Recent Financial Sanctions Announcements Mark A New Phase in Antitrust Enforcement [Hebrew]
09/05/2017
image

לקוחות וידידים יקרים,

לקראת הכנס שצפוי להתקיים במשרדנו בשבוע הבא ביום רביעי (17 במאי 2017) שעניינו סדרי עדיפויות באכיפת דיני ההגבלים העסקיים בארץ ובעולם, אנו מביאים לעיונכם סקירה קצרה הנוגעת להליכי אכיפה מרכזיים עליהם הודיעה לאחרונה הממונה על הגבלים עסקיים (“הממונה”).

בשבועות האחרונים הודיעה הממונה על כוונתה להטיל עיצומים כספיים בסכומים חסרי תקדים במספר מקרים. הודעות אלה מלמדות על הגברת האכיפה באמצעות עיצומים כספיים וקובעות נקודת ייחוס כספיים בעתיד, במקרים בהם סבורה הרשות שהפרת הוראות חוק ההגבלים העסקיים, התשמ”ח-1988 מעלה חששות ממשיים לפגיעה בתחרות. הודעות הרשות מלמדות כי היא מציבה את אכיפת הנורמות החלות על בעל מונופולין בסדר עדיפויות גבוה.

א. חברת חשמל – ניצול מעמד מונופוליסטי לרעה
ביום 6 במרץ 2017 הודיע מ”מ הממונה על הטלת עיצומים כספיים בגובה 13 מיליון ₪ על חברת החשמל ובסכומים של למעלה ממאה אלף ₪ על שני נושאי משרה בחברה.
על פי החלטת מ”מ הממונה, בשנים האחרונות קמה לחברת החשמל תחרות מצד יצרני חשמל פרטיים, אך חברת החשמל נותרה מונופול בלעדי במקטע הולכת החשמל ובמקטע חלוקת החשמל. בהתאם לכך, לקוחות חברת החשמל יכולים לרכוש חשמל מיצרני החשמל הפרטיים, אך הם תלויים בחברת החשמל בהיותה הספק היחיד של שירותי הולכת וחלוקת חשמל.
לטענת מ”מ הממונה, חברת החשמל מעמידה לרשות לקוחות עסקיים גדולים שלה מנהל תיק לקוח (מת”ל) שמלווה את הלקוח בכל צרכיו מול חברת החשמל ואמון בין היתר על תיאום הפסקות חשמל יזומות ומתן מידע עדכני ומדויק אודות טיפול בתקלות. לגרסת מ”מ הממונה, החל משנת 2013, במקביל לכניסתם לתחרות של יצרני החשמל הפרטיים, הפסיקה חברת החשמל להעמיד מנהל תיק לקוח ללקוחות עסקיים שעברו לצרוך חשמל מיצרנים פרטיים. לטענת מ”מ הממונה, הואיל ולקוחות עסקיים מייחסים חשיבות רבה לשירותי מנהל תיק לקוח, שלילת הזכאות לשירות זה יצרה עבורם תמריץ שלילי משמעותי למעבר ליצרני החשמל הפרטיים. בכך הקימה התנהגות חברת החשמל, חשש לפגיעה משמעותית בתחרות העולה כדי ניצול מעמד מונופוליסטי לרעה לפי סעיף 29א(א) לחוק ההגבלים העסקיים. כן יש לראות בהתנהלות זו, לגישת מ”מ הממונה, משום צמצום היקף השירותים המוצעים על ידה כבעלת מונופולין, שלא במסגרת תחרותית הוגנת, בניגוד להוראות סעיף 29א(ב)(2) לחוק והפליה אסורה בין לקוחות במקטע ההולכה בניגוד לסעיף 29א(ב)(3) לחוק. לגישת מ”מ הממונה, פעולות אלה מהוות גם קשירה שלא כדין בין מקטע ההולכה למקטע הייצור, בניגוד להוראת סעיף 29א(ב)(4) לחוק ההגבלים העסקיים. לבסוף, לשיטת מ”מ הממונה יש לראות באי-העמדת שירות מנהל תיק לקוח ללקוחות שעברו לרכוש חשמל מיצרנים פרטיים כאמור, סירוב בלתי סביר לספק שירות שבמונופולין, בניגוד להוראות סעיף 29 לחוק.
החלטת מ”מ הממונה גם קובעת כי חוות דעת משפטית אינה מקנה הגנה מהטלת עיצום כספי.
כאמור, לעיצום על חברת החשמל נלווה גם עיצום אישי בסכום משמעותי על נושאי משרה בחברה, לגביהם מצא מ”מ הממונה כי היו מעורבים אישית בביצוע ההפרות הנטענות. החלטת מ”מ הממונה כפופה להליך ערר בבית הדין להגבלים עסקיים.

