Administrative Enforcement of Securities – Harsher Punishment in Administrative Proceedings [Hebrew]
01/07/2013
image

 

לקוחות וידידים יקרים,

ועדת האכיפה המנהלית ברשות ניירות ערך אישרה ביום 26 ביוני 2013 הסדר אכיפה בין יו”ר רשות ניירות ערך (“הרשות“) לבין משקיע בניירות ערך בשם אשר ויטנר, במסגרתו הוטל עיצום כספי בסך של 250,000 ₪, שהינו העיצום הכספי הגבוה ביותר אשר הוטל על אדם יחיד מאז החלה ועדת האכיפה המנהלית לפעול (העיצומים הכספיים שהוטלו בעבר על תאגידים היו בסך של מיליוני ₪). ההסדר מתבסס על ביצוע הפרות של תרמית בניירות ערך, בניגוד להוראות סעיף 54(א1)(2) לחוק ניירות ערך, התשכ”ח- 1968, שייחסה הרשות לאשר ויטנר בתקופה שבין מרץ 2011 ליוני 2012.

לפי המתואר בהחלטה, אשר ויטנר הודה כי ביצע 602 הפרות של תרמית בניירות ערך בדרך של עסקאות עצמיות (Wash Sales), בהן קנה ומכר בו זמנית, באמצעות שלושה חשבונות בנק אשר היו בשליטתו ובניהולו הבלעדי, ניירות ערך של חברת די מדיקל אינדסטריס בע”מ, שהינה חברה ציבורית דואלית שמניותיה נסחרות בבורסה בת”א ובנאסד”ק. מההחלטה עולה כי העסקאות העצמיות, בהיקף של כ-3.8 מיליון ₪, בוצעו במטרה לייצב את שערי מניות ואופציות החברה, ובכך למנוע ירידת שער בהן. בחלק מן המקרים אף העלה ויטנר את שער ניירות הערך. הצדדים להסדר האכיפה הסכימו כי העסקאות העצמיות השפיעו על שער ניירות הערך ועל נפח המסחר בהן.

כאמור, במסגרת הסדר האכיפה הוטל על אשר ויטנר עיצום כספי בסך 250,000 ₪.

מספר נקודות שראוי לשים לב אליהן בעקבות ההחלטה:

1. היקף הענישה המתבקשת בתיקים עתידיים: הועדה המנהלית ציינה כי התיק שבפניה הוא האחרון מבין התיקים שנפתחו בשנת פעילותה הראשונה של הועדה, בה “נקטה הרשות מדיניות זהירה בהיקף הענישה המתבקשת”. הועדה המנהלית הדגישה כי “תקופה זו חלפה, ומעתה על הועדה להביא בחשבון את מלוא פוטנציאל האכיפה – וההרתעה – שהמחוקק נתן בידה“.

2. סבירות העונש: הועדה המנהלית קבעה כי ניתן היה לצפות כי העיצום הכספי בגין ההפרות בהן הודה ויטנר, נוכח היקפן ועוצמתן, יהיה גבוה יותר. עם זאת, הועדה הוסיפה כי אין לומר כי הרשות הקלה עם ויטנר באופן חריג, בין היתר נוכח כריתת הסדר האכיפה והעובדה שהפסיד מיליוני שקלים בפעילותו, ומשכך היא הסכימה לאשר את הסדר האכיפה.

3. החמרת הענישה ביחס לתיקי אכיפה קודמים של יחידים: במסגרת ההסדר הוטל עיצום כספי הגבוה משמעותית מן העיצומים הכספיים שהוטלו בתיקי אכיפה קודמים שעסקו בעבירות של תרמית בניירות ערך על ידי יחידים. יוזכר, כי בתיק מנהלי 2/12 דהן הוטל על המפר עיצום כספי בסך של 50,000 ₪, ובתיק מנהלי 3/12 חזוט הוטל על המפר עיצום כספי בסך של 35,000 ₪ (בנוסף ל-100,000 ₪ על תנאי). הועדה המנהלית קבעה כי מספרן והיקפן של ההפרות בתיק זה ביחס לתיקים המנהליים הקודמים מחייבים הטלת עיצום כספי העולה באופן משמעותי על זה שהוטל בהחלטות קודמות.

4. חתירה להסדר אכיפה בשלב מוקדם של ההליך: בעבר הביעה ועדת האכיפה המנהלית את העדפתה הברורה לכך שהרשות והמפר יסכימו על סנקציה מוסכמת, ויגיעו להסדר אכיפה כחלופה מועדפת לניהול הליך מנהלי מלא בפני הועדה. הועדה גם הביעה תרעומתה כאשר הצדדים כשלו בהגעה להסכמה כאמור. בהחלטתה הנוכחית הועדה המנהלית אף מדרבנת את המפרים להגיע להסדר אכיפה בשלב מוקדם ככל האפשר בהליך המנהלי, בקביעתה, המתבססת על פסיקה ביחס להסדרי טעון במישור הפלילי, כי נכון להטיל עונש חריף יותר על מפר שהגיע להסדר אכיפה מנהלי בשלב מתקדם של ההליך.

מזכר זה כולל מידע כללי בלבד והוא אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. מזכר זה מוגש כשירות ללקוחותינו, תוך הבהרה שבכל מקרה ספציפי יש לקיים דיון נפרד לגופו של עניין.

 

No Fields Found.