IAA General Director’s Decision to Impose Monetary Sanctions [Hebrew]
17/12/2014
image

לקוחות וידידים יקרים,

ביום 14 בדצמבר 2014 פרסם הממונה על הגבלים עסקיים את החלטתו בעניין תנובה אגודה שיתופית לתוצרת חקלאית בישראל בע”מ וטירת צבי 2000 שותפות מוגבלת, במסגרתה הוחלט לראשונה להטיל עיצום כספי על צדדים בגין היותם צד להסדר כובל אסור ללא נטילת היתר מאת מערך הפיקוח על הגבלים עסקיים. סך העיצום שהוטל עומד על 1.04 מיליון ₪ כאשר חלקו הגדול של העיצום (800,000 ₪) הוטל על תנובה. מדובר בסכום משמעותי, בשים לב לאופיה “הטכני” של ההפרה, כפי שיוסבר להלן.

סמכות הממונה להטיל עיצומים כספיים בגין הפרת חוק ההגבלים העסקיים התווספה לחוק ההגבלים העסקיים בשנת 2012 במסגרת הצעת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס’ 14) (עיצום כספי), התשע”ב- 2011. תיקון זה הסמיך את הממונה בין היתר להטיל על תאגיד עיצום כספי עד לגובה של 8% ממחזור המכירות (ולכל היותר 24 מיליוני ₪), ללא צורך בהליך שיפוטי מקדים.

החלטת הממונה בעניין תנובה וטירת צבי היא “יריית הפתיחה” מצד הממונה לאכיפת חוק ההגבלים העסקיים באמצעות הטלת עיצומים כספיים ומהווה אינדיקציה לשימוש עתידי שבכוונת הממונה לעשות בכלי זה.

ההסדר שעומד בבסיס החלטת הממונה הוא הסכם הפצה שנחתם בשנת 2000 בין תנובה לטירת צבי. ההסכם כלל מספר כבילות שעל פי גישת הממונה גיבשו הסדר כובל כמשמעו בחוק ההגבלים העסקיים. בכלל זה, התחייבות טירת צבי להפצת מוצריה על ידי תנובה באופן בלעדי (בכפוף לחריגים ספציפיים) שכנגדה התחייבות תנובה שלא להפיץ או לשווק מוצרים מתחרים; והקניית סמכות לטירת צבי לקבוע את מחיר מכירת המוצרים לקמעונאים, אף שלתנובה נשמרה הזכות להעניק הנחות נוספות על חשבונה. הסכם זה הוגש לאישור הממונה והוענקו לו פטורים בעבר, אך לאחר שפקע הפטור האחרון בתחילת 2010, המשיכו הצדדים לפעול על פי הסכם ההפצה מבלי שפנו לממונה בבקשה לחידושו. בשנת 2013, הסב הממונה את תשומת לב הצדדים כי הם פועלים תוך הפרת חוק ההגבלים העסקיים, ובעקבות זאת פנו הצדדים לממונה שהעניק להסדר פטור לאחר שמצא כי אין בהסדר כדי לפגוע באופן ממשי בתחרות. בתקופת התפר, בין השנים 2014-2010, פעלו הצדדים ללא היתר תקף, תוך הפרת חוק ההגבלים העסקיים.

בהחלטתו חוזר הממונה על האמור בהנחיותיו, כי הטלת עיצום כספי היא אמצעי האכיפה המרכזי כאשר מדובר בהסדרים כובלים שאינם אופקיים או בהסדרים אופקיים בין מתחרים אשר קיבלו בעבר פטור מן הממונה או אישור מבית הדין. הממונה מבהיר כי השיקול העיקרי לקביעת גובה העיצום הכספי הוא מידת הפגיעה בתחרות שטמונה בהסדר הכובל. פרמטר זה קובע את מתחם הענישה. מקום בו הפגיעה הפוטנציאלית קשה וחמורה – ינוע העיצום הכספי קרוב לטווח העליון האפשרי (24 מיליוני ₪), בעוד שמקום בו הפגיעה הפוטנציאלית אינה חמורה, ינוע העיצום סביב רצפת הטווח האפשרי. שיקולים אחרים, ישפיעו במידה פחותה על סכום העיצום.

בנסיבות הנדונות, דובר היה בהפרה בעלת אופי  “טכני”, שהשפעתה התחרותית הייתה מוגבלת. ההסדר זכה בעבר לפטור מאת הממונה (כלומר, נמצא על ידו כלא פוגעני בתחרות) וההפרה התבטאה באי חידושו של הפטור. בהתאם לכך מצא הממונה להעמיד את העיצום הכספי בטווח הנמוך. כשיקולים נוספים לקולא מציין הממונה את העובדה שמדובר במקרה הראשון בו מוטל על ידו עיצום כספי וכן, שהצדדים פנו להכשרת ההסדר בתכוף לאחר פנייתו אליהם.

כמו כן, אף שהממונה התעלם מכך בהנמקתו לעניין סכום העיצום הכספי, תנובה החזיקה במחצית הזכויות בטירת צבי, שיעור החזקה המשקף שליטה מהותית בטירת צבי ונושק לשיעור המקנה להסדר פטור גורף ואוטומטי מתחולת פרק ההסדרים הכובלים.

לעומת זאת, מציין הממונה כי לחובתן של החברות יש לזקוף את העובדה שלא פנו ביוזמתן לממונה, כי ההפרה נמשכה מספר שנים, כי לתנובה רקע של הרשעה קודמת בהליך פלילי (אם כי חלף זמן רב מאז אותה פרשה) וכי מחזור המכירות של תנובה עולה משמעותית על הרף ממנו נגזרת תקרת העיצום הכספי.

מהחלטת הממונה עולה כי הוא מצא לנכון להפחית בכ- 20% את סכום העיצום שראה להטיל מלכתחילה, זאת בהתחשב בין השאר בעמדת ועדת הפטורים והמיזוגים הפועלת כגורם מייעץ לעניין זה.

החלטת הממונה מספקת הכוונה חשובה לעתיד, לעניין אופן הפעלת סמכותו בהטלת עיצום כספי. ההחלטה ממחישה כי הפרמטר המכריע לקביעת גובה העיצום הוא פוטנציאל הפגיעה התחרותית הנשקפת מההסדר, כאשר לשאר השיקולים השפעה מוגבלת ומשנית על סכום העיצום (מה גם שלרוב חלקם משמשים לחומרה וחלקם לקולא). כמו כן, החלטת הממונה להטיל עיצום בשיעור משמעותי, חרף אופיה  “הטכני” של ההפרה, עשויה ללמד כי העיצומים הכספיים שיוטלו בעתיד בגין הפרת חוק ההגבלים העסקיים יהיו גדולים ומשמעותיים אף יותר. לבסוף, אף שהממונה נמנע מהטלת עיצום כספי על נושאי המשרה המפרים בחברות הרלוונטיות, מטעמים שלא פורטו בהחלטתו, אנו מעריכים כי החלטות עתידיות יטילו עיצומים אישיים לצד העיצום לחברות עצמן.

מזכר זה כולל מידע כללי בלבד והוא אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. מזכר זה מוגש כשירות ללקוחותינו, תוך הבהרה שבכל מקרה ספציפי יש לקיים דיון נפרד לגופו של עניין.

No Fields Found.