Office Holder’s Obligation to Refer Business Opportunities to the Company [Hebrew]
15/01/2014
image

לקוחות וידידים יקרים,

לאחרונה, שני בתי משפט מחוזיים פסקו בעניין חובת אמונים של דירקטורים ונושאי משרה בהקשר לחובתם להפנות הזדמנויות עסקיות לחברות אשר בהן הם מכהנים, וכן בעניין האיסור לנצל הזדמנויות עסקיות, אף אם החברה אינה יכולה לנצל את ההזדמנות בעצמה.

ביטון נ’ פאנגאיה

ב-  21 באוקטובר 2013, המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו (כב’ השופטת דניה קרת- מאיר) פסקה בעניין תנ”ג 12-09-20136 אליהו ביטון נ’ פאנגאיה נדל”ן בע”מ ואח’. פאנגאיה, חברה העוסקת בתחום ההשקעות בנדל”ן, נחשפה להזדמנות עסקית בתחום הנדל”ן שהגיעה דרך חלק מנושאי המשרה בחברה. הן ועדת הביקורת והן דירקטוריון החברה דחו את ההצעה בנימוק של היעדר משאבים. נושאי המשרה שהציגו את ההזדמנות פנו למימוש ההזדמנות העסקית במנותק מהחברה.

המבקש, בעל מניות בחברת פאנגאיה, הגיש לבית המשפט בקשה לאישור תביעה נזגרת נגד אותם נושאי משרה, בטענה כי נושאי המשרה אשר הפנו את ההזדמנות העסקית לחברה היו מנועים מלפעול לקידום ההזדמנות העסקית באופן עצמאי. עוד טען המבקש, כי נושאי המשרה הציגו באופן מטעה פרטים מהותיים בפני ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, הן לגבי ההזדמנות העסקית והן לגבי הדרישות למימונה, אשר יתכן שהשפיע על החלטתם.

בית המשפט קיבל את הבקשה ואישר את הגשת התביעה הנגזרת נגד נושאי המשרה, על אף העובדה שהחברה כלל לא הייתה יכולה להוציא לפועל הזדמנות עסקית זו בשל היעדר משאבים. בית המשפט המחוזי ציין כי עסקה אשר לחברה אין את היכולת הכלכלית להוציאה אל הפועל מהווה בכל זאת הזדמנות עסקית אשר נושאי המשרה בחברה מנועים מלנצלה באופן עצמאי. בית המשפט המחוזי נימק את החלטתו בכך שהסתמכות על מצבה הכספי של החברה עלולה ליצור תמריץ שלילי לנושא משרה לחלץ את החברה מבעיות פיננסיות, מתוך כוונה לנצל הזדמנויות עסקיות של החברה בעצמו.

חיטרון נ’ טלר

ב-  17 בדצמבר 2013, בית המשפט המחוזי מרכז- לוד (כב’ השופט אברהם יעקב) פסק גם הוא בעניין דומה. התובעים בת”א 09-03-13484 גד חיטרון ואח’ נ’ עדי טלר הגישו תביעה, בכובעם כבעלי מניות בחברה, נגד הנתבע, אשר שימש במועד נשוא התביעה כמנכ”ל החברה, בטענה כי הפר את חובת האמונים בה הוא חב כלפי החברה וכלפי בעלי מניות בחברה, בכך שניצל הזדמנות עסקית של החברה באמצעות חברה בבעלותו המלאה שהתאגדה לצורך ניצול הזדמנות עסקית זו. הפעולות שבמחלוקת נגעו לפנייתו של הנתבע באופן עצמאי אל לקוח פוטנציאלי מרכזי, עימו ניהלה החברה בעבר משא ומתן (באמצעות הנתבע) מבלי שהצדדים הגיעו לכלל הסכם. המוצרים והשירותים שהוצעו על ידי החברה שבבעלות הנתבע ללקוח הפוטנציאלי היו דומים (אך לא זהים) למוצרים שפותחו על ידי החברה עבור אותו הלקוח. החברה שהקים הנתבע והלקוח הפוטנציאלי התקשרו לבסוף בהסכם לאספקת המוצרים והשירותים על ידי חברת הנתבע.

על אף כשלון המשא ומתן בין החברה ללקוח הפוטנציאלי וחרף העובדה שהמוצרים והשירותים שהוצעו על ידי החברה שהקים הנתבע אינם זהים לאלו שהוצעו על ידי החברה, בית המשפט המחוזי פסק, כי עצם הכניסה למשא ומתן על ידי הנתבע באמצעות חברה שבבעלותו (אשר הסתיים בהתקשרות מסחרית בין הצדדים), בזמן שהנתבע משמש כמנכ”ל החברה – היוו ניגוד עניינים והפרה של חובת האמונים של הנתבע כלפי החברה.

בנוסף, קבע בית המשפט המחוזי כי על אף שבדרך כלל חובת האמונים החלה על נושאי משרה היא כלפי החברה בלבד, בנסיבות העניין, היחסים המיוחדים בין הנתבע והתובעים (אשר היו צדדים להסכם מייסדים) בצירוף העובדה שהנתבע ניהל משא ומתן עם לקוח מפתח פוטנציאלי בשם החברה והמייסדים בכובעם כשותפים עסקיים, מקימה חובת אמונים מצד הנתבע כלפי התובעים במישרין מכוח דיני החוזים ודיני השליחות.

נציין כי שתי הפסיקות האמורות כפופות לערעור ובחינה נוספת ועל כן ייתכן שטרם נאמרה המילה האחרונה בעניין זה.

מזכר זה כולל מידע כללי בלבד והוא אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. מזכר זה מוגש כשירות ללקוחותינו, תוך הבהרה שבכל מקרה ספציפי יש לקיים דיון נפרד לגופו של עניין.

No Fields Found.