תזכיר חוק ההוצאה לפועל (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020 – פורסם להערות הציבור

04 ביוני, 2020

ביום שלישי, ה-2 ליוני 2020, פרסם משרד המשפטים את תזכיר חוק ההוצאה לפועל (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020 להערות הציבור עד ליום 12 ליוני 2020. לפיו, מציע התיקון לקבוע הוראת שעה לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, שתספק מענה הן לעלייה במספר החייבים עקב המשבר הכלכלי שנגרם ממגפת הקורונה והן לחייבים הקיימים שיכולתם לפרוע את חובותיהם נפגעה. מטרתה של הוראת השעה היא לתמרץ תשלום של חובות וחזרה לפעילות כלכלית מלאה כדי לעודד צמיחה מחודשת של המשק.

עיקרי הוראת השעה:

  1. הוראת השעה תחול על תיקים שנפתחו בין כניסת הוראת השעה לתוקף לבין סיום תוקפה (למעט חריגים המנויים בה), בנושאים הבאים: ביצוע פסקי דין כספיים; חיובים כספיים שדינם כפסקי דין; תובענות לסכום כספי; שטרות; ומזונות של הביטוח הלאומי.
  2. תוארך תקופת האזהרה בשלושים ימים. תקופת האזהרה היא תקופת ביניים בה טרם מתנהלים הליכי גבייה נגד החייב והחוב צובר ריבית בסיסית בלבד. הארכתה נועדה לאפשר לחייב זמן להתאושש כלכלית ולשלם את חובו בטרם יינקטו הליכים. לרשם ההוצאה לפועל תינתן הסמכות לקצר תקופה זו כדי למנוע ניצול לרעה של ההליך. בהתאם יוארכו בשלושים ימים גם המועדים להוצאת הזמנה לבירור או צו הבאה, ולגביית חוב במסלול המקוצר.
  3. יידחה חלק מהחזר שכר הטרחה לו הזוכה זכאי, לסוף תקופת האזהרה. כך, חייב שפועל לתשלום החוב באופן מלא או בתשלומים בתוך תקופה זו ישלם רק חלק מההחזר, באופן שיתמרץ את החזר החוב בתקופת האזהרה.
  4. ייקבע הסדר מיוחד שיאפשר תשלום חובות על סך של עד ל-50,000 ₪ בתשלומים בתקופה של עד 18 חודשים, בתוספת תשלום ריבית בשיעור מופחת של 50% על פריסת החוב. לשם כניסה להסדר המיוחד יידרש החייב להגיש ללשכת ההוצאה לפועל הודעה על רצונו להיכלל בו, ולהתחיל בתשלום החוב תוך 45 ימים ממועד קבלת האזהרה, בהתאם לטבלת תשלומים שתיקבע בתוספת השישית לחוק. זוכה יהיה רשאי להגיש בכל עת לרשם בקשה להוציא את החייב מההסדר המיוחד בהתקיים התנאים המנויים בחוק.
     
   להוראת השעה מספר היבטים שיחולו על כלל תיקי ההוצאה לפועל:
  1. מתן סמכות לרשם להעניק ארכה בת לכל היותר שנה בתיקים בהם סבר שהחייב יוכל לפרוע את חובו בתקופה זו.
  2. מתן סמכות לרשם הדן בבקשה של חייב למתן צו תשלומים לאחד, מיוזמתו, את תיקיו של החייב ולקבוע צו תשלומים אחד בכל התיקים בהתאם ליכולות החייב. עשה הרשם שימוש בסכמות זו, יקבע גם את שיעור התשלומים, במצב זה לא תחול הדרישה לתשלום שלושה אחוזים מגובה החוב לשם פתיחת תיק איחוד.
  3. לא ניתן יהיה לעקל מיטלטלין אלא אם חלפו שישה חודשים ממתן האזהרה וגובה החוב בתיק עולה על 2,500 ₪.
  4. בתקופה של שלושה חודשים מעת פרסום הוראת השעה לא יינקטו הליכי תפיסת רכב, ובתקופה של שישה חודשים מעת הפרסום לא יינקטו הליכי הבאה.
    

הוראת השעה תהא בתוקף למשך שנה מיום פרסומה. שר המשפטים רשאי להאריך את תוקפה, אך תקופתה הכוללת לא תעלה על 18 חודשים.
 
התזכיר פתוח להערות הציבור עד ליום שישי, 12 ליוני 2020. הנוסח הסופי של הוראת השעה עשוי להשתנות.
 
משרדנו ישמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה, וכן בסיוע בהגשת הערות לתזכיר החוק.

לצפייה בתזכיר המלא לחץ כאן.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more