Administrative Enforcement of Securities – Precedential Case Law Regarding Definition of the Term ‘Inside Information’ [Hebrew]
13/02/2014
image

 לקוחות וידידים יקרים,

בימים האחרונים פורסמו שתי   החלטות של ועדת האכיפה המנהלית ברשות ניירות ערך, המכילות קביעות תקדימיות ביחס לפרשנות המונח “מידע פנים”. החלטות אלה (בהמשך להחלטה בעניין אפריקה תעשיות ומנהליה מנובמבר 2013) מלמדות על בחירתה של הרשות לנתב יותר ויותר תיקים העוסקים במידע פנים לאפיק המנהלי ולא לזה הפלילי.

בהחלטה הראשונה, שפורסמה ביום 3 בפברואר 2014, נקבע כי איתן בר זאב, מנכ”ל ביג מרכזי קניות בע”מ, ביצע הפרה מנהלית של שימוש במידע פנים ברשלנות, בכך שרכש מניות של ביג לחשבונו הפרטי כעשרה ימים לפני פרסום הדוחות הכספיים הרבעוניים של החברה, כאשר טיוטת הדוחות הייתה בידיו. ועדת האכיפה הטילה אחריות על בר זאב, על אף שסברה כי פעל בתום לב במטרה למקסם את הרווחים מחוזה ההעסקה שלו, ולא ביצע את הרכישות כדי לנצל את מידע הפנים שהחזיק בידיו באותו הזמן. במסגרת ההחלטה הוטל על בר זאב עיצום כספי בגובה 100,000 ש”ח.

בהחלטה השנייה, שפורסמה ביום 11 בפברואר 2014, אישרה ועדת האכיפה הסדר אכיפה בין יו”ר רשות ניירות ערך לבין חברת טיטאן השקעות בע”מ (חברה פרטית העוסקת בהשקעות ובברוקראז’ וכן בהפצת ניירות ערך של חברות ציבוריות), מנהלה הכללי ועובדת שלה. על פי ההסדר ביצעה טיטאן באמצעות שני עובדיה הפרות של שימוש במידע פנים בשתי הנפקות של חברת אולטרה שייפ מדיקל בע”מ, בהן היא ושני עובדיה היו אנשי פנים באולטרה שייפ, משום שטיטאן שימשה כיועצת ההנפקה והמפיצה הבלעדית בהנפקות אלה. במסגרת ההסדר הוטל על טיטאן עיצום כספי בסך 450,000 ש”ח. על מנכ”ל טיטאן הושת עיצום כספי בסך 150,000 ש”ח וכמו כן הותלה רישיון ניהול תיקי ההשקעות שלו לתקופה של שנה ממועד אישור ההסדר. כן נקבע כי העובדת של טיטאן תישא בעיצום כספי בסך 50,000 ש”ח, וכי רישיון שיווק ההשקעות שלה יותלה לתקופה של שנה ממועד אישור ההסדר.

קביעות עקרוניות שראוי לשים לב אליהן בעקבות ההחלטות:

1. מידע הכלול בדוחות כספיים הוא מטבעו מידע פנים: ועדת האכיפה ציינה כי על מנת לקבוע האם בר זאב החזיק במידע פנים אין היא צריכה להידרש לשאלה האם הדוחות הכספיים שהיו ברשותו הכילו מידע חדש, או אם פרסומם השפיע על מחיר ניירות הערך של החברה, ובאופן תקדימי קבעה כי מידע הכלול בדוחות כספיים הוא מטבעו מידע פנים, דהיינו מידע שיש בו כדי להביא לשינוי בשער נייר הערך, זאת גם אם אין בנתוני הדוחות חידוש או הפתעה ביחס לנתוני דוח קודם.

2. רווחי שערוך של נכסי נדל”ן מהווים כשלעצמם מידע פנים: בדוחותיה הכספיים של ביג הופיעו רווחי שערוך של נכסי נדל”ן. באופן תקדימי, ולמעלה מהנדרש משום שכבר קבעה כאמור כי כל דוח כספי באשר הוא הינו בגדר מידע פנים, קבעה ועדת האכיפה כי רווחי שערוך נדל”ן הינם בפני עצמם מידע פנים, מכיוון שחישוב השערוך כולל מרכיב סובייקטיבי אותו הציבור אינו יכול לדעת מראש שכן הוא נקבע על ידי הנהלת החברה (גם אם השערוך מבוסס על נתונים הגלויים לציבור).

3. מידע נחשב למידע פנים גם בסמוך לאחר פרסומו: טיטאן ועובדיה ביצעו עסקאות בניירות אולטרה שייפ מיד או בסמוך לאחר הפרסום לציבור של דוחות הצעת המדף של אולטרה שייפ. ועדת האכיפה הפנתה לאמור בעמדת סגל רשות שפורסמה בשנת 2011, לפיה מידע יחשב כ”ידוע בציבור” אם חלפו 30 דקות מסחר מהמועד בו דווח המידע לציבור במגנ”א. ועדת האכיפה אימצה את האמור בעמדת סגל זו וקבעה תקדימית כי שימוש במידע פנים, אף לאחר שהמידע פורסם לציבור אך בפרק זמן קצר מ- 30 דקות לאחר הפרסום, הינו אסור, ומהווה עשיית שימוש במידע פנים.

מזכר זה כולל מידע כללי בלבד והוא אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. מזכר זה מוגש כשירות ללקוחותינו, תוך הבהרה שבכל מקרה ספציפי יש לקיים דיון נפרד לגופו של עניין.

No Fields Found.