The Israel Securities Authority's Administrative Enforcement Committee Published a Precedential Decision Regarding Administrative Enforcement Proceedings
17/11/2015
image

לקוחות וידידים יקרים,

היום התפרסמה החלטה תקדימית של ועדת האכיפה המנהלית על פי חוק ניירות ערך (“הוועדה”): לראשונה, מאז תחילת פעילותה לפני למעלה משלוש שנים, קבעה הוועדה כי יש לבטל כליל הליך מנהלי שיזמה רשות ניירות ערך (“הרשות”) כנגד חברה ומנהליה, בכל הקשור להפרה הראשית מבין שתי הפרות שנדונו במסגרת ההליך. בנוסף, זוהי הפעם הראשונה בה, בניגוד לבקשת הרשות, נמנעה הוועדה לחלוטין מהטלת הגבלת כהונה בפועל בגופים מפוקחים על מי מנושאי המשרה המעורבים.

משרדנו ייצג את שלושת המשיבים בהליך המנהלי התקדימי: חברת ג’רוסלם השקעות בטכנולוגיות בע”מ (“ג’רוסלם”) ומי שכיהנו בעבר כיו”ר הדירקטוריון וכמנכ”ל שלה, שמואל הכהן וד”ר צביקה בן פורת (“הכהן” ו”בן פורת”).

ג’רוסלם, חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל אביב, היא תולדה של מיזוג בין חברה פרטית שהתמחתה בהשקעות ובליווי של חברות מחקר ופיתוח, לבין חברת שלד בורסאי (דניאל ב.ש. החזקות בע”מ). המיזוג בין שתי החברות נעשה על בסיס הערכת שווי של החברה הפרטית, שנסמכה על הסכמים שונים של החברה הפרטית, לפיהם היו אמורות לעבור לחברה החזקות בחברות פורטפוליו שונות בד בבד עם השלמת המיזוג.

ביום השלמת המיזוג, 3.6.2013, דיווחה ג’רוסלם על התקיימות התנאים המתלים להשלמת המיזוג ועל הקצאת מניותיה לבעלי המניות בחברה הפרטית, בהתאם להסכם המיזוג (“הדיווח על השלמת העסקה”).

הרשות טענה כי הדיווח שנמסר עלה כדי הפרה מנהלית של הכללת פרט מטעה בדיווח (“ההפרה הראשית”), היות שלא ניתן גילוי לציבור כי נכון למועד השלמת המיזוג טרם הועברו ההחזקות בכל חברות הפורטפוליו לחברה הפרטית – כפי שתואר במתאר ובהערכת השווי שעל בסיסם נערך המיזוג. הליך ההפרה המנהלית ננקט נגד ג’רוסלם, הכהן ובן פורת, על אף שלא הם שהיו חתומים על הדיווח על השלמת העסקה. לעומת זאת, הרשות לא נקטה בהליך מנהלי כנגד מי שחתמו על הדיווח, נושאי המשרה הקודמים בחברה הציבורית שהיו גם בעלי השליטה בה עד להשלמת המיזוג, רועי גיל, שכיהן כיו”ר הדירקטוריון וגלי ליברמן, שכיהנה כמנכ”לית (“נושאי המשרה הקודמים”).

כחודש מאוחר יותר, ביום 10.7.2013, דיווחה ג’רוסלם בדיווח מעדכן כי נכון לאותו מועד טרם הועברו לחברה החזקות בשתי חברות פורטפוליו, כפי שהיה מצופה שיקרה קודם להשלמת העסקה. הרשות טענה כי גם במקרה זה הכהן ובן פורת, ובאמצעותם ג’רוסלם, כללו בדיווח פרט מטעה (“ההפרה המשנית”), היות שדיווח מעדכן זה לא גילה כי באותו מועד טרם הועברו ההחזקות גם בחברת פורטפוליו שלישית נוספת.

כאמור, באופן תקדימי קבעה לראשונה הוועדה כי יש לבטל את ההליך בכל הנוגע להפרה הראשית לאחר ששוכנעה כי התקיימה במקרה זה “אכיפה בררנית” במצב של “אי שוויון קיצוני” בין נושאי המשרה הקודמים לבין הכהן ובן פורת. זאת לאור הימנעותה של הרשות מנקיטה בהליכים גם כנגד נושאי המשרה הקודמים, דבר שהעלה, לפי הוועדה “תחושה קשה של פגיעה בצדק ובהגינות המשפטית”. בנוסף הוועדה הכריעה כי בכל מקרה לא ניתן היה להטיל את האחריות על ההפרה הראשית על הכהן ובן פורת, משום שלא התקיימו היסודות הנדרשים לקיומה של ההפרה המנהלית של “הטעיה בדיווח”.

