תיקון חוק שירותי תעופה – מצנח הצלה לחברות התעופה

03 באוגוסט, 2020

ענף התעופה הוא מהראשונים שנפגעו עקב התפשטות מגפת הקורונה והוא ממשיך לספוג פגיעה קשה ביותר. מרבית המדינות סגרו את גבולותיהן בניסיון למנוע את התפשטות המגיפה ובכך הובילו לשיתוק הענף. יש אמנם סימנים ראשונים לפתיחת גבולות: האיחוד האירופי, לדוגמא, הודיע על פתיחת גבולותיו לתושבי 14 מדינות ששיעור הנדבקים בהן נמוך. בישראל, על פי דיווחים בתקשורת, עובדת הממשלה על יצירת מתווה לפתיחת השמיים, לפיו על הנוסעים הנכנסים יחולו מגבלות לפי חלוקה למדינות "ירוקות" ומדינות "אדומות", בהתאם לרמות התחלואה בהן. יחד עם זאת, נראה כי הדרך לפתיחתם המלאה של השמיים עוד ארוכה.

להערכת ארגון חברות התעופה הבינלאומי (IATA), שנת 2020 תהיה השנה הגרועה בהיסטוריה של ענף התעופה, עם הפסדים המוערכים בכ-84 מיליארד דולר. ב-IATA מעריכים כי גם לאחר פתיחת הגבולות יימשך הקושי, בשל הצורך הצפוי להוזיל את מחירי כרטיסי הטיסות על מנת להניע מחדש את התעשייה. עקב כך ביקשו חברות תעופה רבות את סיוען של הממשלות, על מנת לצלוח את התקופה הקשה. משבר ענף התעופה לא פסח גם על חברות התעופה בישראל.

תיקון חוק שירותי תעופה
חוק שירותי תעופה מסדיר את חובת חברות התעופה להעניק פיצוי כספי והטבות נוספות לנוסעים שהונפק להם כרטיס טיסה, אך טיסתם בוטלה, כמוגדר בחוק.

בשל משבר הקורונה, וביטולי הטיסות הרבים הנלווים לו, נדרשות חברות התעופה, לפי החוק, להשיב לנוסעים כספים בהיקף אדיר ממדים. על רקע הקשיים הרבים אליהם נקלעו חברות התעופה, ובמטרה לסייע להן להתמודד עם המצב החריג שנובע ממשבר הקורונה, פורסם ביום 14 ביולי 2020 תיקון לחוק, כהוראת שעה.

עיקרי התיקון:

    • ביטול חובת מתן פיצוי – בימים כתיקונם, נוסע שבוטלה טיסתו זכאי לפיצוי שנע בטווח של 1,300-3,130 ₪ (לפי מרחק הטיסה). בתיקון לחוק בוטלה חובת הפיצוי וחברות התעופה נדרשות להשיב לנוסע רק את התמורה ששילם עבור הכרטיס.
    • הארכת תקופת ההחזר – תקופת ההחזר הוארכה מ-21 ימים מיום פנייה בכתב לחברת התעופה, ל-90 ימים מהמועד המתוכן לטיסה או עד ליום 14 באוגוסט 2020 – לפי המאוחר. עם זאת, לאחר התיקון לא נדרשת פנייה בכתב מצד הנוסע לחברת התעופה, וזו מחויבת להשיב את התמורה ביוזמתה.
      ביום 30 ביולי 2020 פורסם להערות הציבור תזכיר חוק לפיו תוארך התקופה להשבת התמורה, כך שתהיה בתוך 90 ימים מהמועד המתוכנן לטיסה או עד ליום 1 באוקטובר 2020, לפי המאוחר.
    • שובר זיכוי – החוק מאפשר לחברות התעופה להציע לנוסעים שובר זיכוי במקום השבת כספם בגין הטיסה שבוטלה. החברה נדרשת לקבל אישור בכתב מהנוסע על הסכמתו לקבל זיכוי במקום השבת הכספים. על החברה להנפיק את השובר תוך 14 ימים מיום קבלת הסכמת הנוסע או עד תום תקופת ההחזר, לפי המוקדם. שובר הזיכוי יהיה תקף לשנה לפחות וניתן יהיה להעבירו לאדם אחר ללא תוספת תשלום. בנוסף, נוסע שלא מימש את שובר הזיכוי בתום תוקפו, או מימש רק חלק ממנו, יהיה זכאי לקבל את יתרת התמורה ששולמה בעד כרטיס הטיסה המקורי בתוך 21 ימים מהיום בו פנה למפעיל הטיסה בכתב. פנייה כאמור תיעשה רק החל מ-21 ימים לפני תום תוקפו של השובר.

תחולת התיקון לחוק – התיקון חל באופן רטרואקטיבי, בנוגע לטיסות שמועדן המתוכנן הוא החל מיום 1 במרץ 2020 ועד ליום 31 באוגוסט 2020. שרת התחבורה, בהתייעצות עם שר הכלכלה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יכולה להאריך בצו את התיקון בתקופות נוספות עד למקסימום של תשעה חודשים במצטבר. תנאי להארכת התיקון כאמור הוא שקיימות מגבלות על טיסות וכניסה למדינות לשם התגוננות ממגפת הקורונה אשר משפיעות באופן משמעותי על תנועת נוסעים מישראל ואליה.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more