רשות התחרות משנה את מתכונת הדיווח על מיזוגים – עיקרי הרפורמה והשלכותיה המעשיות - מרץ 2022

21 במרץ, 2022

אתמול פורסמו ברשומות תקנות ההגבלים העסקיים (מרשם, פרסום ודיווח על עסקאות) (תיקון), התשפ"ב-2022 ("תקנות הדיווח החדשות"), שכוללות העלאה של רף מחזור המכירות המינימלי שבחצייתו קמה חובת דיווח על מיזוג חברות לפי חלופת מחזור המכירות, ומחליפות את טפסי הודעת המיזוג הקיימים בטופס אחוד חדש.

בעוד שהעלאת רף הדיווח לפי חלופת מחזור המכירות אינה צפויה להשפיע באופן משמעותי על מספר העסקאות החייבות בדיווח בהשוואה למצב הנוכחי, צפוי השינוי במתכונת הדיווח להגדיל משמעותית את הנטל על חברות המבקשות את אישור הממונה על התחרות למיזוג ביניהן. עניין זה מחייב היערכות מוקדמת של צדדים למיזוג פוטנציאלי ושילוב עורכי דין המתמחים בדיני תחרות כבר בשלבים מוקדמים יותר של העסקה.

העלאת רף הדיווח לפי חלופת מחזור המכירות

מיזוג חברות נדרש לקבל את אישור הממונה על התחרות אם מתקיימת אחת או יותר מחלופות הדיווח הקבועות בסעיף 17(א) לחוק התחרות. החלופה השכיחה לדיווח בוחנת את מחזור המכירות של הצדדים למיזוג בשנה שקדמה למיזוג. כיום קמה חובת הדיווח מכוח חלופה זו כאשר מחזור המכירות המצרפי של החברות המתמזגות עולה על כ-360 מיליון שקלים ומחזור המכירות של לפחות שתיים מהחברות המתמזגות עולה על 10 מיליון שקלים, כל אחת.

תקנות הדיווח החדשות מעלות את רף הדיווח הנוגע למחזור המכירות של לפחות שתיים מהחברות המתמזגות מ-10 מיליון שקלים ל-20 מיליון שקלים. אולם, לשינוי זה משמעות מעשית מוגבלת משום שכבר היום נוהגת רשות התחרות לפטור מדיווח, על בסיס פניה פרטנית, עסקאות בהן רק לצד אחד מחזור מכירות העולה על 20 מיליון שקלים. השינוי אף נוגע לחלופת מחזור המכירות בלבד, ואינו גורע מחובת הצדדים למיזוג בדיווח על עסקת מיזוג בהתקיים אחת מחלופות הדיווח האחרות שנקבעו בחוק, המכוונות לנתחי השוק שלהם.

מתכונת דיווח חדשה

שינוי מהותי יותר שבוצע בתקנות הדיווח החדשות נוגע למתכונת הדיווח על מיזוגי חברות, ועיקרו החלפת טפסי הודעת המיזוג הקיימים – הטופס הארוך והטופס המקוצר – בטופס דיווח חדש ואחוד. במסגרת טופס הדיווח החדש, יידרשו הצדדים למיזוג להעביר לממונה מידע רחב היקף כבר בשלב הגשת הודעות המיזוג, באופן שמגדיל במידה ניכרת את הנטל המוטל עליהם בהשוואה לטופס הנוכחי. זאת גם ביחס לעסקאות שאינן מעוררת על פניהן כל קושי תחרותי ממשי.

כך למשל, הבירור על הזיקות התחרותיות בין הצדדים למיזוג התרחב באופן משמעותי, והצדדים למיזוג יידרשו לפעול במאמץ סביר לאתר מידע הנוגע לבעלי מניותיהם ולחברות המוחזקות על ידם – מידע שבמקרים רבים אינו בידיעתם. בעוד שטופסי הדיווח הקיימים כוללים חובת דיווח ביחס לפעילות העסקית ולחפיפות התחרותיות שבין גופים להם קשרי שליטה עם החברות המתמזגות, מרחיב הטופס החדש את חובות הגילוי על פעילות עסקית וחפיפות תחרותיות גם לגופים שקשרי הבעלות שלהם לחברות המתמזגות רופפים יותר, ואינם עולים כדי הגדרת שליטה בחוק התחרות. עניין זה צפוי ליצור מורכבות רבה במילוי טופס הדיווח, בפרט לחברות שהבעלות במניותיהן מפוצלת בין מספר בעלי מניות משמעותיים, חברות בהן קיימת החזקה משמעותית לקרנות השקעה וחברות הנמנות על קונצרנים עסקיים גדולים. הקושי בהיבט זה אינו פרוצדורלי בלבד, אלא גם מהותי, בהיעדר יכולת לדרוש ולקבל מידע מבעלי מניות ומחברות מוחזקות שאין להם קשרי שליטה למגיש הודעת המיזוג.

