תיקון מוצע להוראה של רשות נירות ערך מבקש להסדיר את תחום ייזום התשלומים

10 במאי, 2022

חוק שירותי מידע פיננסי, התשפ"ב-2021 הסדיר בחקיקה את תחום הבנקאות הפתוחה בישראל. הוא הסמיך את רשות ניירות ערך להעניק רישיונות למתן שירות מידע פיננסי לתאגידים העומדים בדרישות החוק, ולפקח על בעלי רישיונות כאלה בהתאם לעקרונות שנקבעו בו.

ההוראה למבקשי ובעלי רישיון למתן שירות מידע פיננסי, קובעת כללים בנושא הגשת בקשה לרישיון ואת הפרטים והמסמכים שמבקש רישיון נדרש לצרף לה.[1] ההוראה קובעת גם את דרישות אבטחת המידע, ניהול הסיכונים, הגנת הסייבר, הביטוח והפיקדון בהן נדרש בעל רישיון לעמוד לצורך קבלת הרישיון, כמו גם פעולות שחייב לבצע בעל רישיון לאחר קבלתו.

ביום 14 ביוני 2022 פרסמה רשות ניירות ערך הצעה לתיקון הוראה זו, שמטרתה להחיל את כלליה גם על שירות ייזום תשלומים.

שירות ייזום תשלומים מאפשר לבעל רישיון לכתוב את פרטי הוראת התשלום בחשבון הלקוח, לבקשת הלקוח, כאשר לאחר מכן, וטרם ביצוע ההוראה, נדרש הלקוח לאשר באופן מקוון את הוראת התשלום מול מנהל חשבון התשלום שלו. פעילות זו משלימה שירותי מידע פיננסי, מכיוון שהיא יכולה להיעשות באמצעות אותה מערכת הממשק של שירותים אלה.

לפי הצעת התיקון, בעל רישיון הנותן שירות ייזום תשלומים יהא כפוף לדרישות אבטחת המידע, הרישום, ניהול הסיכונים, והדיווחים התקופתיים שנקבעו בהוראה.

נדגיש כי הצעת התיקון קובעת שרק גופים אשר מפוקחים או יפוקחו על-ידי רשות ניירות ערך לעניין פעילותם במסגרת החוק, יהיו רשאים לפעול בתחום שירות ייזום התשלומים, כך שההרחבה המוצעת לא תחול על גופים המפוקחים על-ידי רגולטורים אחרים, כגון רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, לעניין פעילותם זו.

נוכח היותו של תחום ייזום התשלומים רחב ובעל השלכות משמעותיות, אם התיקון להוראה אכן יתקבל, אנו מעריכים שרשות ניירות ערך תפרסם הוראות פרטניות נוספות לצורך אסדרת פעילות זו.

לפרטים נוספים ולייעוץ בנושא דיני בנקאות, בנקאות פתוחה, והנושאים הנדונים בהוראה ובהצעה לתיקונה, ניתן לפנות לעו"ד אביעד לחמנוביץ' או עו"ד גיא פוקס ממחלקת הבנקאות במשרדנו.

[1] לפי סעיף 25 לחוק, שירות מידע פיננסי כולל, בין היתר, פעילויות כגון ריכוז מידע פיננסי בעבור הלקוח, שירות השוואת עלויות, ייעוץ בדבר התנהלות כלכלית, או מתן הצעה לגבי מוצר פיננסי או שירות פיננסי.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more