שוק ההון | פיקוח הדירקטוריון על עסקי החברה בתקופת מגפת הקורונה

April 3rd 2020

התפשטות מגפת הקורונה והצעדים הדינמיים הננקטים למיגורה, הכוללים בין היתר הגבלות בתנועה, צמצום משמעותי בכוח האדם במקומות העבודה, סגירת עסקים, בידוד ביתי וכיוצא באלה, מביאים עימם אי-וודאות תפעולית וכלכלית גדולה ומחייבים את הנהלות החברות להגיב במהירות ולנקוט באסטרטגיה דינמית להתמודדות עם אתגרי המשבר המשתנים.

על מנת ליישם באופן אפקטיבי בתקופה מאתגרת זו את תפקידי הדירקטוריון – סמכויות הפיקוח והתווית המדיניות המוקנות לו – נדרש דירקטוריון החברה לגלות בקיאות ומעורבות מוגברות במצבה של החברה ולאמוד את ההשלכות הקיימות והצפויות של המשבר על פעילות החברה. 

על הדירקטוריון לפעול באופן אקטיבי לקבלת עדכונים שוטפים מהנהלת החברה אודות האתגרים הקיימים והצפויים העומדים בפני החברה כתוצאה מהשלכות המשבר על פעילותה, ואודות הצעדים שננקטים על ידי ההנהלה על מנת להתמודד איתם. לשם כך, מומלץ שהדירקטוריון יבקש להעלות נושאים אלה לסדר היום של ישיבותיו השוטפות וכן יבקש במידת הצורך לכנס ישיבות דירקטוריון נוספות על מנת לקבל עדכונים נוספים (רצוי כמובן לקיים ישיבות ללא התכנסות פיזית, אלא ישיבות באמצעי תקשורת). לצד זאת על הדירקטוריון להקפיד, גם בתקופת משבר כגון זו, לשמור על 'גבולות הגזרה' הראויים ביחסי הדירקטוריון עם ומול הנהלת החברה, ושלא לגלוש לתחומי הניהול השוטף של החברה.

ההנהלה נדרשת גם היא מצידה ליזום, במידת הצורך, העברת עדכונים באופן אקטיבי לדירקטוריון על מנת ליידע את חבריו אודות נושאים מהותיים העומדים על סדר יומה של החברה כתוצאה מהמשבר. על הדירקטוריון וההנהלה לעבוד בשיתוף פעולה מלא, כל אחד בתחום סמכותו, במטרה לנווט את החברה בבטחה בתקופה מאתגרת זו.

להלן מספר נושאים אשר ראוי לדעתנו כי הדירקטוריון יקבל מידע שוטף לגביהם וייתן עליהם את הדעת בתקופה זו:

  • מידע על הסיכונים שבפניהם עומדת החברה כתוצאה מהמשבר ועל השלכותיו הכלכליות העתידיות של המשבר. על הדירקטוריון לדון באסטרטגיה בה נוקטת החברה לניהול והקטנת הסיכונים בטווח הקצר ובטווח הארוך ולשוב ולבחון את הצורך בעדכונה.    
  • השלכות המשבר על התחייבויותיה הקיימות והצפויות של החברה (ובכלל זה, מימון בנקאי, גיוסי חוב, אשראי ספקים ועוד) ומידע שוטף על עמידת החברה בתניות פיננסיות להן היא כפופה. בכלל זה, על הדירקטוריון לבחון, בשיתוף עם ההנהלה, האם ניתן לצפות מראש מקרים של הפרת התחייבויות כאמור כתוצאה מהשלכות המשבר על תוצאות פעילות החברה, ולהיערך בהתאם. 
  • מידע על עמידת או אי עמידת החברה בהוראות הרגולטוריות החלות עליה, ובכללן, עמידה בדרישות דיווח לגורמי הפיקוח או ללקוחות החברה, עמידה בדרישות הון עצמי מינימאלי, דרישות פיזור, דרישות הלימות הון וכיוצא באלה. בנוסף, על ההנהלה ליידע את הדירקטוריון על פרסומן של תקנות שעת חירום והוראות חקיקה ורגולציה אחרות המתפרסמות חדשות לבקרים בתקופה זו, לרבות הזדמנויות והקלות שנועדו לסייע לעסקים בתקופת המשבר ובתקופת היציאה ממנו. על ההנהלה לסקור בפני הדירקטוריון את השלכותיהן של הוראות כאמור על עסקי החברה ועל אופן פעילותה.
  • צורכי הנזילות קצרי וארוכי הטווח של החברה אשר עשויים לנבוע כתוצאה מההתמודדות עם המשבר, והצעדים בהם ההנהלה נוקטת או שוקלת לנקוט על מנת להבטיחם. בהקשר זה מוצע שהדירקטוריון יבחן גם את יישום מדיניות החלוקה (דיבידנדים) ומדיניות התגמול של החברה.
  • הזדמנויות עסקיות. תנאי השוק המשתנים עשויים לפתוח בפני החברה, בהתאם ליכולותיה, הזדמנויות עסקיות שונות, כדוגמת רכישת פעילויות משיקות לשם הרחבת תחומי פעילותה, רכישה או מיזוג עם חברות מתחרות, ועוד. על ההנהלה לבחון הזדמנויות עסקיות בתקופה זו, ולעדכן את הדירקטוריון ביחס להזדמנויות כאמור ואפשרות מימושן. 

  

לסיכום, בתקופה זו, המתאפיינת בשינויים רבים ותנאי חוסר ודאות קיצונית, נדרשות חברות להתמודד עם אתגרים רבים ולקבל החלטות שישפיעו לא רק על אופן ההתמודדות המיידית עם המשבר, אלא גם עם השלכותיו לטווח הארוך. על הדירקטוריון וההנהלה לפעול בשיתוף פעולה על מנת לקדם הליכי קבלת החלטות מהירים ואפקטיביים. הדירקטוריון נדרש לנקוט בגישה אקטיבית ומעורבת, אך להיזהר גם מהתערבות בניהול היומיומי של החברה בידי ההנהלה, ועל ההנהלה ליידע באופן שוטף את הדירקטוריון בכל נושא מהותי העומד על סדר יומה של החברה.

אנו סבורים כי דירקטוריון שינקוט בתקופה זו בגישה אקטיבית, יפעל באופן עקבי לקבלת מלוא המידע הדרוש לו לשם מילוי תפקידיו, יגלה מעורבות ובקיאות, יקיים דיונים עניינים, ויקבל החלטות שקולות ומיודעות, בתום לב, ללא ניגוד עניינים כאשר לנגד עיניו עומדת טובת החברה, ייהנה מ"חזקת תקינות" של ההחלטות העסקיות שהתקבלו על ידו בתקופה מאתגרת זו, זאת - ללא תלות במידת הצלחתן העסקית בחלוף הזמן.

מזכר זה כללי באופיו. הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי אלא מידע רקע בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי במקרה קונקרטי כלשהו.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more