בנוגע לכל מיזוג אופקי, מחייב טופס הדיווח החדש לספק את היקפי הפעילות של הצדדים במונחים כספיים וכמותיים (דרישה שבעבר סויגה רק לשווקים בהם עלה נתח השוק המצרפי על 25%), את חלקו של מגיש הודעת המיזוג בשוק, פירוט של המתחרים בשוק, ושמות לקוחות וספקים. 

טופס הדיווח החדש קובע הוראות מיוחדות ודורש גילוי מוגבר לגבי מיזוגים העונים על הגדרת "שווקים בחובת דיווח מוגברת". במיזוגים אופקיים מדובר על שווקים בהם חלקן המצרפי של החברות המתמזגות הוא 20% או יותר, ובמיזוגים אנכיים מדובר על שווקים בהם חלקה של לפחות אחת מבין החברות המתמזגות הוא 30% או יותר. אם צד למיזוג פעיל בשווקים בחובת דיווח מוגברת, תהיה חובה להתייחס במסגרת הדיווח לחסמי כניסה, חסמי אסדרה וחסמי התרחבות בתחום הפעילות מושא עסקת המיזוג שבחובת דיווח מוגברת, לתועלות הצפויות כתוצאה מעסקת המיזוג, לתחרות הקיימת מייבוא בתחום הפעילות שבחובת דיווח מוגברת, ועוד. הטופס החדש כולל חובת דיווח נרחבת על פעילות בשווקים בחובת דיווח מוגברת, גם של גופים שקשרי הבעלות שלהם למגיש ההודעה רופפים (בעלי מניות מיעוט במגיש ההודעה או חברות בהן למגיש ההודעה החזקת מיעוט). 

בעסקת מיזוג אופקית שבה חלקם המצרפי של הצדדים לעסקה הוא 25% מכלל השוק או יותר, יידרשו הצדדים לספק לממונה גם אפיון של התחרות בשוק, הכולל, בנוגע לכל אחד מתחומי הפעילות מושא עסקת המיזוג, מידע על אופי השוק (כמו מדדים לתחרות, בידול בין מתחרים, האופן בו נוהגים הלקוחות לתחר בין המתחרים, קבוצות מובחנות של לקוחות ומאפייניהן), ועוד. במיזוג כזה יידרשו הצדדים לדווח, ביחס לשנתיים שקדמו לעסקת המיזוג, על כל הסדר שיש להם עם מתחרים בתחומי הפעילות מושא עסקת המיזוג (וזאת לרבות שיתוף פעולה נקודתי או הסדר שעניינו פיננסי בלבד). הטופס כולל גם שאלות שתכליתן לברר את אפשרות קיומה של תחרות פוטנציאלית בין הצדדים (דרישה שאינה קיימת בטפסים הנוכחיים). בעסקת מיזוג אנכית, תחול חובת הדיווח על הסדרים עם מתחרים בתחומי הפעילות מושא עסקת המיזוג אם חלקה של לפחות אחת מבין החברות המתמזגות הוא 30% או יותר, באחד השווקים שביחס אליהם עשויה להתקיים זיקה אנכית בין הצדדים למיזוג. 

תקנות המיזוגים החדשות וטופס הדיווח האחוד צפויים להכביד משמעותית את חובת הדיווח של הצדדים בהשוואה לטופס הדיווח הקיים, ולהאריך את הליך הגשת הדיווח לרשות. היקף המידע שיידרשו הצדדים לעסקת מיזוג להעביר במסגרת הדיווח לרשות צפוי לגזול מהם זמן ומשאבים רבים, ללא תלות בהכרח במורכבות התחרותית של עסקת המיזוג עצמה. אנו ממליצים לצדדים שעתידים לדווח לרשות על עסקת מיזוג לתכנן את הדיווח על העסקה מבעוד מועד, ולא להמתין עד סמוך למועד החתימה כדי להתחיל בהכנת הפנייה לרשות.

בתקנות נקבעה תקופת מעבר של חודשיים, במהלכה יתקבלו הודעות מיזוג שיוגשו במתכונת הישנה כהודעות מיזוג תקפות לפי התקנות החדשות.

מזכר זה כולל מידע כללי בלבד, והוא אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני. לפרטים נוספים ולייעוץ בנושא, ניתן לפנות לעורכי הדין שי בקל, אייל הכהן וגל דניאלי ממחלקת התחרות במשרדנו.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more