New Guidance Regarding the Right to Inspect Digital Information [Hebrew]
02/02/2017
image

לקוחות וידידים יקרים,

 השבוע פרסם רשם מאגרי המידע ברשות למשפט, טכנולוגיה ומידע (“רשם מאגרי המידע”) הנחיה בנושא “תחולת הוראות חוק הגנת הפרטיות על זכות העין בהקלטות קול, וידאו ומידע דיגיטלי נוסף”.
מטרת ההנחיה להבהיר לציבור את זכותו לעיין במידע שבתי עסק או גופים אחרים שנותנים שירות לציבור שומרים עליו באופן דיגיטלי – שיחות טלפוניות מוקלטות, תכתובות צ’אט, שיחות המצולמות בווידאו וכיוצ”ב.
ההנחיה קובעת כי ראוי לאפשר לאדם המבקש לעיין במידע שנשמר עליו באופן האמור, את העיון באמצעות משלוח קובץ דיגיטלי הניתן לקריאה, שמיעה או צפייה, בהתאם לפורמט שבו נשמרה התקשורת במקור, באופן שניתן לעיון באמצעות תוכנות שזמינות לציבור.

 הפרת זכות העיון כאמור מהווה עבירה פלילית ועבירה מנהלית.
ההנחיה מהווה הבהרה של רשם מאגרי המידע ביחס לפרשנותו את סעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות, הקובע את זכות העיון של כל אדם במידע שעליו המוחזק במאגר מידע, ואת תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין לערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ”א-1981, הקובעות, בין היתר, את אופן מימוש זכות העיון כאמור ובכלל זה את פרק הזמן שבו יש להיענות לבקשת העיון (תוך 30 ימים מיום שנתקבלה בקשת העיון) והאגרה שניתן לגבות בגינה (נכון למועד זה כ-2 אגורות). עמדת רשם מאגרי מידע היא כי בעידן הטכנולוגי המאפשר אחסון של המידע בדרכים טכנולוגיות שונות, יש מקום לפרש את זכות העיון פרשנות שתתאים לאופן ולפורמט שבהם נשמר המידע, כך שיתאפשר מימוש זכות העיון באופן מהיר, יעיל וזול.

 לעמדת רשם מאגרי מידע, כפי שבאה לידי ביטוי בהנחיה, זכות העיון חלה על כל סוג מידע שנשמר דיגיטלית בכל פורמט, לרבות הקלטות קוליות של שיחות טלפון וצילומי וידאו ולא רק על תכתובות. היקף המידע שחלה עליו זכות העיון נגזר מהגדרת המונח “מידע” בחוק הגנת הפרטיות והפרשנות המרחיבה שניתנה לו בפסיקה בשים לב ליכולות העיבוד וההצלבה הקיימות בעידן הדיגיטלי, שמאפשרות להפוך נתונים חסרי חשיבות כשלעצמם למידע פרטי. הרשם הבהיר שזכות העיון חלה גם כאשר המידע אינו שמור מלכתחילה באופן המקושר לזהות הלקוח, אולם ניתן לקשר בין המידע לבין אדם מזוהה במאמץ סביר, אף אם בדיעבד.
מכל האמור לעיל נגזרות הוראות ההנחיה, לפיהן כאמור יש לאפשר לכל אדם זכות עיון בכל מידע ששמור עליו באופן דיגיטלי, ולהעניק לו את זכות העיון באמצעות משלוח הקבצים (בדוא”ל, בגישה לאתר מאובטח וכד’) שניתנים לעיון בפורמט שבו נשמר המידע במקור, תוך נקיטה באמצעים נאותים לזיהוי המבקש ולאבטחת מידע, כך שהגישה למידע תתאפשר רק לגורם מורשה.
מטבע הדברים, ההוראות הקבועות בהנחיה צפויות להשפיע בעיקר על גופים שלהם ממשקי שירות לקוחות או מכירות נרחבים, העושים שימוש באמצעי תקשורת טכנולוגיים שונים ועל גופים אלו להיערך ליישום ההנחיה.
ההנחיה תיכנס לתוקף 60 ימים ממועד פרסומה, ביום 30 במרץ 2017.

נשמח לסייע בכל שאלה ביחס להנחיה ולסייע ביישומה.

מזכר זה כולל מידע חלקי בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני. מזכר זה מוגש כשירות ללקוחותינו, תוך הבהרה שמקרה ספציפי טעון בדיקה ודיון.

No Fields Found.