 
להלן הנקודות המשמעותיות לטעמנו בהחלטת הוועדה:
•הוועדה קיבלה כאמור את טענותינו כי בחירתה של הרשות לנהל הליך רק כנגד הכהן ובן פורת מהווה אכיפה בררנית המצדיקה את ביטולו של ההליך המנהלי נגד ג’רוסלם, הכהן ובן פורת. קביעה זו התבססה על מסקנת הוועדה כי מדובר בתיק ייחודי, שבו מתקיים מצב של אי שוויון קיצוני בהתייחסות הרשות אל נושאי המשרה הקודמים בהשוואה לנושאי המשרה החדשים – הכהן ובן פורת, כאשר לגבי נושאי המשרה הקודמים לא מצאה הוועדה כל קושי עובדתי ומשפטי לניהול הליכי אכיפה נגדם עקב הראיות למעורבותם המלאה וחתימתם על הדוחות, ואילו דווקא לגבי הכהן ובן פורת מצאה כי קיים קושי משפטי בהטלת האחריות עליהם עקב אי חתימתם על הדוחות. הוועדה קבעה כי אי שוויון קיצוני זה אינו ניתן לריפוי על ידי הקלה באמצעי האכיפה ותוצאתו היא בהכרח שחרור ג’רוסלם, הכהן ובן פורת מאחריות להפרות נושא הדיווח על השלמת העסקה.

בניגוד להגדרת העבירה הפלילית של הטעיה בדיווח, המטילה אחריות על כל מי ש”גרם” לפרט המטעה, ההפרה המנהלית חלה רק על מי ש”כלל” את הפרט המטעה בדיווח. הוועדה קבעה כבר בעבר (וכך גם המחלקה הכלכלית של בית המשפט המחוזי בתל אביב) כי את המונח “כלל” יש לפרש בצמצום ביחס למונח “גרם”, כך שהיקפה של ההפרה המנהלית מצומצם ביחס לעבירה הפלילית של הטעיה בדיווח. במקרה זה דחתה הוועדה את עמדת הרשות וקיבלה את עמדתנו לפיה אמנם הכהן ובן פורת היו מעורבים בעשייה שרחשה סביב הכנת הדוחות, כשכל המידע המהותי החסר בדיווח היה בחזקתם, ומסירתו לנושאי המשרה הקודמים יכולה היתה למנוע את התקלה בדיווחים, אך בכך לא היה די כדי לגבש כנגד הכהן ובן פורת את יסוד ה”כלל” בהפרת הדיווח המנהלית וכדי להטיל את האחריות עליהם. החלטה זו נסמכה על כך שלא הכהן ובן פורת הם שערכו את הדיווחים, לא הם שחתמו עליהם ולא הם שכיהנו במועד עריכתם כנושאי המשרה בחברה שהוסמכו לחתום על הדוחות.
•הוועדה הדגישה כי התקשרות בעסקת מצגים אינה פוטרת את המנהלים מאחריותם כגורמים מדווחים להבין את שדיווחו ולנקוט בכל האמצעים הסבירים על מנת לוודא כי לא נכלל בדיווחיהם כל פרט מטעה. נקבע כי מי שמסתמך על מצגים בלי לבדוק אותם לחלוטין, למרות קיומם של סימני אזהרה מובהקים, מתרשל בתפקידו הן כנושא משרה והן כבעל שליטה.
•לאור תוצאות ההליך הטילה הוועדה על המשיבים (בגין ההפרה המשנית) אמצעי אכיפה (בפועל) קלים משמעותית ביחס לאמצעים שהתבקשו על ידי הרשות: על ג’רוסלם הוטל עיצום כספי בסך 400,000 ₪ וחיוב להטמיע בתוך שנה תכנית אכיפה פנימית בניירות ערך; על הכהן הוטל עיצום כספי בסך של 150,000 ₪; ועל בן פורת הוטל עיצום כספי בסך 100,000 ₪.
•בנוסף, בפעם הראשונה, הוועדה נמנעה לחלוטין מלקבל את בקשת הרשות להטיל איסור כהונה בתאגידים מדווחים על מי מבין המעורבים בפרשה – הכהן ובן פורת, וזאת משני טעמים עיקריים: האחד, היותם של המשיבים שחקנים חדשים יחסית בבורסה שמן הראוי להימנע ממיצוי מלוא חומרת הדין עימם במטרה למנוע הרתעת יתר של חברות אחרות מכניסה לזירה ציבורית זו. השני, העובדה שמדובר בחברה שאופי פעילותה הוא השקעה בחברות אחרות, כך שהטלת מגבלות עיסוק על מנהליה, משמעותה פגיעה קשה בהם, ומכאן בעקיפין גם בציבור המשקיעים בחברה. ההחלטה מהווה אבן דרך משמעותית בעבודתה של ועדת האכיפה המנהלית ונראה כי תשפיע על התנהלותה העתידית של הרשות – הן לעניין החלטותיה על זהות הגורמים שיינקטו נגדם הליכים (בייחוד באירועים המערבים מספר רב של גורמים), והן לעניין נקיטת הליכים בגין הכללת פרט מטעה בדיווח, לאור עמדתה הברורה של הוועדה ביחס לפרשנות המצמצמת שיש לתת למונח “כלל” שבהפרה המנהלית

 

מדובר בהחלטה חשובה ומעודדת המלמדת על עצמאותה של הוועדה ועל כך שבשונה מהתחושה הרווחת בדבר “סופם הידוע מראש” של הליכי האכיפה המנהלית של הרשות, ניתן להתמודד עימם באופן אפקטיבי ואף להביא לביטולם.

מזכר זה כולל מידע חלקי בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני. מזכר זה מוגש כשירות ללקוחותינו, תוך הבהרה שמקרה ספציפי טעון בדיקה ודיון.

 

No Fields Found.