The Law for Increased Enforcement of Labor Laws, 2011 [Hebrew]
01/07/2011
image

לקוחות וידידים יקרים,

בחודש יוני נכנס לתוקפו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע”ב-1122 (“החוק”) שמטרתו להגביר ולייעל את אכיפתם של דיני העבודה. החוק חל על מעבידים ועל מזמיני שירותי שמירה ואבטחה, שירותי ניקיון או שירותי הסעדה. בחוק מספר חידושים מרכזיים:

א. כחלק ממגמת המחוקק שהוטמעה בדיני ניירות הערך, איכות הסביבה ולאחרונה גם בדיני ההגבלים העסקיים, החוק מאפשר הטלת סנקציה של עיצום כספי על מי שיפר את חוקי העבודה.
ב. החוק מאפשר, בתנאים מסוימים, להטיל עיצום כספי, אחריות אזרחית או אחריות פלילית על מזמין שירותים ביחס להפרת זכויות עובדי קבלן.
ג. ה חוק מאפשר, במקרים מסוימים, להטיל עיצום כספי או אחריות פלילית אישית על מנהלים של חברות המפרות את חוקי העבודה.

1.  הטלת עיצום כספי

הטלת עיצום כספי נחשבת על ידי המחוקק, כפי שעולה מדברי ההסבר לחוק, כאמצעי אכיפתי יעיל, מהיר ומרתיע מקום בו לא נדרש בירור עובדתי מורכב. החוק מאפשר לממונה, שהוא מפקח עבודה בכיר שמונה על ידי שר התעשייה, המסחר והתעסוקה, להטיל עיצום כספי על מעביד שהפר את זכויות עובדיו. גובהו של העיצום הכספי משתנה על פי סוג ההפרה ויכול להגיע עד לסך של 35,000 ₪. עובר להטלת עיצום כספי, על הממונה למסור הודעה למעביד על כוונתו להטילו, ולפרט בהודעתו את המעשה נשוא ההפרה, סכום העיצום הכספי והתקופה לשלמו. כמו כן, על הממונה לאפשר למעביד לטעון את טענותיו בכתב תוך 30 ימים. לאחר שקילת הטענות, יחליט הממונה האם להטיל את העיצום הכספי או האם להפחית את סכום העיצום הכספי שנקב בו בהודעתו. עם הטלת העיצום הכספי יפורסמו באתר האינטרנט של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה פרטים אודות העיצום הכספי המוטל, לרבות סכום העיצום הכספי, מהות ההפרה של חוקי העבודה ונסיבותיה ושמו של המפר (למעט אם מדובר לגבי יחיד המעסיק עובדים שלא במסגרת עסק). עיצום כספי איננו גורר בעקבותיו רישום פלילי.

החוק מאפשר לממונה להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בחוק בנסיבות, תחת שיקולים ובשיעורים שייקבע שר התעשייה, המסחר והתעסוקה, תוך היוועצות עם גורמים אחרים, לרבות ארגוני עובדים. בשלב זה טרם נקבעו מקרים מעין אלה ולפיכך כיום הממונה אינו רשאי להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בחוק. עם זאת, הממונה רשאי, בתנאים מסוימים, להסתפק בהתראה מנהלית במקום הטלת עיצום כספי.

2.  הטלת עיצום כספי, אחריות אזרחית או אחריות פלילית על מזמין שירותים

החוק מאפשר להטיל עיצום כספי, אחריות אזרחית או אחריות פלילית על מזמין שירותי שמירה ואבטחה, ניקיון או הסעדה. אחריותו של מזמין השירותים תהיה בכל מקרה משנית לאחריות קבלן השירותים. אחריות מזמין השירותים מוגבלת להפרות של חוקים המפורטים בתוספת השלישית לחוק (למשל, חוק חופשה שנתית, חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק עבודת הנוער, חוק שכר מינימום וחוק הגנת השכר). המדובר ברשימה מצומצמת ביחס להיקף חובותיו של המעביד.

ניתן להטיל עיצום כספי על מזמין שירותים, אם נמסרה הודעה על הטלת עיצום כספי או התראה מנהלית על ידי הממונה, ומזמין השירותים לא תיקן את ההפרה או פעל בתום לב לביטול החוזה ולחילוט ערובה שנתן הקבלן בתוך 30 יום ממועד מסירת ההודעה.

בנוסף לעיצום כספי, קיימת על פי החוק אפשרות שתוחל אחריות אזרחית של מזמין השירותים כלפי עובד קבלן שזכויותיו הופרו.

