Administrative Enforcement of Securities – Permanent Revocation of License in the Framework of Administrative Proceedings [Hebrew]
01/02/2013
image

לקוחות וידידים יקרים,

ועדת האכיפה המנהלית ברשות ניירות ערך אישרה ביום 19 בפברואר 2013 הסדר אכיפה בין יו”ר רשות ניירות ערך (“הרשות“) לבין מנהל תיקים בשם ירון אסא. ההסדר מתבסס על הפרות של חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995 (“החוק“), שייחסה הרשות למנהל התיקים בתקופה שבין השנים 2008 ו-2010.

לפי המתואר בהחלטה, מנהל התיקים הקים וניהל את חברת ניהול התיקים מומנטום שוקי הון בע”מ (“החברה“), בה כיהן כמנכ”ל ועסק בניהול של תיקי לקוחות החברה. על מנת להסתיר מלקוחות החברה הפסדים שנגרמו לתיקי ההשקעות שנוהלו על ידו, וכדי למנוע את הפסקת התקשרותם עם החברה, הוא ביצע עבירה של הפרת אמונים כאשר שלח לשמונה מלקוחותיו לפחות דוחות מטעים אודות הרכב ושווי תיק ההשקעות שניהל עבורם; וביצע הפרה של חובת הדיווח שחלה עליו, כאשר נמנע מלשלוח לאחד עשר מלקוחותיו לפחות דוחות כנדרש בחוק, או ששלח להם דוחות מטעים. כמו כן, מנהל התיקים ביצע פעילות אסורה על בעל רישיון ניהול תיקים, כאשר סחר בחשבונות של החברה שנמצאה בבעלותו, בעוד שהחוק אסר על כך במטרה למנוע ניגוד עניינים בין מנהל תיקים ללקוחותיו.

במסגרת הסדר האכיפה הוטלו על מנהל התיקים שני אמצעי אכיפה שונים המגבילים את עיסוקו:

א. ביטול רישיון ניהול התיקים שהיה ברשות מנהל התיקים, לצמיתות.
ב. איסור כהונה כנושא משרה בגוף מפוקח למשך חמש שנים, שהיא התקופה המרבית שהמותב רשאי לקבוע.

שני אמצעי האכיפה שהוטלו מחייבים על פי החוק את אישור בית המשפט להחלטת ועדת האכיפה המנהלית.

מספר נקודות שראוי לשים לב אליהן בעקבות ההחלטה:

מדיניות הענישה: הרשות הצהירה בעבר כי לא תעתור בשנת האכיפה המנהלית הראשונה להטיל עיצומים כספיים בשיעור שיעלה על מחצית מסכומי העיצומים הכספיים המקסימליים. במקרה זה אומנם לא הוטלו על מנהל התיקים סנקציות כלכליות (עקב מצבו הכלכלי הקשה והחשש שהטלת קנס תגרע מיכולתו לפצות את לקוחותיו), אך אמצעי האכיפה הכלולים בהסדר הם מבין הסנקציות החמורות ביותר שבסמכות ועדת האכיפה המנהלית להטיל ,וזאת בשל הפגיעה בחופש העיסוק הגלומה בהם. אנו רואים שהרשות, כאשר הדבר נראה לה ראוי נוכח נסיבות המקרה, לא היססה לבקש (וועדת האכיפה המנהלית אישרה) אמצעי ענישה קשים אלו ,שאף דורשים פניה לקבלת אישור מבית המשפט בשל חומרתם.

הודאה בעבירה: ועדת האכיפה המנהלית הביעה את שביעות רצונה מכך שבמסגרת הסדר האכיפה נכללה הודאה מלאה של מנהל התיקים, הן ביחס   לעובדות והן ביחס לביצוע ההפרות. זאת, לאחר שועדת האכיפה המנהלית הביעה, בעת אישור הסדרי אכיפה קודמים, את חוסר שביעות רצונה מכך שבמסגרתם לא נכללה הודאה כלל, או שנכללה הודאה בעובדות בלבד.

הקביעה ביחס לחומרת המעשים: ועדת האכיפה המנהלית קבעה כי מעשיו של מנהל התיקים הם מבין החמורים שמנהל תיקים יכול לעולל ללקוחותיו וזאת, על אף שלא נטען כי מנהל התיקים נטל מכספי לקוחותיו לכיסו. ניתן לראות כי ועדת האכיפה המנהלית לא שמה דגש על הנזקים שנגרמו ללקוחות מנהל התיקים, כי אם על הפגיעה באינטרסים העומדים בבסיס חוק הייעוץ, ובהם הגנה על כספי לקוחות אשר מנוהלים על ידי המתווכים הפיננסים והגנה על אמון הציבור בפעילותם של אותם מתווכים.

חתירה להסדר: בעבר הביעה ועדת האכיפה המנהלית את העדפתה הברורה לכך שהרשות והמפר יסכימו על סנקציה מוסכמת, והביעה תרעומתה כאשר הצדדים כשלו בהגעה להסכמה כאמור. אנו רואים כיצד העדפתה זו של ועדת האכיפה המנהלית באה לידי ביטוי גם בהסדר האכיפה הנוכחי .ועדת האכיפה המנהלית המליצה לצדדים, לאחר הפתיחה בהליך מנהלי, לנסות ולהגיע להסכמות ביניהם לגבי דרך סיום ההליך, ואף השהתה את ההליך, בשלב המתקדם בו הוא היה מצוי, עד להשלמת המגעים בין הצדדים להתקשרות בהסדר האכיפה.

מזכר זה כולל מידע כללי בלבד והוא אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. מזכר זה מוגש כשירות ללקוחותינו, תוך הבהרה שבכל מקרה ספציפי יש לקיים דיון נפרד לגופו של עניין.

No Fields Found.