Administrative Enforcement of Securities – Tel Aviv District Court for 'Economic Affairs' Ruling on Enforcement Committee's Decision Concerning Africa Industries [Hebrew]
04/02/2015
image

לקוחות וידידים יקרים,

 

השבוע ניתן פסק דין חשוב ותקדימי במחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בעתירה ראשונה כנגד החלטה של ועדת האכיפה המנהלית של רשות ניירות ערך (“הוועדה“), וזאת בעניינה של חברת אפריקה ישראל תעשיות (“אפריקה“).

כזכור, הפרשה שנדונה והוכרעה על ידי הוועדה באוגוסט 2013 וכעת נבחנה על ידי בית המשפט, עסקה בהצעת רכש שפורסמה על ידי אפריקה לרכישת מניות חברת הבת נגב קרמיקה (“נגב“) שהוחזקו על ידי הציבור, הצעה שלא כללה מידע על עסקה של נגב ליצוא קרמיקה בהיקף של כ- 400 מיליון ₪, שנחתמה כארבעה חודשים לאחר מכן (“עסקת נגב“).

בהליך שהתנהל בפני הוועדה נקבע כי אפריקה ומי שהיה מנכ”ל אפריקה ויו”ר דירקטוריון נגב באותו מועד, פרסמו מידע מטעה לציבור כשהחסירו את המידע על המו”מ לעסקת נגב מהצעת הרכש, וכן כי עשו שימוש במידע פנים כשרכשו את המניות מהציבור כשבידיהם מידע מהותי שלא דווח לציבור. כמו כן, קבעה הועדה שהחברה ומנהליה הטעו את הרשות כשהעבירו לה מסמכים ומידע מטעים ביחס לעסקה ולמו”מ שקדם לה. הוועדה הטילה על אפריקה עיצום כספי של 5,000,000 ₪ ולראשונה הטילה עיצומים כספיים גם על מנהלי החברות, שהגבוה בהם עיצום של 400,000 ₪ שהוטל על מנכ”ל אפריקה.

פסק הדין שניתן על ידי השופטת רות רונן מהמחלקה הכלכלית מהווה אבן דרך במהלכי האכיפה שמקיימת הרשות בשנים האחרונות משום שזו הפעם הראשונה שהחלטתה של הוועדה עמדה לביקורת שיפוטית, וזאת בהליך שבמספר מובנים היה ראשון מסוגו בעצמו – ההליך הראשון שעסק בהפרה של שימוש במידע פנים ברשלנות, הראשון שנעשה בו שימוש בסעיף ההפרה המנהלית החדשה של הטעיית הרשות, והראשון שננקטו בו הליכים אישיים כנגד מנהלי החברות המעורבות, ואף הוטלו עליהם עונשים אישיים משמעותיים.

לדעתנו, מספר נקודות ראויות לציון בפסק הדין ובהחלטות בית המשפט בעתירה:

  • בית המשפט בחן לעומקה את החלטת הוועדה (בפסק דין שאורכו 82 עמודים) לאחר שהכריע בהחלטת ביניים כי בעוד הביקורת השיפוטית על הקביעות העובדתיות תהא מצומצמת, הביקורת השיפוטית על הקביעות המשפטיות של הוועדה תהיה מקיפה ולמעשה תכריע בה מלכתחילה. נושא אפשרות הערעור על החלטות הוועדה העסיק רבות את הפעילים בשוק ההון מאז חקיקת חוק האכיפה המנהלית ולכן להחלטה זו ולאופן יישומה בפסק הדין יש משמעות רבה – ניתן ללמוד ממנה שהחלטות הוועדה כפופות לביקורת שיפוטית רחבה (וזאת על אף שבסופו של דבר במקרה הנוכחי בית המשפט לא קיבל את מרבית טענות העתירה).
  • במסגרת העתירה בית המשפט הכריע בסוגיה נוספת שהעסיקה רבים מהפעילים בשוק ההון ואת הרשות – רמת ההוכחה הנדרשת לצורך הטלת אחריות בהליך מנהלי. בית המשפט קבע כי נטל הראייה המוטל על הרשות ביחס להפרות מנהליות הוא נטל הוכחה של מאזן הסתברויות, בדומה להליך האזרחי, ולא נטל הוכחה חמור יותר.
  • בית המשפט הותיר על כנה את החלטת הוועדה לפיה בנסיבות העניין בוצעה הפרה של שימוש במידע פנים ברשלנות, לאחר ששוכנע בכך שעל נושא משרה סביר באותן נסיבות היה לדעת שמידע פנים מצוי בידו או בידי החברה. על רקע הקושי הרב של הרשות להשיג הרשעות בפלילים בעבירות של מידע פנים בעיקר בשל הצורך להוכיח את מודעות המפר להימצאות מידע פנים בידו, החלטה זו, ביחד עם ההחלטה על נטל הראייה הנמוך המוטל על הרשות כאמור בהליך המנהלי, צפויה לחזק את ההעדפה של הרשות לטיפול בהפרות של מידע פנים בהליכים מנהליים חלף הליכים פליליים.
  • בית המשפט הכריע גם בסוגיה שטרם הוכרעה בבית המשפט העליון, ביחס לאופן סיווגו של מידע צופה פני עתיד כמידע פנים ואישר את החלטת הוועדה לפיה המבחן הראוי לבחינת מהותיות המידע הוא מבחן הסבירות-עוצמה. מבחן זה מבוסס על שקלול של ההסתברות לכך שהאירוע יקרה, מחד, ושל השפעתו הצפויה על החברה, מאידך. על פי מבחן זה, גם משא ומתן בשלבים ראשוניים עשוי להיחשב בנסיבות מסוימות כמידע פנים.
  • פסק הדין הותיר על כנה גם את החלטת הועדה על ביצוע ההפרה של הטעיית הרשות ואת העונשים שהוטלו בגינה. בכך חיזק גם בית המשפט את עמדת הרשות ביחס לחשיבות דיוק ושלמות החומרים והמידע המועברים לרשות.
  • על אף שבית המשפט הפחית את גובה העיצום הכספי שהוטל על אפריקה מ- 5 מיליון ₪ ל- 4 מיליון ₪, בית המשפט קבע עקרונית כי לא בנקל יתערב בסנקציות שיוטלו על ידי הוועדה וכי התערבות כאמור תהא מוצדקת רק במקרים בהם נראה לבית המשפט כי הוועדה חרגה באופן משמעותי מהרף הנוהג בנסיבות דומות או כאשר נפלה טעות מהותית בהחלטת הוועדה.החלטות אלו מעניקות תשובות לסוגיות מהותיות המתעוררות באופן תדיר ביחס לחוק האכיפה המנהלית ויישומו, ומחזקות לדעתנו את מעמדן של החלטות הוועדה, שנתפסת כבר עתה, לאור החלטותיה הקודמות בהליכים מנהליים שהתקיימו בפניה והחלטותיה על אישור (או דחייה) של הסדרי אכיפה, כבעלת גישה מחמירה, לעתים אף יותר מזו של הרשות עצמה.

    מזכר זה כולל מידע חלקי בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני. מזכר זה מוגש כשירות ללקוחותינו, תוך הבהרה שמקרה ספציפי טעון בדיקה ודיון.

No Fields Found.