Agent Contract Law (Commercial Agent and Supplier) – 2012 [Hebrew]
01/04/2012
image

לקוחות וידידים יקרים,

ביום 27 באפריל 2012  נכנס לתוקפו חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), תשע”ב-2012 (“החוק“), המסדיר את מעמדו של סוכן מסחרי ונועד להגן על זכויותיו בהתקשרות עם ספקים. החוק נחקק ברוח עקרונות הלקוחים מהדירקטיבה של האיחוד האירופי. ההשקפה העומדת בבסיס חקיקת החוק כפי שעולה מדברי ההסבר לו, היא כי יש להגן על מעמדו של הסוכן המסחרי, אשר משקיע את מרצו, זמנו ומשאביו בפיתוח ובבניית מוניטין לספק, אך איננו מוגן ביחסי עובד-מעביד, ולרוב נהנה מתמורה המוגבלת לעמלות משווי העסקאות שהוא היה הגורם העיקרי להן. עיקרי הוראות החוק יפורטו להלן:

תחולת החוק: החוק יחול על חוזי סוכנות. על פי החוק”, חוזה סוכנות הוא חוזה בתמורה בין ספק ובין סוכן מסחרי, שבו הספק מייפה את כוחו של הסוכן המסחרי בהרשאה מתמשכת לאיתור לקוחות חדשים או להתקשרות נוספת עם לקוחות קיימים ,לשם רכישת טובין המשווקים על ידי הספק, בלי שמתקיימים בין הצדדים יחסי עובד ומעביד או קשרי שותפות” (סעיף 2 לחוק).

סוכן מסחרי מוגדר על פי החוק כ”מי שעיסוקו באיתור לקוחות או בפעילות, שמטרתם להביא להתקשרות בחוזה בין לקוח לבין ספק בקשר לרכישת טובין המשווקים על ידי הספק”. ספק מוגדר כ”יצרן טובין או בעל זכות להשתמש במוניטין ובסימני מסחר הקשורים לטובין, המשווק את אותם טובין; לעניין זה, ‘סימן מסחר’– בין שרשום ובין שאיננו רשום” (סעיף 1 לחוק).

חובת נאמנות: על פי החוק הצדדים לחוזה סוכנות חייבים לפעול זה כלפי זה בנאמנות (סעיף 3 לחוק).

סיום חוזה סוכנות: צד לחוזה סוכנות לתקופה בלתי קצובה יהיה רשאי לסיימו בהודעה בתוך זמן סביר מראש ובכתב. לעניין זה, חוזה סוכנות לתקופה קצובה שהסתיים והוארך על ידי הצדדים מבלי שקבעו מועד לסיומו, ייחשב כחוזה סוכנות לתקופה בלתי קצובה, ותקופת ההודעה המוקדמת תחושב מיום תחילתו. בחוק נקבעו פרקי זמן מינימליים לתקופת ההודעה המוקדמת בהתאם למשך ההתקשרות בחוזה הסוכנות, כדלקמן:

– במהלך ששת החודשים הראשונים מיום תחילת החוזה – שבועיים.
– במהלך התקופה שתחילתה בחודש השביעי מיום תחילת החוזה עד תום השנה הראשונה מאותו מועד – חודש.
– במהלך השנה השנייה מיום תחילת החוזה – חודשיים.
– במהלך השנה השלישית מיום תחילת החוזה – שלושה חודשים.
– במהלך השנה הרביעית מיום תחילת החוזה – ארבעה חודשים.
– במהלך השנה החמישית מיום תחילת החוזה – חמישה חודשים.
– במהלך השנה השישית מיום תחילת החוזה ואילך – שישה חודשים.

במקרים בהם הסכימו הצדדים על תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מאלו המפורטות לעיל, נקבע בחוק כי תקופת ההודעה המוקדמת שתחול על סיום החוזה על ידי הספק לא תפחת מתקופת ההודעה המוקדמת שתחול על סיום החוזה על ידי הסוכן המסחרי (סעיף 4 לחוק).

זכאות לפיצוי: בכדי להבטיח שעם סיומו של חוזה סוכנות לא יימנע מהסוכן המסחרי תגמול ראוי על פעילותו ועל הרווחים הצפויים ממנה לספק לאחר תום תקופת חוזה הסוכנות, נקבע בחוק כי הסוכן המסחרי יהיה זכאי לפיצוי מהספק בהתקיים כל אחד מהתנאים הבאים:

– חוזה הסוכנות היה בתוקף במשך שנה לפחות.
– בתקופת חוזה הסוכנות הסוכן המסחרי היה הגורם היעיל להתקשרויות או לגידול בהיקף העסקים.
– ההתקשרויות או הגידול בהיקף העסקים מניבים פירות לספק גם לאחר תום תקופת חוזה הסוכנות.

סכום הפיצוי יהיה שווה לרווח החודשי הממוצע בעד כל שנה שבה היה חוזה הסוכנות בתוקף, עד לתקרה של 12 חודשים. הרווח החודשי הממוצע יחושב כממוצע החודשי של רווחי הספק עקב התקשרויות עם לקוחות חדשים או עקב גידול משמעותי בהיקף עסקיו, שנבעו מפעילות הסוכן המסחרי, בשלוש השנים שקדמו לסיום חוזה הסוכנות או בתקופה שבה היה החוזה בתוקף (לפי הקצרה מהן). בית המשפט רשאי להפחית את סכום הפיצוי או לקבוע כי לא יינתן פיצוי אם מצא כי בנסיבות העניין צודק ונכון לעשות כן. ספק לא יהיה חייב בפיצוי אם חוזה הסוכנות בוטל על ידו כדין בשל הפרת החוזה על ידי הסוכן המסחרי (סעיף 5 לחוק).

לא ניתן להתנות על הוראות החוק: על פי החוק אין להתנות על הוראותיו, אלא לטובת הסוכן המסחרי (סעיף 6 לחוק).

החוק איננו מכיל הוראות מעבר או הוראות ספציפיות המתייחסות לחוזי סוכנות קיימים, ועל כן אפשר שבתי המשפט יחילו את חובותיו גם על חוזים שנחתמו עובר לכניסת החוק לתוקף. מטבע הדברים, החוק טרם הובא לפרשנות בתי המשפט המוסמכים, ועל כן לא ניתן להעריך את השלכותיו במלואן. עם זאת, אנו צופים כי לחוק תהא השפעה על מסגרת ההתקשרות בין ספקים וסוכנים מסחריים, על סיום התקשרות עמם ועל הפיצוי הנגזר מכך.

הדברים לעיל הובאו בקצרת האומר. נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה.

מזכר זה כולל מידע כללי בלבד והוא אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. מזכר זה מוגש כשירות ללקוחותינו, תוך הבהרה שבכל מקרה ספציפי יש לקיים דיון נפרד לגופו של עניין.

No Fields Found.