Administrative Enforcement of Securities – ISA Enforcement Committee’s Decision Regarding Africa-Israel Industries [Hebrew[
21/11/2013
image

לקוחות וידידים יקרים,

השבוע פורסמה החלטתה של ועדת האכיפה המנהלית על פי חוק ניירות ערך, בעניינה של חברת אפריקה ישראל תעשיות (“אפריקה“), המהווה לטעמנו קו פרשת מים ביישום האכיפה המנהלית ומסמנת את סיומה של “תקופת החסד” כלפי מנהלים ודירקטורים בחברות הציבוריות. לאחר שבמהלך התקופה הראשונה ליישום חוק האכיפה המנהלית נמנעה רשות ניירות ערך באופן עקבי מלנקוט בהליכים מנהליים כנגד מנהלים בחברות ציבוריות, מקרה זה הוא הראשון בו פתחה הרשות בהליך מנהלי גם כנגד המנהלים בחברה, שבסיומו הוטלו לראשונה עיצומים כספיים גבוהים על המנהלים לצד הטלת עיצום כספי על החברה.

להלן תיאור ההחלטה והעובדות בבסיסה בקצרה:

בינואר 2012 פרסמה אפריקה הצעת רכש לרכישת מניות נגב קרמיקה (“נגב“) שהוחזקו על ידי הציבור (שאר המניות הוחזקו באותו מועד על ידי אפריקה). כארבעה חודשים לאחר רכישות מניותיה של נגב מהציבור במסגרת ההצעה, פרסמה אפריקה כי נגב חתמה על הסכם ליצוא קרמיקה בהיקף של כ – 400 מיליון ₪ לאורך חמש שנים (“העסקה“), עסקה שהמגעים לה לא הוזכרו במפרט הצעת הרכש. ועדת האכיפה קבעה, לאחר דיון ארוך ומפורט בעדויות ובמסמכים שהובאו בפניה, כי המשא ומתן לביצוע העסקה החל זמן רב לפני פרסום הצעת הרכש, ואף היה בשלבים מתקדמים במועד פרסומה, וכי המידע ביחס אליו היה מידע מהותי שהיה על אפריקה לכלול במפרט. לאור זאת, קבעה ועדת האכיפה שמנכ”ל אפריקה והחברה פרסמו מידע מטעה לציבור ובכך הפרו את חובות הדיווח, וכן כי עשו שימוש במידע פנים כשרכשו את המניות מהציבור כשבידיהם מידע מהותי שלא דווח לציבור. כמו כן, קבעה הועדה שהחברה ומנהליה הטעו את הרשות כשהעבירו לה מסמכים ומידע מטעים ביחס לעסקה ולמו”מ שקדם לה.

אפריקה עדכנה כי היא הגישה עתירה מנהלית למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב כנגד ההחלטה.

לדעתנו, מספר נקודות חשובות ראויות לציון עולות מההחלטה:

