Are CPAs The Next Target of Securities Enforcement Proceedings? [Hebrew]
15/02/2016
image

לקוחות וידידים יקרים,

לאחרונה פורסמה החלטתה של ועדת האכיפה המנהלית על פי חוק ניירות ערך (“הוועדה”) בעניינו של רו”ח בני מרום מוכתר (“מוכתר”). הוועדה אישרה בקשה להסדר אכיפה שערכה רשות ניירות ערך (“הרשות”) עם מוכתר במסגרתו הוטל על מוכתר עיצום כספי בסך 100,000 ₪ ועיצום כספי על תנאי בסכום זהה.

מוכתר הוא שותף במשרד קוסט פורר גבאי את קסירר, אשר במסגרת תפקידו היה אחראי על תיק הביקורת של חברת כמיפל בע”מ (“כמיפל” או “החברה”), חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב. ברקע עומדת פרשת משיכות כספים של בעל השליטה בכמיפל לחשבונותיו הפרטיים ללא אישור מוסדות החברה וללא דיווח כנדרש (הליך מנהלי ננקט גם נגד בעל השליטה ונושאי משרה נוספים בחברה, וגם הוא הסתיים בהסדר אכיפה עם הרשות).

במסגרת הסדר האכיפה שנחתם בין הרשות לבין מוכתר, הרשות ייחסה למוכתר שלוש הפרות של הכללה ברשלנות של פרט מטעה בחוות דעת רואה החשבון המבקר שצורפה לדוחות הכספיים השנתיים של חברת כמיפל לשנים 2012-2010, מאחר שעל אף הליקויים בדוחות, חוות דעת רואה החשבון המבקר נותרה “חלקה”, דהיינו ללא הסתייגות, הימנעות או הערה של רואה החשבון באשר לנכונות הדוח הכספי אותו ביקר. כאמור, ועדת האכיפה המנהלית אישרה את הסדר האכיפה, שבמסגרתו ישלם מוכתר עיצום כספי בסך 100,000 ₪ וכן הוטל עליו עיצום כספי על תנאי בסכום זהה.

החלטה זו מצטרפת להחלטות קודמות של הוועדה, בהן ננקטו הליכי אכיפה מנהליים נגד רואה החשבון המבקר של חברות ציבוריות והוטלו בהם אמצעי אכיפה. כך, במאי 2014 הוטל עיצום כספי בסך 100,000 ₪ על רו”ח אליעזר אבוג’יאני ששימש רואה החשבון המבקר של חברת גליקומיינדס ובנובמבר 2014 הוטל עיצום כספי בסך 100,000 ₪ על רו”ח גבי שכטר ששימש רואה החשבון המבקר של חברת אקסטרא פלסטיק.

להלן מספר נקודות מעניינות לטעמנו העולות מהחלטת הוועדה בעניינו של מוכתר ומההחלטות הקודמות בהן ננקטו הליכי אכיפה מנהלית נגד רואי חשבון מבקרים:

• אף שהוועדה לקחה בחשבון במסגרת השיקולים המקלים לאישור ההסדר עם מוכתר את הקושי בחשיפת משיכות הכספים נוכח הסוואתן בספרי החברה על-ידי בעל השליטה ונושאי המשרה שידעו על המשיכות ולא גילו אותן לצוות הביקורת, לרבות במסגרת ההצהרות שנושאי המשרה מסרו לצוות הביקורת, היא החליטה להטיל אחריות על רואה החשבון המבקר. ראוי לציין עניין זה במיוחד על רקע העובדה שמוכתר וצוותו היו אלו שגילו את ההפרות והעובדה שמוכתר יזם את פניית החברה לרשות בגילוי עצמי של ההפרות.

• מוכתר הודה בעובדות הרקע ולא הודה בטיעוני הרשות כי דרך הביקורת שנערכה על ידו היתה רשלנית ומהווה הפרה של חוק ניירות ערך. על אף עמדתה העקבית של הוועדה, לפיה ראוי שהרשות תתקשר בהסדרים שאין בהם הודאה של המפר רק במקרים חריגים, הוועדה קבעה כי בנסיבות העניין הסדר ללא הודאה, אך גם ללא הכחשה, הוא ראוי.

• ואולי הנקודה המרכזית – החלטה שלישית במסגרתה מוטלים אמצעי אכיפה מנהליים נגד רואה חשבון מבקר בקשר להפרות דיווח בדוחות הכספיים של חברה ציבורית – זו כבר מגמה, ומגמה שצפויה להימשך. נראה שבמקביל למעמד המיוחד שהעניקה הרשות לרואי החשבון המבקרים כשומרי סף בכירים, היא אינה מהססת לנקוט נגדם בהליכי אכיפה במקרים בהם היא סבורה שהם התרשלו בתפקידם. מעניין יהיה לעקוב ולראות האם המגמה תימשך ביחס לרואי חשבון מבקרים בלבד או שאנו צפויים בהליכים הבאים להרחבתה גם ביחס לשומרי סף חיצוניים נוספים?

מזכר זה כולל מידע חלקי בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני. מזכר זה מוגש כשירות ללקוחותינו, תוך הבהרה שמקרה ספציפי טעון בדיקה ודיון.

No Fields Found.