New PUA Quotas for Solar Energy in Israel [Hebrew]
18/10/2016

פרסום הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל בדבר שימוע לקראת הסדרת מכסות לייצור חשמל מאנרגיה סולארית בהיקף של 800-1700 מגוואט

ביום 10 באוקטובר, 2016, פרסמה מליאת רשות החשמל (“הרשות”) הצעת החלטה לשימוע  בדבר קיומם של הליכים תחרותיים להקמת מתקנים סולאריים פוטו-וולטאיים בהיקף מצטבר של 800-1700 מגוואט (כפי שייקבע בהמשך על ידי הרשות), במטרה להבטיח עמידה ביעד שהגדירה הממשלה לייצור חשמל מאמצעים של אנרגיה מתחדשת בשיעור של 10% מייצור החשמל בישראל, עד שנת 2020 (“פרסום הרשות”). על פי פרסום הרשות, ייקבעו הזכאים להקים פרויקטים סולאריים, לראשונה בישראל, בהליך תחרותי לקביעת התעריף אשר ישולם להם בגין כל קילוואט שעה המוזרם לרשת החשמל.
המועד האחרון להעברת התייחסויות לפרסום הרשות נקבע ליום 10.11.2016 בשעה 12:00.
בסקירה זו נעמוד על העקרונות והנקודות המשמעותיות במסגרת הצעת ההחלטה לשימוע.

 1. מכסות
הרשות פרסמה לשימוע מכסות הצפויות להיפתח להליכים תחרותיים על פני השנים 2017 ו-2018, כמפורט בטבלאות להלן (הנתונים כולם במגוואט):

מתקנים המחוברים לרשת החלוקה (מתח נמוך ומתח גבוה)

 ינואר 2017 | יולי 2017  | ינואר 2018 | יולי 2018
150-300|  150-300 |  150-300  |  150-300

מתקנים המחוברים לרשת ההולכה (מתח עליון)

אפריל 2017 | ינואר 2018
100-250   |  100-250

המכסה המרבית לשנת 2018 תיקבע על ידי מליאת הרשות, בין השאר בהתאם לכמויות שיוקצו בשנת 2017. המכסה שתוקצה בהליכים התחרותיים ברשת ההולכה (מתח עליון) תלויה במספר סקרי ההיתכנות והצעות המחיר שיתקבלו.

יהודה ושומרון
בנוסף למכסות המפורטות בטבלה לעיל, מכסה נוספת בהיקף של 10% מההספק שיוקצה לרשת החלוקה תוקצה להקמת מתקנים בשטחי יהודה ושומרון, כאשר התעריף למכסה זו ייקבע על פי תוצאות ההליך התחרותי בשטחי מדינת ישראל. הרשות מבהירה כי לא ניתן יהיה לממש את המכסות הזוכות בהליך התחרותי במדינת ישראל באמצעות הקמת מתקנים ביהודה ושומרון.

2. עקרונות לבחירת הזוכים ולקביעת התעריפים
המציעים יגישו הצעות המבוססות על תעריף מוצע לתשלום בגין קילוואט חשמל אשר יוזרם לרשת החשמל. הצעות ידורגו מן ההצעה הזולה ביותר ועד ליקרה ביותר. המציעים שיציעו את ההצעות הזולות ביותר (שסכום ההספק בהן אינו עולה על המכסה המינימאלית כמפורט בטבלה לעיל), יהיו זכאים  להקים מתקנים בתעריף שהוצע על ידי ההצעה הזולה ביותר מבין ההצעות שלא נבחרו. כלומר, התעריף יהיה אחיד לכל המציעים שיזכו להיכלל במכסה.
התעריף שייקבע יהיה בתוקף לתקופה של 23 שנים למתקנים ברשת החלוקה ו-22 שנים למתקנים ברשת ההולכה, החל ממועד הפעלה המסחרית או קבלת הרישיון הקבוע ותחילת ההפעלה המסחרית, בהתאם לחובת הרישוי שתחול.
התעריף יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן. הרשות מבקשת לקבל התייחסות לסוגיית הצמדת התעריף למתח עליון, בפרט בחלוקה למדד בלומברג, מדד תשומות הבניה או למדדים אחרים.

