A New Decision of the PUA regarding Customers That Install Small-Scale Renewable Energy Facilities [Hebrew]
07/05/2015
image

לקוחות וידידים יקרים,

 ראינו לנכון להביא לידיעתכם עדכון מהעת האחרונה בתחום האנרגיות המתחדשות, ביחס להסדרים הצרכניים למתקנים פוטו-וולטאים קטנים בהספק מותקן של עד 25 קילוואט.

ביום 20 באפריל 2015 פרסמה הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל החלטה בעניין מתן אפשרות ייצור חשמל לצריכה עצמית לצרכנים קטנים, ביתיים ועסקיים שההספק המותקן אותו הם מבקשים להתקין אינו עולה על 25 קילוואט מותקן (הסדרת “מונה נטו” – לא תעו”זי).

מטרת ההחלטה הינה לפשט את מנגנון ההתחשבנות הכספית עבור תוצרת החשמל של צרכנים בעלי מתקנים פוטו-וולטאים ביתיים ועסקיים שאינם צרכנים בתעריף תעו”ז (תעריף לפי עומס המערכת וזמן הצריכה), וזאת מבלי שידרשו לעבור למונה תעו”ז כפי שהיה נדרש עד כה.

בעקבות ההחלטה, מנגנון ההתחשבנות הפך פשוט וכעת מתאים לציבור רחב יותר של צרכנים אשר מעוניינים להקים מתקני ייצור פוטו-וולטאים שהספקם אינו עולה על 25 קילוואט.

החלטה זו מצטרפת להחלטה קודמת של רשות החשמל מחודש ינואר האחרון, אשר ביטלה את הצורך בקבלת היתר בניה בגין מתקני ייצור פוטו-וולטאים שהספקם אינו עולה על 50 קילוואט.

לכך מצטרפת העובדה כי החל מסוף שנת 2015, תסתיים האסדרה ביחס לכלל המתקנים הפוטו-וולטאים באשר הם, מלבד האסדרה החדשה.

בעוד שעד כה מנגנון ההתחשבנות התעריפי בגין עודפי החשמל שהוזרמו לרשת היה מורכב למדי והשתנה בהתאם לקריטריונים שונים (מה שהיווה חסם משמעותי להקמת מתקנים חדשים), הרי שבהחלטה החדשה ניכרת כוונתה של רשות החשמל לפשט את מנגנון ההתחשבנות ולהתאים את האפשרות להקמת המתקנים לציבור רחב יותר של צרכנים ביתיים ועסקיים קטנים.

מאחר שמתקנים ביתיים ועסקיים אלו הם, כדברי רשות החשמל, “מתקנים בעלי פוטנציאל תרומה ייחודי למשק החשמל, שכן הם מבטאים חיסכון ברכיב ההולכה והחלוקה, הגברת החיסכון האנרגטי ושילוב “צרכן הקצה” […] במהפכת ייצור החשמל הפרטי והעצמאות האנרגטית”, מבקשת הרשות לאמץ אסדרה ייחודית למתקנים פרטיים ועסקיים כאמור, שאינם צרכני תעו”ז בטווח גודל של עד 25 קילוואט, במסגרת הסדרת “מונה נטו” לצריכה עצמית.

בהתאם להחלטה, יחול על יצרנים אלה הסדר תעריפי במסגרת מנגנון התחשבנות אוטומטי, כפי שיפורט להלן:

  • תעריף הקרדיט לצרכן עבור אנרגיה המוזרמת לרשת יחושב בהתאם לתעריף הצריכה האחיד אשר יהא בתוקף במועד ההזרמה.
  • תעריפי האיזון והגיבוי יהיו ללא שינוי, תעריף השימוש ברשת ישתנה כדלקמן:
  1. הרכיב באגורות לקוט”ש יחושב לפי לוח התעריפים 1-7.6 (צרכן מתח נמוך) אשר יהווה ערך קבוע (נכון להיום עומד על 3.55 אג’ לכל קוט”ש המוזרם לרשת).
  2. רכיב האיבודים יחושב בממוצע לפי שעות הייצור של המתקן הסולארי ויעמוד על 1.25% לכל קוט”ש המוזרם לרשת כ”קרדיט” לפי היקף שעות נורמטיבי מוזרם לרשת של 550 קוט”ש בשנה לקילוואט מותקן.
  • הצרכן יוכל לצבור קרדיט לתקופה של שנתיים קלנדריות אחורנית, כלומר: קרדיט שנצבר במהלך תקופת חשבון נתונה חייב להיות ממומש במהלך תקופה שלא תעלה על שנתיים ממועד הצבירה, אחרת ייפדה ויזוכה בחשבון הצרכן באופן אוטומטי על פי נוסחה המפורטת בהחלטה.
  • ההסדר פוטר את הצרכן מניהול הקרדיט, לרבות הודעות מראש למחלק (על פי רוב חברת החשמל לישראל) איזה חלק מהחשמל המיוצר מיועד לצריכה עצמית ואיזה חלק מבקש הצרכן למכור לרשת.
  • לצורך מימוש ההסדר יותקן אצל הצרכן מונה ייצור דו כיווני בנוסף למונה הצריכה הקיים.

אנו סבורים כי ההסדר המוצע במסגרת החלטה זו מתאים לצרכנים עסקיים קטנים או צרכנים ביתיים בעלי צריכה משתנה עונתית, אשר יצברו את הקרדיט בתקופות בהן צריכת החשמל בחצריהם נמוכה, לצורך שימוש בתקופות בהן צריכת החשמל גבוהה יותר. הסדר זה מתאים גם לעסקים קטנים או נכסים בשלבי התרחבות או הקמה, ומאפשר לצבור את הקרדיט מהייצור לטובת שימוש עתידי בנכסים.

אנו עומדים לרשותכם ונשמח להעביר מידע נוסף ככל הנדרש.

מזכר זה כולל מידע חלקי בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני. מזכר זה מוגש כשירות ללקוחותינו, תוך הבהרה שמקרה ספציפי טעון בדיקה ודיון.

No Fields Found.