Client Update: Recent amendment of the Israel Consumer Protection Law [Hebrew]
24/09/2017

תיקון חוק הגנת הצרכן בנושא מועדוני לקוחות ותכניות הטבות

ביום 7.8.2017 פורסם ברשומות תיקון לחוק הגנת הצרכן (תיקון מספר 53) התשע”ז-2017, הקובע הסדר חדש לגבי שינוי תכנית הטבות לצרכן או סיומה.

לתיקון החוק, שנועד לחול על עוסקים, נלווים גם תיקונים עקיפים לחוק הבנקאות שירות ללקוח, תשמ”א-1981 ולחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע”ו-2016, וזאת במטרה להחיל את הוראות ההסדר החדש גם על חברות המנפיקות כרטיסי אשראי.

ההסדר החדש שנקבע בתיקון החוק ייכנס לתוקף מחייב ביום 7.12.2017.

תיקון החוק קובע כללים מחייבים ביחס לשינויים מיידים בתכנית הטבות לצרכן, וכן ביחס להפסקת תכנית כאמור ללא התראה מוקדמת. מטרת התיקון למנוע פגיעה בצרכנים שבחרו לרכוש מוצרים או שירותים מעוסק מסוים בשל תכנית הטבות שהציע אותו עוסק וצברו זכויות בהתאם לתכנית ההטבות, לעיתים במשך תקופה ארוכה, מתוך צפייה שניתן יהיה לממשן בעתיד.

ההסדר החדש יחול רק על תכנית הטבות שהיא במהותה מועדון לקוחות, בין אם ההצטרפות כרוכה בתשלום ובין אם לאו, ובכפוף להתקיימות מספר תנאים נוספים – מדובר בתכנית מתמשכת, לתקופה קצובה או בלתי קצובה; התכנית מקנה לצרכן זכות לקבל הטבות או לצבור זכויות (דוגמת נקודות, כוכבים וכיו”ב); לשם ההצטרפות לתכנית נדרש הצרכן למסור פרטים מזהים לעוסק.

ההסדר החדש מבחין בין תכנית הטבות לתקופה קצובה לבין תכנית לתקופה בלתי קצובה, וכן בין שינוי תכנית לקבלת הטבות לבין תכנית לצבירת זכויות, בהתאם למפורט בטבלה להלן:

ההסדר החדש לא יחול על עוסק הנמצא בהליכי כינוס ופירוק. כמו כן, הסדר זה לא יחול במקרים של מכירה מיוחדת שאינה הטבה הניתנת בהתאם לתכנית ההטבות (בין היתר – מכירת סוף עונה, מכירה שבה מוצעת ללקוח הטבה נוסף על הטובין או השירותים שבעבורם שילם, וכן מכירה שבה מוצעים מוצרים או שירותים במחיר מיוחד לתקופה מוגבלת).

שר הכלכלה רשאי, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לקבוע נסיבות שבהן לא תחול החובה למסור הודעות כאמור על שינוי תכנית הטבות או סיומה, וכן להחריג מתחולת ההסדר החדש סוגים מסוימים של תכניות הטבות או עוסקים. סמכות דומה הוקנתה לנגיד בנק ישראל ולשר האוצר ביחס לחברות כרטיסי האשראי (לגבי מנפיקים מכוח חוק הבנקאות (שירות ללקוח) ולגבי בעלי רישיונות הנפקה מכוח חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), בהתאמה).

בגין הפרת הוראות תיקון החוק ניתן להטיל עיצומים כספיים (וביחס למנפיקים – גם קנס עונשי).

ההסדר החדש, שייכנס כאמור לתוקפו ביום 7.12.2017, יחול לא רק על תכניות הטבות חדשות, אלא גם על תכניות קיימות שפעלו קודם לכן, ובלבד שלא נמסרה הודעה ללקוחות על שינוי בתוכניות אלה או סיומן עד למועד זה.

בנוסף, ההסדר החדש קובע כי עד ליום 7.12.2018 ניתן לצמצם הטבות או זכויות הניתנות במסגרת תכנית הטבות, ובלבד שהדבר נעשה לבקשת גורם עמו התקשר העוסק בהסכם לצורך מתן הטבות בידי אותו גורם ללקוחות העוסק ונמסרה הודעה מראש ללקוחות.

מזכר זה כולל מידע חלקי בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני. מזכר זה מוגש כשירות ללקוחותינו, תוך הבהרה שמקרה ספציפי טעון בדיקה ודיון.

No Fields Found.