תחרות | רשות התחרות מאריכה תוקפם של פטורי סוג ומקדמת הרחבה של משטר ההערכה העצמית להסדרים אנכיים

09 במאי, 2021

רשות התחרות פרסמה בשבוע שעבר (יום ד', 5 במאי 2021) טיוטות המעדכנות שישה פטורי סוג שעתידים לפקוע בספטמבר 2021: פטור סוג להסכמים שאינם אופקיים ("פטור הסוג האנכי"); פטור סוג להסכמים שפגיעתם בתחרות קלת ערך; פטור סוג להסכמי זכיינות; פטור סוג להסכמי הפצה בלעדית; פטור סוג להסכמי רכישה בלעדית ופטור סוג להסכמים בין חברות קשורות ("טיוטות פטורי הסוג").

טיוטות אלה, שבכוונת הממונה על התחרות להביא לאישורה של ועדת הפטורים והמיזוגים, פורסמו לאחר שרשות התחרות פרסמה קול קורא בעניינם של פטורי הסוג האמורים והתקבלו אצלה הערות הציבור. עיקר פועלן של טיוטות פטורי הסוג שפורסמו הוא בהארכת תוקפם של פטורי הסוג לחמש שנים נוספות ובעדכון שמותיהם בהתאם לשמו החדש של חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988 ("כללי התחרות הכלכלית" במקום "כללי ההגבלים העסקיים"). לחידושם של פטורי הסוג משמעות רבה, היות שהם יאפשרו לבעלי עסקים להמשיך וליהנות מתחולתם של נמלי המבטחים המעוגנים בפטורי סוג אלה, לצד האפשרות להכשיר הסדרים באמצעות מנגנון ההערכה עצמית (Self-Assessment) על פי פטורי הסוג המאפשרים זאת.

שינוי מהותי ובעל חשיבות מוצע במסגרת טיוטת פטור הסוג האנכי. על פי הנוסח המוצע, יוסר מלשון פטור הסוג האנכי הסייג הנוגע לכבילות מחיר מסוימות, כך שמשטר ההערכה העצמית החל כיום על הסדרים אנכיים יורחב גם להסדרים אנכיים הכוללים כבילות כאמור.

פטור הסוג האנכי חל כיום על הסדרים שאינם בין מתחרים, מקום בו אין בהסדר כדי לפגוע פגיעה משמעותית בתחרות, עיקר ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה והכבילות שבהסדר נחוצות למימוש עיקרו; אולם נכון להיום פטור הסוג האנכי מחריג מגדרי תחולתו הסדרים הכוללים כבילות מחיר מסוימות, כך שלמשל, הסדרי הכתבת מחיר (למעט הסדרי הכתבת מחיר מירבי) לא חוסים תחתיו. לפיכך, צדדים להסדר אנכי המכיל כבילת מחיר מסוימת (שאינה הכתבת מחיר מירבי) אינם רשאים לבצע הערכה עצמית מהותית של ההסכם במסגרת פטור סוג והם נדרשים לפנות לממונה בבקשת פטור פרטנית.

כאמור, בטיוטת פטור הסוג האנכי שפרסמה השבוע רשות התחרות מציעה הממונה לשנות את המצב הקיים ולאפשר לצדדים לבצע הערכה עצמית גם ביחס להסדרים אנכיים המכילים כבילות מחיר. לפיכך, אם יתקבל השינוי המוצע לפטור הסוג, משטר ההערכה העצמית החל כיום על הסדרים אנכיים יורחב ויחול ביחס לכל הסדר אנכי, לרבות הסדרי הכתבת מחיר, בכפוף כמובן לבחינה מהותית שלהם.

רשות התחרות מציינת בדברי ההסבר לטיוטת פטור הסוג האנכי, כי בכוונתה לעדכן את האמור בגילוי דעת 2/17 בעניין הסדרי הכתבת מחיר אנכית, ולהבהיר מהו האופן בו יש לדעתה לנתח את מבחני פטור הסוג האנכי ביחס להסדרי הכתבת מחיר אנכית.

ראוי לשים לב כי רשות התחרות דחתה את הערות הציבור בכל הנוגע לצורך לצמצם את הגדרת המונח "מתחרים" בפטור הסוג האנכי, כך שמוקד הבחינה בשער הכניסה לפטור הסוג נותר בהגדרה רחבה זו. הגדרת "מתחרים" בפטור הסוג האנכי לוכדת גם מצבים בהם לא מתקיימים בפועל יחסי תחרות בין גופים עסקיים או שהצדדים להסדר אינם משתייכים לאותו שוק רלוונטי. לפיכך, יש לבחון בזהירות את אפשרות יישומו של פטור הסוג האנכי בכל מקרה לגופו.

מזכר זה כולל מידע חלקי בלבד, והוא אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני. מזכר זה מוגש כשירות ללקוחותינו, תוך הבהרה מפורשת שכל מקרה ספציפי טעון בדיקה ודיון פרטניים.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more