Administrative Enforcementof Securities- Preliminary decision given by The Israeli Securities Authority Administrative Enforcement Committee [Hebrew]
01/11/2012
image

לקוחות וידידים יקרים,

השבוע התירה רשות ניירות ערך לפרסום כי ביום 13 בספטמבר 2012 ועדת האכיפה המנהלית קיבלה את החלטתה הראשונה בתיק שנוהל במלואו (הועדה כבר אישרה בעבר הסדר אכיפה בין יו”ר הרשות לבין קבוצת תנובה ובעלות השליטה בה, מבטח שמיר ואייפקס). בהחלטה הנוכחית הטילה הועדה עיצום כספי בגובה של 50,000 ₪ על סוחר יום שביצע מניפולציה בשערי ניירות ערך בניגוד לחוק ניירות ערך, התשכ”ח-1968, ועולות ממנה מספר תובנות ביחס לאופן היישום העתידי של הליך האכיפה המנהלית.

לפי המתואר בהחלטה, רפאל בן שלום דהן, סוחר יום שאינו נושא משרה בשוק ההון ואינו איש פיננסים מקצועי, נהג לפעול בשלב המסחר הרציף במניית אס.אר. אוברסיז השקעות בע”מ (כיום מניית להב אל.אר. רילאסטייט בע”מ) שממנה קנה ומכר בשלושה חשבונות שהיו בשליטתו. באמצעות חשבונות אלו ביצע המפר 77 עסקאות עצמיות במניה, קרי עסקאות בהן שימש כמוכר וכקונה גם יחד.

מספר תובנות ומחשבות ראשוניות בעקבות ההחלטה:

1. טיב ההפרה: בטרם חקיקתו השנויה במחלוקת של חוק ייעול הליכי אכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע”א-2011 (הידוע גם כ”חוק האכיפה המנהלית”), אשר העניק לרשות את הסמכות לקיים הליכי בירור מנהליים ולהטיל בסופם שורה של סנקציות כבדות על מפרים, ציינו דוברים מטעם הרשות כי זו לא תשתמש בהליכים המנהליים על מנת לטפל בהפרות טכניות, אלא בהפרות חמורות של הדין. ניתן לראות כי במקרה זה עמדה הרשות במילתה, ושההליך המנהלי נוצל לטיפול בתרמית בניירות ערך, עבירה שבגרסתה הפלילית (הדורשת הוכחת מחשבה פלילית) הינה מהחמורות בדיני ניירות ערך, ושבגינה נשלחו בעבר אנשים לעונשי מאסר ממושכים.

2. מהירות ההליך: חרף עיכובים שנוצרו עקב בקשות שונות של המפר, פרק הזמן ממועד תחילת ההליך ועד תומו, נמשך כחמישה חודשים בלבד –  מהירות  “בזק” בהשוואה ללוחות הזמנים המקובלים בהליכים פליליים. בכך מתגשמות הצהרות הרשות לפיהן האכיפה המנהלית תהווה אלטרנטיבה מהירה ויעילה להליכים המסורבלים והארוכים בהם כרוך ההליך הפלילי.

3. מדיניות ענישה מתונה: הרשות הצהירה בעבר כי לא תעתור בשנת האכיפה המנהלית הראשונה להטיל עיצומים כספיים בשיעור שיעלה על מחצית מסכומי העיצומים הכספיים המקסימליים. במקרה שלפנינו, עתרה הרשות לעיצום כספי בסך של 150,000 ₪ (לועדה הייתה הסמכות להטיל עיצום כספי בסך של מיליון ₪ להפרה) והועדה המנהלית החליטה, בין היתר לאור ראשוניות ההליך, נסיבותיו האישיות של המפר והחרטה העמוקה שהביע, להטיל עליו עיצום כספי בסך של 50,000 ₪ (נזכיר שבהסדר עם קבוצת תנובה, מבטח שמיר ואייפקס הוטל עיצום כספי בסך של 15 מיליון ₪, סכום שהותאם לנסיבות של אותו ההסדר).

4. היסוד הנפשי: הועדה המנהלית הבהירה כי בחוק האכיפה המנהלית ההפרות הינן בעלות יסוד נפשי ברמת רשלנות לכל היותר, כאשר היסוד הנפשי בכל הפרה שאינה  מכילה את המונח “היה עליו לדעת” או “ברשלנות” הינו אחריות קפידה. בהפרות של אחריות קפידה נדרשת הרשות להוכיח רק את היסוד העובדתי של העבירה, ואז – עובר הנטל אל המפר להוכיח כי לא ידע, לא התרשל, ונקט את כל האמצעים הסבירים למנוע את ההפרה.

5. ההשפעה הנדרשת על שער נייר הערך לצורך גיבוש ההפרה: יסוד מיסודותיה של הפרת התרמית הינה ההשפעה על שער נייר הערך. הועדה המנהלית קבעה, בהתבסס על קביעות קודמות של בתי המשפט בנושא, כי השפעה כזו קיימת גם אם התרמית לא גרמה בפועל לשינוי בשער נייר הערך, אלא רק “ניפחה” את מחזורי המסחר של נייר הערך.

6. חתירה להסדר: מהחלטת הועדה המנהלית עולה העדפתה הברורה לכך שהרשות והמפר יסכימו על סנקציה מוסכמת, במסגרת הסדר אכיפה. הועדה המנהלית ציינה כי זו הייתה שאיפתה במקרה הנוכחי, והיא הביעה מורת רוח מכך שהיה עליה להכריע בנושא הסנקציה בעצמה, לאחר שבא כוח הרשות לא הסכים להידבר עם המפר בעניין האפשרות להגיע להסדר ביחס להיקף העיצום הכספי.

מזכר זה כולל מידע כללי בלבד והוא אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. מזכר זה מוגש כשירות ללקוחותינו, תוך הבהרה שבכל מקרה ספציפי יש לקיים דיון נפרד לגופו של עניין.

No Fields Found.