New Tender for the Tariff of Medium Sized VP Projects [Hebrew]
image

פרסום הליך תחרותי נוסף לבחירת הגורמים הרשאים להקים מתקנים פוטו-וולטאיים בינוניים ולקביעת התעריף

ביום 2 בנובמבר 2017, פרסמה רשות החשמל לשימוע את מסמכי המכרז לבחירת התאגידים שיהיו רשאים להקים מתקנים בינוניים (בעלי הספק מותקן שבין 51 קילו-וואט ל-10 מגה-וואט) לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית, ולקביעת התעריף המחייב בגין מכירת חשמל ממתקנים אלו (“המכרז“). המכרז כולל מכסה של 50 מגוואט, כאשר רשות החשמל שומרת לעצמה את הזכות להרחיב את המכסה עד לתקרה של 300 מגוואט.

המכרז הוא המכרז השני מבין מספר הליכים דומים, אשר בכוונת רשות החשמל לפרסם עד תם שנת 2018 (בהספק כולל של 800-1700 מגוואט), כאשר במסגרת המכרז הראשון שהסתיים בחודש מרץ האחרון, הוקצו למעלה מ-230 מגוואט ל-12 זוכים במחיר נמוך באופן חסר תקדים – 19.9 אגורות.

המועד האחרון להגשת התייחסויות ובקשות להבהרה בקשר למכרז יחול ביום 16 בנובמבר, 2017.

להלן מספר נתונים נוספים אודות ההליך:

תקרת ההספק לכל הצעה; ריבוי הצעות – ההספק המוצע במסגרת כל הצעה לא יעלה על 50 מגוואט. מציע רשאי להגיש יותר מהצעה אחת, ובלבד שההספק המבוקש של כל אחת מההצעות לא יעלה על תקרת ההספק להצעה.

תקרת ההספק לכל הצעה; ריבוי הצעות – ההספק המוצע במסגרת כל הצעה לא יעלה על 50 מגוואט. מציע רשאי להגיש יותר מהצעה אחת, ובלבד שההספק המבוקש של כל אחת מההצעות לא יעלה על תקרת ההספק להצעה.

אופן בחירת המועמדים לזכייה ואופן קביעת התעריף – הקריטריון היחיד לבחירת ההצעות הזוכות הוא המחיר המוצע, באופן בו כלל ההצעות אשר תתקבלנה בהליך תדורגנה מהצעת המחיר הנמוכה ביותר עד הצעת המחיר הגבוהה ביותר. יצוין, כי הצעה במכרז לא תפוצל באופן שרק חלק מתוך ההצעה יוכרז כמועמד לזכייה. טרם פרסום ההליך, קבעה הרשות אומדן והיא רשאית לפסול הצעות הגבוהות מהאומדן.

התעריף ייקבע בשיטת “מחיר שני אחיד” (“Clearing price”), לפיה התעריף לכלל ההצעות הזוכות יהיה באופן אחיד התעריף הנקוב בהצעה הנמוכה ביותר אשר לא זכתה.

חובת רישוי – על מתקנים בהספק מותקן העולה על 5 מגוואט, חלה החובה לקבל רישיון על פי חוק משק החשמל. נוסח הרישיונות המוצע מצורף אף הוא למסמכי המכרז העומדים לשימוע.

לו”ח הזמנים:

מועד אחרון להגשת התייחסויות או בקשות להבהרה 16.11.2017 שעה 14:00.

מועד הגשת ההצעות – 19.12.17 עד השעה 16:00.

מועד צפוי למסירת ההודעה בדבר ההצעות הזוכות – 28.12.17.

החל ממועד הודעת הזכייה יעמדו לרשות הזוכים 23 חודשים לצורך השלמת הקמת המתקן והגעה להפעלה מסחרית.

למידע נוסף בעניין זה ניתן לפנות אל:

עו”ד נעה מי-דן Noa@Tadmor-Levy.com

עו”ד עידן הירשברג Idan@Tadmor-Levy.com

No Fields Found.