תזכיר חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, התשפ"ב-2022

16 בינואר, 2022

ביום 10 בינואר 2022 פורסם להערות הציבור תזכיר חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, התשפ"ב-2022.[1] זהו נדבך נוסף ביישום המלצות הוועדה להגברת התחרותיות בשירותים בנקאיים ופיננסיים נפוצים, אשר התבקשה בשעתו להמליץ על צעדים להגברת התחרותיות ולהפחתת הריכוזיות בתחום השירותים הבנקאיים והפיננסיים. המלצות הוועדה פורסמו בחודש ספטמבר 2016.

התזכיר מהווה השלמה לחוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019: בעוד שחוק שירותי תשלום הסדיר את החובות הצרכניות החלות על נותני שירותי תשלום כלפי לקוחותיהם, מתמקד תזכיר החוק בהיבטי הרישוי של נותני שירותי תשלום.

תזכיר החוק קובע כי מתן שירותי התשלום שלהלן יחויב ברישוי ופיקוח של רשות ניירות ערך: ייזום תשלום; מתן הוראת תשלום; סליקה של פעולת תשלום; הנפקה של אמצעי תשלום; העברת כספים למוטב ללא ניהול חשבון תשלום עבורו; וניהול חשבון תשלום המאפשר העברת תשלומים בעד מוצרים ושירותים.

תזכיר החוק מבקש לייצר אסדרה רחבת היקף של היבטי הרישוי של גופים קיימים וחדשים המספקים שירותי תשלום. בין היתר הוא כולל הוראות בעניין העיסוקים המותרים ל"חברת תשלומים"; שמירת כספי לקוחות; וייזום תשלום ומתן הוראות תשלום (בהמשך לפרסום חוק שירות מידע פיננסי, התשפ"ב-2021, הידוע גם כ"חוק הבנקאות הפתוחה").[2]

תזכיר החוק כולל גם תיקוני חקיקה עקיפים. ביניהם: תיקונים לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016, שמטרתם להבהיר את תחולת חובות הרישוי הכלולות בו ביחס לחובת הרישיון בתזכיר החוק החדש; תיקונים לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, הכוללים הטלת חובת רישוי חדשה על "חברות תשלומים בעלות חשיבות יציבותית" (באלה נכללים בין היתר תאגידי עזר שעוסקים בסליקה של פעולות תשלום); תיקונים לחוק מערכות תשלומים, התשס"ח-2008, שעיקרם לאפשר לחברות תשלומים להשתתף במערכות תשלומים מבוקרות; תיקונים לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958, שמטרתם לאפשר העברת שכר עבודה של עובד לחשבונות המנוהלים על-ידי חברות תשלומים או חברות תשלומים בעלות חשיבות יציבותית; וכן תיקונים לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, בין היתר על מנת להחיל את החוק על חברות התשלומים ויוזמי התשלומים, ולקבוע את רשות ניירות ערך כממונה לעניינם.

תזכיר החוק מקיף ביותר, ובא לשנות דברי חקיקה רבים. אנו צופים שהשלכותיו יחרגו ממטרתו העיקרית (הסדרת חובת רישוי ופיקוח על נותני שירותי תשלום), ויתבהרו עם התקדמות הליכי החקיקה. ניתן להגיש הערות לתזכיר עד ליום 31 בינואר 2022.

לפרטים נוספים ולייעוץ בנושא, ניתן לפנות לעו"ד אביעד לחמנוביץ' או עו"ד גיא פוקס ממחלקת הבנקאות במשרדנו.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more