שינויים מהותיים במשטר החירום עקב מגפת הקורונה | שיבה מבוקרת לעבודה

April 19th 2020

הממשלה אישרה הבוקר תקנות חדשות בדבר הקלות ומגבלות למעסיקים שיחולו כחלק מאסטרטגיית היציאה ממגפת הקורונה.

מעתה יוכלו לשהות במקום עבודה 10 עובדים או 30% ממצבת העובדים, על פי הגבוה מהם (עליה מהרף הנוכחי העומד על 15%). מעסיק גם רשאי מעתה לאפשר ל"עובדי מעטפת" להגיע למקום העבודה (עובדים שאינם עוסקים בליבת הפעילות של מקום העבודה).

ואולם מגבלת 30% האחוזים כבר אינה מוחלטת. התיקון העיקרי בתקנות קובע כי מעתה רשאים מעסיקים לאפשר שהייה בו-זמנית של עובדים במקום העבודה, מעבר לרף האמורבהתקיים רשימת תנאים – עמידה בהם מכונה ״התו הסגול״ (אם כי ביטוי זה אינו מופיע בתקנות).

המשמעות היא כי מעסיק רשאי להחזיר עובדים לעבודה בהיקף רחב בהרבה מזה שהותר עד עתה, ובתנאים מסוימים גם את כל העובדים. כך – בתנאי שהמעסיק עומד כל העת בשורה של דרישות שהדין קובע – שאחרת יחוב המעסיק באחריות פלילית.

לכל זה לא נדרש אישור חיצוני – עמידת העסק בתנאי ״התו הסגול״ הוא באמצעות רגולציה עצמית.

חשוב לדעת כי מנכ״ל העסק צריך לחתום בעצמו על התחייבות אישית בעניין. מדובר בהתחייבות אישית של המנכ״ל ״לעשות את כל האפשר בכדי להבטיח כי במקום העבודה נשמרים כל הכללים״ הנדרשים, וכן הצהרה אישית כי המנכ״לֹ מודע לחובתו ״לעשות ככל האפשר כדי לקיים את הכללים ואת אכיפתם במקום העבודה לטובת שמירה על בריאות הציבור״.

הואיל ומדובר בדין פלילי, ויש סוגיות לא פשוטות הכרוכות בפרשנות הצו ביחס למקום העבודה הספציפי, אנו ממליצים מאד ללוות את השיבה לעבודה בייעוץ משפטי צמוד.

בהתאמה אנו מציעים ללקוחות המשרד לפנות אלינו ולהיוועץ מראש, בכדי לוודא עמידה בתנאי התקנות, בטרם שיבה רחבה לעבודה. מספר הטלפון הכללי שלנו (03-684-6000), כמו גם מספרי הטלפון הישירים שלנו, עומדים כרגיל לרשותכם.

אלה הכללים בהם יש לעמוד:

ראשית, ככל הניתן, המעסיק חייב לאפשר לעובדים אשר יכולים לבצע את עבודתם שלא במקום העבודה, לבצעה מחוץ למקום העבודה.

השאלה מתי נראה עובדים ככאלה ש״יכולים לבצע את עבודתם שלא במקום העבודה״ תיקבע על פי נסיבותיו הספציפיות של כל מקרה ומקרה.

שנית, יש שורה של תנאים שחייב המעסיק לעמוד בהם, בכדי שלא לחוב באחריות על פי התקנות:

 • על המעסיק למנות ממונה שיהיה אחראי על שמירת הכללים (ממונה על ענייני קורונה).
 • המעסיק יידע את העובדים לגבי הכללים באמצעות הצבת שילוט לעניין זה במקום העבודה, במקום בולט לעין.
 • המנהל הכללי של מקום העבודה והממונה על ענייני קורונה חייבים כאמור לעיל לחתום על הצהרה והתחייבות בדבר יישום הכללים המפורטים בתוספת השנייה (ראו להלן).
 • אם רופא קבע כי אחד העובדים של המעסיק חלה בקורונה, יורה על סגירת מקום העבודה, כולו או חלקו, לתקופה שתסתיים לכל המאוחר עם סיום החקירה האפידמיולוגית על ידי משרד הבריאות.
 • בנוסף, הדרישות האלה, המנויות בתוספת השנייה לתקנות, חייבות להתקיים:
 • המעסיק ימדוד חום לנכנסים למקום העבודה באמצעי שאינו פולשני. לא תותר כניסת אדם עם חום גוף העולה על 38 מעלות.
 • המעסיק אחראי לכך שהעובדים במקום העבודה יקיימו את החובה לחבוש מסכה.
 • המעסיק אחראי על שמירת מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם במקום העבודה.
 • המעסיק יקצה לכל עובד ציוד אישי קבוע, ככל האפשר, ובכלל זה מקלדת, עכבר וטלפון קווי; ציוד בשימוש של יותר מאדם אחד, יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם.
 • בעבודה משרדית יבצע כל עובד את עבודתו בחדר קבוע. לא ישהו באותו חדר בו-זמנית מספר עובדים העולה על המספר כמפורט להלן:
 • בחדר שגודלו עד 20 מטרים רבועים – 2 עובדים, או מספר גדול יותר של עובדים אם בין עובד לעובד ישנה מחיצה המונעת העברת רסס.
 • בחדר שגודלו עולה על 20 מטרים רבועים – עד 5 עובדים, או מספר גדול יותר של עובדים אם בין עובד לעובד ישנה מחיצה המונעת העברת רסס.
 • ניתן לקיים פגישות של עד 8 אנשים בחדר שגודלו עולה על 20 מטרים רבועים.
 • אכילה ושתייה יתבצעו, ככל האפשר, בחדר הקבוע של העובד.
 • המעסיק ינהל רישום של מספר הלקוחות והספקים השוהים במקום העבודה, מדידות החום שמבוצעות לעובדים, וכן מספר האנשים שלא הותרה כניסתם בעקבות מדידת חום כאמור.
 • כל עובד יעבוד, ככל האפשר, מול ספקים קבועים.
 • מעסיק שמפעיל שירות הסעות למקום העבודה וממקום העבודה, ישבץ, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה הסעה.

כמו כן, הוקלו מגבלות הקבועות בתקנות לעניין כניסת לקוחות. מותר לאפשר כניסת לקוחות למקום העבודה, אם לא ניתן לספק את השירות מרחוק באמצעים חלופיים, לרבות באמצעים דיגיטליים, ובלבד שלא תורשה כניסה של לקוחות למקום העבודה ביחס של יותר משני לקוחות בו-זמנית לכל עובד שתפקידו מתן שירות לקוחות.

לבסוף, הוקלו ההגבלות לגבי פריסת עובדים במקום עבודה הכולל כמה מבנים.

כאמור, אנו עומדים לרשותכם בכל עניין באשר לאמור לעיל, וממליצים להיוועץ מבעוד מועד באשר ליישום האמור בתקנות החדשות.

לחץ כאן להצהרה.

לחץ כאן לשלט מוצע עבור מקום העבודה.

לחץ כאן לתקנות "הגבלת מספר העובדים במקום עבודה".

לחץ כאן לתקנות "שעת חירום אכיפת צו בריאות העם".

לחץ כאן ל"צו בריאות העם (בידוד בית הוראות שונות)".

לחץ כאן ל"צו בריאות העם (הגבלת פעילות מוסדות חינוך)".

לחץ כאן לתקנות בנוגע לחופשות במגזר הציבורי.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more