שוק ההון | רכישות עצמיות בתקופת משבר הקורונה

03 במאי, 2020

התקופה האחרונה מלמדת כי משבר הקורונה אינו רק אירוע רפואי אלא משבר כלכלי עולמי הבא לידי ביטוי, בין היתר, בשיתוק כלכלי נרחב במדינות רבות בעולם. השלכותיו הכלכליות של המשבר הובילו לירידות שערים חדות בשוק ההון הישראלי והגלובלי במרבית אפיקי ההשקעה.

בעוד שמספר תאגידים מדווחים הקפיאו חלוקת דיבידנדים ותכניות רכישה עצמיות כחלק מהצעדים שננקטים על ידם להתמודדות עם השלכות המשבר, ניתן לראות גם מגמה הפוכה, שאינה מקרית או זמנית,  של תאגידים מדווחים אשר רואים בסערה הנוכחית בשוקי ההון הזדמנות עסקית וכלכלית לביצוע רכישות עצמיות של מניותיהן ואגרות החוב שלהן במחירים אטרקטיביים. הסבר אפשרי למגמה זו הוא הניסיון שנצבר במשבר הסאב-פריים של 2008, במסגרתו ספגו תאגידים מדווחים ירידות שערים חדות וניצלו את יתרות המזומנים שברשותם כדי לבצע רכישות עצמיות של מניות ואגרות חוב במחירים שעם תום המשבר התבררו כאטרקטיביים.

החל מתחילת חודש מרץ פרסמו כשמונים תאגידים מדווחים בישראל דיווחים על אימוץ תכניות רכישה עצמיות על רקע השפעת משבר הקורונה על מחירי ניירות הערך שלהם (ביניהם תאגידים כדוגמת אלביט מדיקל טכנולוג'יס, בנק לאומי לישראל, בנק ירושלים, קבוצת חנן מור החזקות, גזית-גלוב, הכשרת היישוב, מבטח שמיר, אלון ריבוע כחול, תמר פטרולים, רבד, ארקו אחזקות, דור אלון, אלקטרה ואלקטרה נדל"ן, ביג מרכזי קניות, פרשקובסקי השקעות ובנין, קבוצת חג'ג', בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות ועוד רבות אחרות).

רכישה עצמית משדרת הבעת אמון מצד החברה וזאת במיוחד בתקופת המשבר הנוכחית. רכישה עצמית של מניות עשויה להגדיל את הרווח למניה ואת התשואה למשקיע, ורכישה עצמית של אגרות חוב מאפשרת לחברה לפרוע חוב עתידי במחירים נמוכים ולשפר את עלות התחייבויותיה.
 
בבוא דירקטוריון תאגיד מדווח לאשר ביצועה של רכישה עצמית עליו להתייחס למספר נושאים, בין היתר, מתחום דיני החברות, דיני ניירות ערך ודיני המס.
 
להלן פירוט מספר שיקולים שמומלץ לשקול בטרם קבלת החלטה על רכישה עצמית:

 1. מגבלות מכוח תקנון, תשקיף או הסכמי מימון – על הדירקטוריון לוודא כי לא קיימת מגבלה על ביצוע הרכישה העצמית מכוח תקנון החברה, תשקיף, שטר נאמנות או הסכמי מימון אחרים וכי הרכישה לא תביא לפגיעה באמות מידה פיננסיות בהן החברה התחייבה.
 2. עמידה במבחני החלוקה – רכישה עצמית של מניות ולעיתים גם של אגרות חוב המירות למניות, היא בבחינת "חלוקה" ולכן כפופה לעמידה במבחן הרווח ובמבחן יכולת הפירעון הקבועים בחוק החברות. 
  במסגרת מבחן הרווח על הדירקטוריון לבחון האם לחברה יתרת רווחים שמאפשרת את ביצוע החלוקה. במסגרת מבחן יכולת הפירעון על דירקטוריון החברה לבחון את מצבה הכספי של החברה, מקורותיה והתחייבויותיה הכלכליים, להבדיל מביצועיה ה"חשבונאיים" ולאשר כי לא קיים חשש סביר שהחלוקה תמנע מהחברה את היכולת לעמוד בחבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן.
 3. השפעת הרכישה על מצבה הכספי של החברה – על הדירקטוריון לבחון גם את השפעת ביצוע הרכישה על מצבה הכספי של החברה, ולוודא כי ביצועה לא יפגע ביכולתה של החברה להמשיך בפעילותה הקיימת וליישם את יעדיה האסטרטגיים, הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך.
 4. שיקולים נוספים – מעיון בדיווחי חברות שפרסמו לאחרונה דיווחים אודות אימוץ תכניות רכישה עצמיות של מניות ואגרות חוב, אנו רואים כי מלבד השיקולים המפורטים לעיל הדירקטוריון בוחן גם האם הרכישה מהווה הזדמנות עסקית ראויה לחברה, האם לחברה יש את היכולות הפיננסיות והתזרימיות לניצולה, האם הרכישה מהווה חלופה ראויה לשימוש בכספים שבקופת החברה, האם ביצוע הרכישה עשוי להשפיע לרעה על מבנה ההון של החברה, רמת המינוף שלה ומצב נזילותה, האם הרכישה עשויה לשפר את תוצאות החברה וכיוצא באלה.
 5. שיקולים נוספים ברכישה עצמית של אגרות חוב – רכישה עצמית של אגרות חוב סטרייט מהווה מעין פירעון מוקדם של הלוואה. על פי דיני החברות, רכישה כאמור אינה נחשבת לחלוקה ולכן היא אינה נדרשת לעמוד במבחני החלוקה. רכישה עצמית של אגרות חוב המירות למניות לא תיחשב גם היא כחלוקה עד לגובה הסכום שהוצג בדוחות הכספיים המתואמים האחרונים כהתחייבות, לזמן קצר או לזמן ארוך, בשל אגרות החוב האמורות. לפיכך, ברכישה של אגרות חוב להמרה, חלק מסוים מהרכישה המהווה את "מרכיב החוב" של נייר הערך ההמיר לא יחשב כחלוקה, בעוד שרכישת החלק הנותר המהווה את "מרכיב ההון" יחשב כחלוקה
  מעיון בדיווחי חברות שפרסמו לאחרונה דיווחים אודות אימוץ תכניות רכישה עצמיות של אגרות חוב, אנו רואים כי מלבד השיקולים המפורטים לעיל הדירקטוריון בוחן גם את השפעת הרכישה על מבנה החוב של החברה, ובכלל זה האם סכום הרכישה עשוי להביא לצמצום היקף החוב נטו של החברה, לשינוי של הרכב התחייבויותיה, לשיפור יכולת פירעון החוב שלה וכיוצא באלה.
 6. העדר קיומו של מידע פנים בידי החברה בעת אישור הרכישה – נושא נוסף שראוי לתת עליו את הדעת טרם אישור רכישה עצמית, הוא האם ההחלטה לבצע את הרכישה אינה מבוססת על מידע עודף שקיים בידי החברה, אשר לא פורסם לציבור המשקיעים. קיומו של מידע כאמור בידי החברה בעת אישור הרכישה עשוי לחשוף את החברה לטענות בדבר שימוש אסור במידע פנים. 
  על מנת לצמצם את החשיפה האמורה מומלץ לאמץ תכנית רכישה עצמית העומדת בתנאי עמדת סגל רשות ניירות ערך בנושא "הגנת נמל מבטחים ברכישה עצמית של ניירות ערך על ידי התאגיד"[1]. לעמדת הרשות, יישום תנאי עמדת הסגל בנושא הגנת נמל מבטחים יהווה הגנה לעניין שימוש במידע פנים והרשות לא תנקוט בפעולות אכיפה ביחס לחברה שהוכיחה כי היא עומדת בתנאי עמדת הסגל. עוד נציין, כי עם תחילתו של משבר הקורונה פרסמה הרשות עמדה המאפשרת לתאגידים מדווחים לבצע רכישות עצמיות או הצעות רכש עצמיות על בסיס פרסום דוחות כספיים מקדימים הערוכים בהתאם לעמדת סגל הרשות לעניין זה[2]
  במסגרת עמדה זו הדגישה הרשות את חובתו של תאגיד הפועל כך לוודא טרם ביצוע עסקאות הרכישה העצמית, שאין בידיו מידע מהותי אחר, בין שהוא צפוי להיכלל בדוח התקופתי שלא במסגרת הדוחות הכספיים ובין שאינו צפוי להיכלל בו (לדוגמא, מידע שעוכב פרסומו בדבר משא ומתן מהותי), או לחילופין לפרסם מידע כאמור טרם ביצוע הרכישה העצמית.

לסיכום – בעוד שתאגידים מדווחים שונים הקפיאו את ביצוען של תכניות רכישה עצמיות וחלוקת דיבידנדים כחלק מצעדי ההתמודדות עם השלכותיו הכלכליות של משבר הקורונה, תאגידים מדווחים אחרים דווקא רואים בהשלכות המשבר על שוקי ההון הזדמנות עסקית לביצוע רכישה עצמית של ניירות הערך שלהם. 

לצד היתרונות הרבים העשויים לצמוח לחברה מביצועה של תכנית רכישה עצמית בימים אלו, על רקע תנאי אי הוודאות הכלכלית החריפים המאפיינים תקופה זו, על דירקטוריון החברה לבחון ביתר זהירות את השיקולים המפורטים לעיל, תוך הערכה שקולה וזהירה של תזרים המזומנים הצפוי של החברה, צרכי הנזילות שלה בתקופת המשבר ובתקופת היציאה הצפויה ממנו, מצבת ההתחייבויות שלה וכיוצא באלה. על הדירקטוריון וההנהלה להקפיד על התנהלות אחראית ושקופה, בין היתר, בכל הנוגע לניהול יתרות המזומנים שבידי החברה. אם ידוע לחברה על שינוי נסיבות אשר צפוי להיות לו השלכה מהותית על הדוחות הכספיים העתידיים של החברה או על פעילותה, על דירקטוריון החברה להתחשב בכך בבואו לאשר את הרכישה ולשקול לפרסם מידע כאמור בטרם ביצועה.

להרחבה בנוגע להתנהלות הנדרשת מהדירקטוריון בתקופת משבר הקורונה, מומלץ לעיין גם במזכר שפרסמנו בנושא "פיקוח הדירקטוריון על עסקי החברה בתקופת מגפת הקורונה". 

מזכר זה כללי באופיו. הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי אלא מידע רקע בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי במקרה קונקרטי כלשהו.
 

[1] עמדה משפטית מספר 8-199 : הגנת נמל מבטחים ברכישה עצמית של ניירות הערך על ידי תאגיד.
[2] הודעה לחברות: רכישות עצמיות והצעות רכש עצמיות על ידי תאגיד בתקופת המגבלות למניעת התפשטות נגיף הקורונה ובסמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים לשנת 2019 מיום 17 במרץ 2020.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more