ב. קוקה קולה – ניצול מעמד דומיננטי לרעה

ביום 22 במרץ 2017 הודיעה הממונה לחברה המרכזית להפצת משקאות קלים (“החברה המרכזית”) כי היא שוקלת להטיל עליה עיצום כספי בסך של 62,710,070 ₪, ועל נושא משרה בה עיצום כספי בסך של 340,000 ₪, בגין הפרת הוראות החוק.
לפי הודעת הממונה, החברה המרכזית היא השחקן המשמעותי ביותר בתחום המשקאות הקלים בישראל, ומחזיקה ב-2/3 מנתח המכירות הכולל בתחום זה.
החברה המרכזית היא בעלת מונופולין בשוק משקאות הקולה (בו היא משווקת את המותג “קוקה קולה”), ומחזיקה בנתחי מכירות גבוהים במשקאות מוגזים אחרים (באמצעות מותגים שונים)  ובתחום התה הקר (באמצעות המותג “פיוז טי”). החברה המרכזית משווקת גם מיצים, סודה ומים מינראליים, אולם ביחס למוצרים אלה, היא חשופה לתחרות משמעותית יותר.
חקירה שניהלה רשות ההגבלים העסקיים ביחס להתנהלותה של החברה המרכזית “בשוק הקר” (מזנונים, מסעדות “מזון מהיר” וכו’) העלתה קיומן של פרקטיקות התנהגות שתכליתן שימור וחיזוק מעמדה המונופוליסטי של החברה המרכזית. כך, לפי הודעת הממונה, החברה המרכזית ניצלה את מעמדה הדומיננטי בתחום המשקאות הקלים על מנת לדחוק מוצרים מתחרים מנקודות המכירה, בין היתר, באמצעות הסדרי קשירת הנחות, מתן הטבות בגין רכישה בלעדית של משקאות קלים, איום בהוצאת מקרר קיים, הקדמת הנחות, הענקת שלט ממותג או ציוד ממותג, איום על ביטול הנחות ועוד. בהודעת הממונה נטען כי החברה המרכזית ניסתה להסוות הסדרי בלעדיות, תוך ניסיון ליצור רושם שמדובר בשיתופי פעולה לגיטימיים בין החברה לבין לקוחותיה. לטענת הממונה, החברה פעלה למניעת יבוא מקביל ואיימה על לקוחותיה כי תפסיק למכור להם משקאות ממוגזים אם ימכרו מוצרי “קוקה קולה” מייבוא מקביל (איום שאף מומש). עוד גורסת הממונה כי החברה המרכזית העניקה הנחות ללקוחותיה על בסיס רכישת סל מוצרים כולל של המשקאות הקלים המשווקים על-ידי החברה (לרבות משקאות קוקה קולה).
הודעת הממונה מגלה כי החברה המרכזית פעלה באופן ממוקד נגד המותג “נסטי” של חברת נסטלה. בכלל זה, פעלה החברה המרכזית להוצאת מכונות המזיגה של “נסטי” מבתי עסק, בין היתר, כנגד מתן הטבות שונות לאותם בתי עסק. החברה המרכזית ניהלה מעקב מסודר אחר בתי עסק המחזיקים במכונות מזיגה של “נסטי” כחלק ממאמציה לסכל את כניסתה המחודשת של “נסטי” לתחרות בשוק התה הקר.
לשיטת הממונה, התנהלותה של החברה המרכזית עולה לכאורה כדי ניצול לרעה של מעמד מונופוליסטי, סירוב בלתי סביר לספק מוצר שבמונופולין, הפרת הוראות לבעל מונופולין, הפרת צו מוסכם שנחתם עם החברה המרכזית והפרת תנאי מיזוג להם היא הייתה כפופה.
סכום העיצום שהממונה מבקשת להטיל הוא הגבוה ביותר עד כה. סכום זה חורג משמעותית מעל תקרת העיצום הכספי הקבועה בחוק (כ- 24 מיליון ₪). סכום זה התקבל משום שהרשות זיהתה בהתנהלות החברה המרכזית מספר הפרות נפרדות של חוק ההגבלים העסקיים, אשר בגין כל אחת מהן נשקלת הטלת עיצום בסכום כספי משמעותי. טכניקה זו של שילוב עיצומים כספיים יכולה לאפשר בעתיד הטלת עיצומים כספיים בסכומים גבוהים אף יותר. בפרט אמורים הדברים, בשים לב שכיום נהוגה הפחתה משמעותית בסכום העיצום הכספי (הניתנת משום שמדובר בראשית האכיפה באמצעות כלי זה). הפחתה זו תלך ותקטן עם הזמן. בנטרול הפחתה זו היה סכום העיצום הנשקל במקרה של החברה המרכזית גבוה מ- 100 מיליון ₪.
החברה המרכזית הוזמנה להציג את עמדתה בטרם תתקבל החלטה סופית על ידי הממונה.