3. הגשת ההצעות
סך ההצעות למציע, בכל מועד נפרד, לא יעלה על 100 מגוואט להצעות ברשת החלוקה ועל 70 מגוואט להצעות ברשת ההולכה. מובהר כי מציע יוכל להציע הצעה גם לרשת ההולכה וגם לרשת החלוקה.
מציע מוגדר כמי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לפחות ב-10% מאמצעי השליטה במגיש ההצעה.
מגבלות נוספות ייבחנו על ידי הרשות בתום הקצאת הכמויות לשנת 2017.

4. ערבויות
מציעים יידרשו להפקיד במסגרת ההליך התחרותי ערבויות בגובה 20 דולר לכל קילוואט מותקן בהצעותיהם, אשר תוחזרנה למציעים שלא זכו. לאחר הודעת הזכייה יגדילו הזוכים את הערבויות ל-70 דולר לכל קילוואט מותקן, כערבויות להקמת המתקנים.

5. תקופת ההקמה
הזוכים יידרשו לחבר לרשת החשמל את המתקן ולסיים את בדיקות הקבלה תוך 18 חודשים, ביחס למתקנים ברשת החלוקה, ותוך 36 חודשים, ביחס למתקנים ברשת ההולכה, מיום הזכייה. הזוכים לא יידרשו לעמוד באבני דרך נוספות.

6. רישיונות
הרשות תעניק רישיון ייצור קבוע לזוכה שיקים מתקן בהספק העולה על 5 מגוואט ואשר עמד בתנאים הקבועים בתקנות משק החשמל (תנאים ונהלים למתן רישיון וחובות בעל רישיון), תשנ”ח-1997, בשלב ההפעלה המסחרית בלבד. השתתפות בהליך התחרותי והקמת מתקנים לזוכים אינה מותנית בקבלת רישיון מותנה או בעמידה באבני דרך מלבד מועד תחילת ההפעלה המסחרית.

7. צריכה עצמית והרחבת מתקנים קיימים
תינתן האפשרות למתקן הקם בחצרי צרכן להשתמש בחשמל המיוצר בו לצריכה עצמית, ולקבל תמורה בהתאם לתעריף הזוכה רק עבור החשמל שיוזרם לרשת. בהסדר זה צריכה עצמית תתאפשר רק בצורה ישירה, בשעות הייצור, ולא באמצעות קיזוז “קרדיט” (בשונה מהסדר “מונה נטו”).
בנוסף, על פי פרסום הרשות תינתן אפשרות לממש את הכמות הזוכה גם באמצעות הרחבת מתקנים קיימים.

