Amendment No. 6 of the Employee Notice Law [Hebrew]
28/12/2014
image

לקוחות וידידים יקרים,

ביום 8 בדצמבר 2014 התקבל בכנסת תיקון מס’ 6 לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), תשס”ב – 2002, אשר צפוי להיכנס לתוקף ביום 30 בינואר 2015 (“התיקון” ו-  “החוק” או “חוק הודעה לעובד” בהתאמה). התיקון מבוסס על הצעת חוק שהוגשה על ידי חברי הכנסת מטעם ועדת העבודה הרווחה והבריאות.

המדובר בתיקון מהותי שבבסיסו עומדת התפיסה לפיה יש לאפשר למועמדים לעבודה לכלכל את צעדיהם ולהפחית את חוסר הוודאות הכרוכה בהליכי מיון וקבלה לעבודה.

התיקון קובע כי על מעסיק תחול חובה למסור למועמד המשתתף בהליכי מיון לעבודה (ריאיון או בחינה) הודעה בכתב[1] במקרים הבאים:

א. הודעה על התקדמות הליכי המיון, בתדירות של אחת לחודשיים לפחות מיום תחילת השתתפותו של המועמד במיונים.

לגבי מועמדים שהליכי המיון שלהם החלו לפני כניסת החוק לתוקף, יחויב המעסיק למסור הודעה מתאימה בתוך חודשיים מיום כניסת החוק לתוקף, קרי עד ליום 30 במרץ 2015.

ב. הודעה על אי-קבלה לעבודה, אשר תימסר למועמד לא יאוחר מ-14 ימים מהיום שבו מועמד אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו המיונים.

על הודעות כאמור לכלול, בין היתר, את הפרטים הבאים: שמותיהם של המעסיק והמועמד;  מועד תחילת תהליך המיון לעבודה, וזהות הגורם שעורך את הליכי המיון (ככל שלא מדובר במעסיק עצמו); התפקיד או המשרה שביחס אליהם מתקיימים הליכי המיון; שמו של הגורם ששלח את ההודעה מטעם המעסיק ותפקידו.

יובהר, למען הסר ספק, כי הוראות החוק נועדו להוסיף על זכויותיו של מועמד לעבודה לקבלת מידע מכוח כל דין או הוראה אחרת.

בחוק נקבעו מספר חריגים עליהם לא יחולו ההוראות המפורטות לעיל:

א. תקופת העבודה אינה עולה על 30 ימים.
ב. עבודה בענף המסעדנות.
ג. עבודה אצל מעסיק המעסיק לא יותר מ- 25 עובדים.
ד. מקרים נוספים – בהתאם להחלטת השר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות.

חוק הודעה לעובד מקנה סמכות ייחודית לבית הדין האזורי לעבודה לדון בהליך אזרחי במקרה של הפרת הוראות החוק. בכלל זאת, רשאי בית הדין לפסוק פיצויים לטובת מועמד לעבודה שנפגעו זכויותיו, ללא צורך בהוכחת נזק ממוני, וכן להעניק צו עשה לתיקון ההפרה.

נשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה ו/או הבהרה ככל שתידרשנה.

[1] התיקון מבהיר כי ההודעה יכולה להימסר למועמד גם בדואר אלקטרוני או באמצעי טכנולוגי אחר.

מזכר זה כולל מידע כללי בלבד והוא אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. מזכר זה מוגש כשירות ללקוחותינו, תוך הבהרה שבכל מקרה ספציפי יש לקיים דיון נפרד לגופו של עניין.

No Fields Found.
PRACTICES