אחריות אזרחית אפשר שתוחל בהתקיים התנאים הבאים:

– השירות ניתן אצל מזמין השירותים באמצעות ארבעה עובדים לפחות;
-אספקת השירות על פי ההתקשרויות בין הקבלן לבין המזמין נמשכה לפחות 6 חודשים;
-מפקח עבודה מטעם שר העבודה והרווחה מסר למזמין השירות הודעה בכתב או התראה מנהלית כי הקבלן הפר את זכויותיו של עובדו, ולא תיקן את ההפרה תוך 30 ימים.

מזמין שירותים חייב לנקוט אמצעים סבירים כדי למנוע פגיעה בזכויות עובדי קבלן המועסקים עבורו. לשם כך עליו לקבוע דרך יעילה שתאפשר לעובדי הקבלן למסור לו הודעה על פגיעה בזכויותיהם, ולברר מידע שיימסר לו. בכל אחד מהמקרים הבאים, תהא זו הגנה טובה למזמין השירותים מפני הטלת אחריות אזרחית:

– אם  הוכיח כי החובה שהופרה תוקנה במלואה מיום היווצרות עילת התביעה;
– אם  הסתמך בתום לב על בדיקות תקופתיות שנערכו בידי בודק שכר מוסמך או רו”ח מוסמך ועם גילוי הפרת החובה עשה כל שביכולתו לתיקון ההפרה בידי הקבלן ואף ביטל את החוזה בינו לבין הקבלן בשל הפרת החובה, או אם בדיקות אלו העלו כי קוימה החובה.

ניתן יהיה להטיל קנסות על מזמין שירותים, שלא פיקח על מניעת הפרות של חוק הגנת השכר, חוק שכר מינימום, חוק שעות עבודה ומנוחה חוק חופשה שנתית או חוק עבודת  הנוער, בידי הקבלן.

החוק מטיל אחריות פלילית ואפשרות להטיל קנסות עד לסכום של 14,400 ש”ח על מזמין שירותים שבחוזה ההתקשרות שלו עם הקבלן לא מופיעים פרטים אודות השכר המשולם לעובדי הקבלן, ללא תלות במספר העובדים המועסקים אצל מזמין השירות, וזאת במקרים הבאים:

(1) החוזה אינו כולל פירוט בכתב לעניין רכיבי השכר שישלם הקבלן לעובדיו או עלות השכר המינימלית, הצהרת הקבלן על עלויות נוספות כולל רווח והתחייבות מזמין השירות לתשלום בסכום שלא יפחת מעלות השכר המינימלית והעלויות הנוספות.
(2) עלות השכר המינימלית בפסקה (1) לעיל פחותה מערך שעת עבודה שנקבעה ע”י שר התעשייה המסחר והתעסוקה, עבור שעת עבודה לעובד הקבלן.

3. אחריות אישית של מנכ”ל

מנכ”ל של תאגיד שהוא מעביד חייב לפקח ולנקוט כל האמצעים הסבירים למניעת הפרה של חוקי העבודה בידי התאגיד. במקרה של הפרה בידי תאגיד, רשאי הממונה לשלוח למנכ”ל התראה לפיה עליו לפקח על נקיטת אמצעים בידי התאגיד להפסקת ההפרה או למנוע הישנותה, בפרק זמן הנקוב בהתראה. היה ולא יינקטו אמצעים כנדרש, מטיל החוק חזקה כי המנכ”ל הפר את חובתו ומאפשר להטיל עליו עיצום כספי בסכום של עד 8,750 ₪, זאת אלא אם כן הוכיח המנכ”ל כי עשה כל שניתן כדי למלא חובתו.

החוק מוסיף ומטיל אחריות פלילית גם על מנהל כללי של תאגיד שהוא מזמין שירותים במקרה שבו הופרה הוראת חיקוק המנויה בתוספת השלישית על ידי קבלן הנותן שירות לתאגיד שהוא מזמין שירות ואשר מנהלו הכללי של התאגיד לא פעל לתיקון ההפרה בידי הקבלן או פעל בתום לב לביטול החוזה של התאגיד עם הקבלן ולחילוט ערובה שנתן הקבלן לאחר שקיבל התראה מידי הממונה. במקרה כזה, החוק מטיל חזקה על המנהל הכללי של התאגיד כי הפר חובתו לפעול כאמור ולפיכך תחול עליו אחריות פלילית והוא יידרש לשאת בקנס עד לסכום של 14,400 ₪.

הדברים לעיל הובאו בקצרת האומר. נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה.

מזכר זה כולל מידע כללי בלבד והוא אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. מזכר זה מוגש כשירות ללקוחותינו, תוך הבהרה שבכל מקרה ספציפי יש לקיים דיון נפרד לגופו של עניין.

No Fields Found.
PRACTICES