Administrative Enforcement of Securities – Relief in the Enforcement Procedure as a Result of Internal Enforcement [Hebrew]
05/12/2013
image

לקוחות וידידים יקרים,

לפני כשבוע אישרה ועדת האכיפה המנהלית ברשות ניירות ערך הסדר אכיפה בין יו”ר רשות ניירות ערך לבין חברת החשמל לישראל, במסגרתו הוטל עיצום כספי בסך של 5 מיליון ₪. ההסדר מתבסס על ביצוע הפרה של הכללת פרט מטעה בדוח, בניגוד להוראות סעיף 44א1(א) לחוק ניירות ערך, התשכ”ח-1968, שייחסה הרשות לחברת החשמל.

חברת החשמל, אשר הינה תאגיד מדווח מכיוון שהנפיקה אג”ח הנסחרות בבורסה בתל אביב, פרסמה ביום 24 בספטמבר 2013 דוח מיידי לפיו צפוי כי הוצאות החברה בפועל יהיו גדולות משמעותית מההוצאות שנלקחו בחשבון בתזרים המזומנים החזוי שפורסם עם דוחותיה הכספיים. הפער התזרימי הוערך לאחר מכן בסך של כ- 1.82 מיליארד ₪. לפי המתואר בהסדר, פער תזרימי זה נבע מרצף כשלים וטעויות שאירעו בחברת החשמל.

שתי נקודות שראוי לשים לב אליהן בעקבות ההחלטה:

1. טיפול אכיפתי מקל נוכח פעולות חברת החשמל: סכום העיצום הכספי שהוטל על חברת החשמל, 5 מיליון ₪, הינו סכום העיצום המרבי שקבע המחוקק לגבי הפרה אחת של תאגיד. עם זאת, ההסדר הקל עם חברת החשמל בכך שהטיל את מלוא האחריות להפרה על כתפי החברה בלבד, תוך שחרור נושאי המשרה בה מכל אחריות. הקלה זו, לצד הוויתור על הודאה באשמה, וההקלה הנובעת מעצם כריתת ההסדר חלף ניהול הליך מנהלי מלא, נומקו על ידי ועדת האכיפה בכך שחברת החשמל איתרה בכוחות עצמה את ההפרה, דיווחה עליה מיידית לרשות, והסכימה לנקוט באמצעים לשם מניעת הישנות ההפרה. בהם, גיבושה ואימוצה של תכנית אכיפה פנימית מקיפה ואפקטיבית בתחום דיני ניירות ערך, שתכלול גם אימוץ נוהל זרימת ועדכון מידע ביחס לדוחות הכספיים בכלל ותזרים המזומנים החזוי בפרט. בנוסף, חברת החשמל הסכימה למנות מפקח חיצוני ליישום האכיפה הפנימית, שזהותו תוסכם עליה ועל הרשות, אשר תפקידו יהיה לוודא השלמת הגיבוש והיישום האפקטיבי של תכנית האכיפה. המפקח יידרש להגיש לרשות דוח מדי רבעון על ממצאי בדיקתו, וחברת החשמל התחייבה לשתף עימו פעולה באופן מלא.

2. אחריות נושאי משרה: ועדת האכיפה ציינה כי היה מקום לבחון במסגרת הליך האכיפה את אחריות מנכ”ל חברת החשמל על פי סעיף 52סד לחוק ניירות ערך,  המטיל אחריות פיקוחית (אחריות בגינה ניתן להטיל אמצעי אכיפה אף ללא מעורבות אישית כלשהי בהפרה), וכן היה מקום לבדוק את אחריותם של נושאי המשרה אשר חתמו על דוח הדירקטוריון בו נכלל הפער התזרימי. ועדת האכיפה ציינה כי  “יש לתמוה” על ההחלטה של הרשות שלא לשקול את מעמדם של נושאי המשרה במסגרת ההליך הנוכחי, ויותר מכך, על התחייבותה של הרשות להימנע בעתיד מנקיטת הליך אכיפה נגד בעלי תפקידים או נושאי משרה בשל העובדות המפורטות בהסדר האכיפה. ההחלטה הנוכחית, בהמשך להחלטה שהתקבלה לאחרונה בעניינה של אפריקה ישראל תעשיות, בה הוטלו לראשונה עיצומים כספיים במסגרת הליך מנהלי על נושאי משרה (400,000 – 75,000 ₪), מחזקת את הערכתנו כי אנו צפויים לראות מספר הולך וגדל של הליכים שיתנהלו כנגד נושאי משרה בחברות ציבוריות ובגופים מפוקחים אחרים, הן בהתבסס על אחריות ישירה והן בהתבסס על אחריות   פיקוחית.

 מזכר זה כולל מידע כללי בלבד והוא אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. מזכר זה מוגש כשירות ללקוחותינו, תוך הבהרה שבכל מקרה ספציפי יש לקיים דיון נפרד לגופו של עניין.

No Fields Found.