד בחזרה ממדינות כתומות, רק עד לקבלת תוצאה שלילית בבדיקה או עד 24 שעות מעת החזרה (המוקדם מבניהם), ולא יידרשו עוד לבידוד מלא.

כזכור, לגבי מדינות אדומות חל איסור יציאה אלא באישור מוועדת חריגים, וראו פרסומנו האחרון בנושא. לרשימת המדינות המתעדכנת, והמגבלות החלות ביחס לכל מדינה, ראו באתר משרד הבריאות.

 

מגבלות התו הירוק במשק

במגבלות התו הירוק הכלליות במשק, לא חל שינוי מאז פרסומנו האחרון בנושא.

החלת "תו סגול" על קניונים, בתי מסחר ומקומות המקבלים קהל

במגבלות ההתקהלות החלות על קניונים, בתי מסחר ומקומות המקבלים קהל, לא חל שינוי מאז פרסומנו האחרון בנושא.

 

סקירה זו היא תמצית הרגולציה הרלוונטית, שמטרתה עדכון כללי, והיא אינה ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים או לייעוץ באחד מהנושאים הנזכרים, אנא פנו אלינו בטלפון 03-6846000.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more