ג. יינות ביתן – אי קיום תנאי מיזוג
ביום 19 בפברואר 2017 הודיע מ”מ הממונה כי הוא שוקל להטיל עיצום כספי בסך של 25,640,000 ₪ על רשת יינות ביתן, ועל נושא משרה בכיר בה בסך של 700,000 ₪, בגין הפרת תנאי מיזוג בין יינות ביתן לבין מגה.
בינואר 2016 הועמדו נכסי רשת מגה למכירה לאחר שנכנסה להקפאת הליכים. חלק משמעותי מסניפי הרשת נמכרו ליינות ביתן. אישור המיזוג על ידי רשות ההגבלים העסקיים הותנה בכך שיינות ביתן תמכור סניפים בשמונה אזורים שבהם על פי הניתוח של הרשות, המיזוג צפוי היה ליצור כוח שוק כלפי הצרכנים בשל מיעוט רשתות מתחרות. בתנאי המיזוג נקצבו מועדים למכירת הסניפים על-ידי יינות ביתן.
המועדים שנקצבו ליינות ביתן למכירת הסניפים חלפו ומתוך שמונת הסניפים מכרה יינות ביתן רק סניף אחד. לפיכך, יתרת הסניפים הועברו לנאמן לשם מכירתם. לטענת הרשות, יינות ביתן התנהלה באופן הפוגע ומסכל את עבודת הנאמן. בין היתר, נמנעה יינות ביתן ליישב מחלוקת בינה לבין בעל המקרקעין בחלק מהסניפים הרלוונטיים, באופן אשר הקשה על בעל המקרקעין להעביר את הזכויות במקרקעין לאדם אחר; עיכבה העברת מידע שהיה נחוץ לנאמן; פנתה לבעלי נכס מקרקעין על מנת לסכל רכישת הסניף על ידי מתחרה; ניסתה למכור את הזכויות בסניף מסוים לרשת ויקטורי לאחר שאלה כבר נמכרו על ידי הנאמן לרמי לוי וניסתה לשדל את עובדיה שלא להמשיך להיות מועסקים בחנויות שהיו אמורות להימכר על ידה לידי ויקטורי.
לטענת מ”מ הממונה, בהתנהלות זו הפרה יינות ביתן את חובתה הקבועה בתנאי המיזוג לשתף פעולה עם הנאמן ולסייע לו בכל הנדרש על מנת להשלים את מכירת החנויות. לטענת הרשות, מעשיה של יינות ביתן הובילו לדחייה במכירת הסניפים ועוררו חששות ברורים לפגיעה משמעותית בתחרות. כך הדבר, שכן דחיית מימוש חובת המכירה משמעה גריעת מתחרה באזורים הגיאוגרפיים הרלוונטיים.

יינות ביתן הוזמנה להציג את עמדתה בטרם תתקבל החלטה סופית על ידי מ”מ הממונה.

מזכר זה כולל מידע חלקי בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני. מזכר זה מוגש כשירות ללקוחותינו, תוך הבהרה שמקרה ספציפי טעון בדיקה ודיון.

No Fields Found.