New Ruling by The Supreme Court Determines That The Israeli Ministry of Environmental Protection Must Enforce The Law for Environmental Treatment of Electrical and Electronic Equipment and Batteries [Hebrew]
14/04/2016
image

לקוחות וידידים יקרים,

ביום 17/1/2016 העניק בג”ץ תוקף של פסק דין להסדר פשרה בין תאגיד מ.א.י, המשמש גוף יישום מוכר לאיסוף ולמיחזור של פסולת אלקטרונית, לבין המשרד להגנת הסביבה, המחייב את המשרד להתחיל ביישום ובאכיפת הוראות החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע”ב-2012 (להלן: “החוק לטיפול בפסולת אלקטרונית“), בתוך פרק זמן של שלושה חודשים.

לאור פסק הדין ולנוכח הוראות עונשיות בחוק, המטילות אחריות פלילית על נושאי משרה בתאגיד, לרבות דירקטורים, אנו ממליצים להיערך ולנקוט באמצעים הנדרשים על מנת לוודא עמידה בהוראות החוק.

 

על החוק לטיפול בפסולת אלקטרונית

מטרת החוק לטיפול בפסולת אלקטרונית היא לנהל חומרים בשוק הפסולת ולהפוך את הפסולת האלקטרונית ממטרד סביבתי למשאב ציבורי, באמצעותו ניתן לעשות שימוש חוזר בחומרים במקום לכרות אותם. המחוקק הישראלי אימץ מנגנון כלכלי שבבסיסו “אחריות יצרן מורחבת”. עיקרון זה מקובל במספר חוקים סביבתיים ולפיו האחריות לשאת בעלויות הכלכליות של מיחזור הפסולת האלקטרונית והטיפול בה מוטלת על כתפי היצרנים והיבואנים של הציוד החשמלי, האלקטרוני והסוללות. עקרון זה נקבע בחוק באמצעות הטלת חובת התקשרות של יצרנים ויבואנים עם גוף שמאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה ומימון פעולותיו על ידיהם. החוק מטיל חובת התקשרות עם גוף יישום מוכר גם על רשויות מקומיות, מחזיקים ומשווקים של מוצרים אלקטרונים, לצורך איסוף הפסולת בדרכים שנקבעו בחוק והעברתה למחזור במתקני טיפול מאושרים. בחוק מפורטות החובות של כל גוף בקשר לטיפול בפסולת אלקטרונית ובכלל כך, חובת ההתקשרות עם גוף יישום מוכר, חובות דיווח, אופן הטיפול בפסולת אלקטרונית, מקורות איסוף הפסולת, יעדי מיחזור ועוד.

 

הגשת העתירה לאכיפת החוק והחלטת בית המשפט

בעתירה שהוגשה בשנה שעברה לבג”ץ ביקש תאגיד המיחזור מ.א.י לחייב את המשרד להגנת הסביבה לפעול ליישום החוק לטיפול בפסולת אלקטרונית ולנקיטת פעולות אכיפה כלפי מפרים. בהסדר, שקיבל כאמור תוקף של פסק דין, נקבע בין היתר, כי בתוך שלושה חודשים מיום מתן פסק הדין המשרד להגנת הסביבה יקבע האם פסולת הנאספת מתחנות מעבר או מכל מקור אחר שאינו קבוע בחוק הינה פסולת המוכרת לצורך עמידה ביעדי מחזור.

המשרד להגנת הסביבה התחייב לפעול לאכיפת החוק. הוחלט על קביעת נהלי עבודה פנימיים וחיצוניים ותכנית ביקורת במהלך שנת 2016 במשרד להגנת הסביבה. כמו כן, הוחלט על השלמת מודל לקליטת וניהול נתוני דיווח על ידי המשרד במהלך שנת 2016. בנוסף, המשרד להגנת הסביבה יערוך ימי הסברה לרשויות מקומיות, יצרנים, יבואנים ומשווקים על בסיס שוטף ויבחן את סוגיית התקנת תקנות לעניין אגרות למבקשי הכרה כגוף יישום מוכר.

בהסכמות צוין כי “ביישומו של החוק, אשר חוקק בשנת 2012 קיים פיגור ביחס לנדרש בהתאם לחוק…הנהלת המשרד להגנת הסביבה מודעת לפיגור זה והיא קיימה ומקיימת עבודת מטה לצורך היערכות מחודשת לצורך יישומו התקין של החוק”.

בעניין מימוש האכיפה על גופיי היישום, היצרנים, היבואנים, המשווקים, המחזיקים והטיפול בפסולת, הוחלט על יישום שוטף של החוק, כתלות בהקצאת כח אדם מתאים לאגף האריזות במשרד להגנת הסביבה וללשכה המשפטית בו. המשרד גם התחייב לנקוט בפעולות אכיפה שוטפות כנגד מפרים של החוק, דוגמת יצרנים ומשווקים שאינם מתקשרים עם גוף יישום מוכר.

 

אחריות נושאי משרה בתאגיד

יודגש, כי החוק לטיפול בפסולת אלקטרונית, כולל, בין היתר, פרקים העוסקים באחריות פלילית והטלת עיצומים כספים. חלק מפעולות האכיפה שצפויות להינקט על-ידי המשרד להגנת הסביבה בעקבות פסק הדין הן שימוש בכלים העומדים לרשות המשרד בחוק כלפי מפרים.

במסגרת החוק קבועות מספר עבירות פליליות שבצידן עונשי מאסר או קנס. לדוגמא עבירות של אי קיום חובות דיווח, אי קיום חובת התקשרות עם גוף יישום מוכר בהתאם להוראות, יבואנים ויצרנים שלא עמדו ביעדי המיחזור, איחסון פסולת אלקטרונית שלא בהתאם להוראות ועוד.

סעיף 44 לחוק אף קובע כי נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת ביצוע עבירות לפי החוק, בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו. עוד קובע הסעיף כי, במקרה בו נעברה עבירה לפי החוק לטיפול בפסולת אלקטרונית בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חלה חזקה כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו בהתאם לסעיף 44 לחוק, אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

נושאי המשרה על פי החוק הינם מנהלים, בעלי תפקיד האחראיים מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה, ולעניין עבירות מסוימות – גם דירקטורים.

בעקבות פסק הדין והתחייבות המשרד להגנת הסביבה בפני בית המשפט העליון, לנקוט פעולות אכיפה בקשר להפרת החוק לטיפול בפסולת אלקטרונית, אנו צופים עליה בהטלת עיצומים כספים וכן הגשת כתבי אישום כנגד תאגידים ונושאי משרה במקרה של הפרת הוראות החוק.

מזכר זה כולל מידע חלקי בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני. מזכר זה מוגש כשירות ללקוחותינו, תוך הבהרה שמקרה ספציפי טעון בדיקה ודיון.

No Fields Found.