8. תנאי סף להגשת הצעה לתעריף ותנאים מקדימים נוספים
ביחס לרשת החלוקה: אין תנאי סף למעט הגשת ערבות השתתפות.
ביחס לרשת ההולכה: נוסף לערבות ההשתתפות נדרש גם סקר היתכנות חיובי, בהתאם להוראות כדלקמן:
א. יזם המעוניין להשתתף בהליך יגיש לחברת החשמל בקשה לביצוע סקר היתכנות עד ליום 30.11.2016. ניתן להגיש בקשות לביצוע הסקרים טרם אישור השימוע.
ב. חברת החשמל תבצע את הסקרים לפי סדר כניסתם ולא תידרש לפנות לראש אגף הנדסה לקבלת אישור לביצוע הסקר. כל הסקרים שיוגשו עד למועד הקבוע בסעיף קטן א’ לעיל, יושלמו על ידי חברת החשמל עד ליום 28.2.2017.
ג. עם השלמת הסקר האחרון חברת החשמל תפרסם מטריצה בה יופיעו כל היזמים ומתחריהם הישירים והעקיפים, כמקובל.
ד. תנאי להגשת הצעה הוא סקר היתכנות חיובי ללא ערעורים.
ה. הכמות שתוקצה להליך התחרותי למתקנים ברשת ההולכה תיקבע, בין השאר, בהתאם להיקף סקרי ההיתכנות החיוביים, לפי שיקול דעת הרשות.
ו. קביעת הזוכים בהליך התחרותי ברשת ההולכה ושמירת מקום ברשת:
(1) לזוכה שהגיש את ההצעה הזולה ביותר יובטח מקום ברשת מרגע הזכייה;
(2) כל ההצעות שתוצאת סקר החיבור שלהן ברשת מותנית בהצעה הזוכה ייפסלו ותוחזר להן ערבות ההשתתפות.
(3) הזוכה הבא יהיה מי שהגיש את ההצעה הנמוכה ביותר לאחר פסילת ההצעות כאמור.
(4) שאר הזוכים ייבחרו בהתאם למנגנון הקבוע לעיל מתוך ההצעות הנותרות, עד להשלמת הכמות שנקבעה להליך התחרותי.
(5) התעריף יקבע בהתאם להצעת המחיר של ההצעה הבאה מעבר לכמות שנקבעה בהתאם למנגנון זה.
ז. הזוכה יידרש לבצע בהמשך השלמות לסקר היתכנות מול חברת החשמל, ובכלל זה בדיקת תוכניות ובדיקת יציבות המערכת. עם זאת, שמירת המקום ברשת לא תותנה בביצוע השלמות אלו.
ח. יובהר כי האחריות לעמידה במועד ההפעלה המסחרית לרבות קבלת היתרים למתקן, בהתאם ללוחות הזמנים המפורטים לעיל, מוטלת בלעדית לפתחו של המציע , וחריגה ממנה תוביל לחילוט הערבויות כמפורט לעיל.

9. סטטוס הרישיונות המותנים אשר לא קיבלו אישור תעריף במסגרת ההסדרות הקודמות
פרסום הרשות מבהיר כי הרישיונות שניתנו במסגרת הסדרות קודמות, פקעו, וכי בעלי רישיונות כאמור המחזיקים בסקר חיבור יוכלו להשתמש בסקר כתנאי סף להשתתפות בהליך התחרותי לקביעת התעריף למתח עליון.

הצעת ההחלטה מייצרת חלון הזדמנויות של ממש בענף הסולארי הפוטו-וולטאי, אשר היה שרוי בשנים האחרונות בקיפאון עמוק, והיא צפויה לקבוע ולעצב את “כללי המשחק” לשוק הסולארי בישראל בשנים הקרובות. עם זאת, הצעת ההחלטה עשויה לעורר גם סימני שאלה רבים ונקודות רבות המחייבות ליבון וחידוד נוספים. לפיכך, קיימת חשיבות גדולה שכל אחד מהשחקנים בשוק הסולארי הפוטו-וולטאי (לרבות: יזמים של מתקנים מסוגים והספקים שונים, בעלי מתקנים קיימים המעוניינים להרחיבם, יצרנים עצמיים, גורמים מממנים וכיו”ב) יבחנו באופן פרטני את הצעת ההחלטה ואת השלכותיה עליהם ויעבירו לרשות התייחסות מסודרת עד המועד האחרון הקבוע לכך (יום 10.11.2016) ובטרם ההחלטה תאושר באופן פורמאלי.
נדגיש כי מזכר זה נועד לתשומת הלב בלבד והמידע המופיע בו אינו מהווה ניתוח מלא של כל העבודות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים במזכר זה, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. מזכר זה אינו מהווה תחליף, בשום אופן שהוא, לקריאה של כל מסמך בקשר עם הפרטים הנזכרים במסמך זה, לרבות פרסום הרשות.

מזכר זה כולל מידע חלקי בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני. מזכר זה מוגש כשירות ללקוחותינו, תוך הבהרה שמקרה ספציפי טעון בדיקה ודיון.

No Fields Found.