  • עניין אפריקה הוא המקרה הראשון שבו בחרה הרשות שלא להסתפק בניהול הליך מנהלי כנגד חברה ציבורית שהפרה את הוראות החוק, אלא לנהל הליך מנהלי גם נגד מנהליה. סכומי העיצומים כספיים שהוטלו על היחידים המעורבים בפרשה היו בהחלט בלתי מבוטלים – 400,000 ₪, 150,000 ₪ ו- 75,000 ₪. אנו סבורים כי אין מדובר במקרה חריג, אלא בסנונית ראשונה המבשרת את הבאות – וכי מעתה נהיה עדים למספר הולך וגדל של הליכים כנגד חברות ציבוריות המתנהלים גם כנגד נושאי משרה ודירקטורים בהן.
  • בהליך הוטל על אפריקה עיצום כספי של 5 מיליון ₪, וכאמור עיצומים כספיים בסכומים גבוהים הוטלו גם על נושאי המשרה המעורבים. גם בהחלטתה זו, כמו בהחלטות קודמות (בעניין בנק לאומי – שבו הוטל עיצום של 4 מיליון ₪, ובעניין מבטח שמיר, תנובה ואייפקס – בו הוטל עיצום בסך כולל של 15 מיליון ₪), בחרה ועדת האכיפה לבקר את מתינותו של העונש המוטל הן על החברה והן על היחידים. הועדה ציינה ביחס לעיצום על החברה כי “אין בו כדי למצות את חומרת המעשים ואת אלמנט ההרתעה” ביחס לתאגיד כמו אפריקה וכי “חסד עשתה הרשות” עם החברה בהסתפקה בעיצום כספי זה. ביחס לעונשי המנהלים ציינה הועדה כי “הימנעותה של הרשות מלעתור למניעת כהונה לגבי מי מן המשיבים, היה בה כדי להצדיק עיצומים כספיים גבוהים יותר, שיוכלו למלא את מטרת ההרתעה הן כלפי המשיבים עצמם והן כלפי מפירים פוטנציאלים, החייבים להבין שהזלזול בחוק אינו משתלם בסופו של יום”. אנו רואים כי ועדת האכיפה נוקטת בגישה עקבית לפיה ניתן וצריך להשית עונשים חמורים יותר על חברות, ועתה גם על נושאי משרה, דבר שצפוי להשתקף בוודאי בעונשים שתבקש הרשות להטיל בהליכי אכיפה מנהלית בעתיד.
  • זהו ההליך המנהלי הראשון שעוסק בהפרה של מידע פנים. כפי שכתבנו בעבר, אנו סבורים כי לרשות יש עניין גדול לנתב את הטיפול בהפרות של מידע פנים מהליכים פליליים להליכים מנהליים, שכן נקיטה בהליך מנהלי פוטרת אותה מהדרישה להוכיח כי המפר ידע בפועל כי בידו מידע פנים, דרישה המקשה מאוד על הרשות להשיג הרשעות בגין שימוש מידע פנים, והמשתקפת במספר ההרשעות הנמוך בצורה חריגה. ואכן, במקרה זה הסתפקו הרשות וועדת האכיפה ברף של רשלנות, והוטלו עונשים על מנכ”ל אפריקה ועל והחברה בגין שימוש במידע פנים ללא שהוכח כי המנכ”ל ידע בפועל על כך שהמידע שהיה בידו היה מידע פנים, אלא רק משום שהיה מצופה שיתעורר בליבו חשד לגבי היותו של המידע, מידע פנים.
  • הרשות עשתה לראשונה שימוש בסעיף ההפרה המנהלית החדשה של הטעיית הרשות, ועל החברה ושלושת המנהלים הוטלו עונשים בגין מידע מטעה ששלחו לרשות בתהליך הבירור שערכה ביחס לעסקה, לאחר ביצועה. למעשה, על שניים מהמעורבים בפרשה הוטלו עיצומים כספיים רק בגין הפרה זאת. בכך מדגישות הרשות וועדת האכיפה כי אין להקל ראש בדיוק ובשלמות החומרים והמידע המועברים לרשות על פי דרישתה.
  • זוהי הפעם הראשונה שבה בוחרים מפרים שננקט נגדם הליך מנהלי לתקוף את החלטת ועדת האכיפה, וזאת על ידי הגשת עתירה למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי. כפי שציינו בעבר, אין מדובר בערעור של ממש אלא בעתירה מנהלית, שלאור הדין הנהוג, סיכוייה לשנות את החלטת המותב מוגבלים, ונראה כי יהיה מעניין לעקוב אחר אופן הטיפול של המחלקה הכלכלית בעניין זה.

מזכר זה כולל מידע כללי בלבד והוא אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. מזכר זה מוגש כשירות ללקוחותינו, תוך הבהרה שבכל מקרה ספציפי יש לקיים דיון נפרד לגופו של עניין.

No Fields Found.