Securities Law's Administrative Enforcement - Enforcement Committee Decision Regarding Israel Canada Ltd.[Hebrew]
05/08/2015
image

לקוחות וידידים יקרים,

 

לפני מספר ימים התפרסמה החלטתה של ועדת האכיפה המנהלית על פי חוק ניירות ערך (“הוועדה“) בעניין בעלי השליטה ונושאי משרה בחברת ישראל קנדה (ט.ר.) בע”מ (“ישראל קנדה” או “החברה“): ברק רוזן, המנכ”ל ובעל השליטה בחברה, אסף טוכמאייר, יו”ר הדירקטוריון ובעל השליטה בחברה וגיא קנדה, סמנכ”ל הכספים של החברה.

 

זוהי ההחלטה החמישית של הוועדה שניתנה לאחר קיום הליך מנהלי מלא (ולא בעקבות הסדר אכיפה בין המפרים לרשות) והשלישית שעוסקת בהפרות דיווח. בדומה ליתר ההחלטות של הוועדה, עיון בה מעלה נקודות מעניינות וחשובות לפעילים בשוק ההון ובמיוחד לנושאי המשרה בחברות ציבוריות.

 

בבסיס ההליך עסקה גדולה לרכישת חלקות קרקע בתל אביב, ליד חוף מנדרין, שבוצעה על ידי בעלי השליטה באמצעות חברה פרטית בבעלותם שעוסקת בתחומים דומים לתחומי הפעילות של החברה. העסקה בוצעה על ידי בעלי השליטה לאחר שהוצגה בפני דירקטוריון החברה בהתאם להסדר תיחום פעילות בינם לבין החברה שהקנה לחברה זכות סירוב ראשונה לכל עסקה שבעלי השליטה היו יכולים לגלות בה עניין, ונדחתה על ידי הדירקטוריון. בעקבות החלטת הדירקטוריון לדחות את העסקה פרסמה החברה דוח מיידי שבו הובאו פרטים על תוכנה של ישיבת הדירקטוריון, לרבות פרטי העסקה ונימוקי הדירקטוריון לדחייתה.

 

טענת רשות ניירות ערך, שהתקבלה על ידי הוועדה, היא שהחלטת הדירקטוריון על דחית העסקה התקבלה על סמך נתונים מטעים שהוצגו לו על ידי המנכ”ל וסמנכ”ל הכספים – ביחס לתיאור הקרקע וסיווגה, הסיכויים להפשרתה וכדאיות רכישתה – וזאת על מנת לנכס לבעלי השליטה הזדמנות עסקית של החברה. טענה זו נדונה בימים אלו גם בפני המחלקה הכלכלית של בית המשפט המחוזי במסגרת תביעה נגזרת שהוגשה על ידי בעל מניות של החברה, בסיוע מימוני של רשות ניירות ערך, ואושרה באוקטובר 2013.

 

ההליך המנהלי עסק, להבדיל מהתביעה הנגזרת, בהפרת הדיווח שנבעה מהתנהלות זו של המשיבים. הוועדה קבעה כי המידע המטעה שהוצג לדירקטוריון בדבר העסקה הפוטנציאלית השתקף בדיווח המיידי של החברה על החלטת הדירקטוריון, כך שעל אף שהדיווח שיקף לכאורה את שהתרחש בישיבת הדירקטוריון, הוא היה דיווח מטעה.

 

בסופו של דבר קבעה הוועדה ברוב דעות חבריה כי מנכ”ל החברה וסמנכ”ל הכספים של החברה כללו פרטים מטעים בדיווח המיידי על דחית העסקה והוטלו עליהם עיצומים כספיים בסך 250,000 ₪ ו-150,000 ₪ ומניעת כהונה כנושאי משרה בגוף מפוקח לתקופה של 9 חודשים ו- 4 חודשים על תנאי, בהתאמה. החברה עדכנה כי שניהם הודיעו על כוונתם להגיש עתירה מנהלית כנגד ההחלטה.

לדעתנו, מספר נקודות חשובות וראויות לציון עולות מההחלטה:

 

  • אמנם הוועדה החליטה כי המשיבים הפרו חובות דיווח, אולם מהחלטתה עולה באופן ברור כי הנושא המרכזי שעמד בבסיס ההליך היה ניצול ההזדמנות העסקית וההפרה לכאורה של חובות האמון וחובות ההגינות של בעלי השליטה כלפי החברה ובעלי המניות מן הציבור, נושא שכאמור נדון במסגרת תביעה נגזרת שהוגשה כנגד בעלי השליטה. העובדה שהתנהלות המשיבים כלפי החברה ובעלי מניותיה קיבלה ביטוי בדוח מיידי של החברה, אפשרה לרשות להטיל אחריות מנהלית על המשיבים (וזאת בנוסף לסיוע במימון התביעה הנגזרת), על אף שהתנהלותם מלכתחילה, בלתי תקינה ככל שהיתה, לא יכולה היתה להיחשב כהפרה מנהלית.

 

  • אנו עדים פה למעשה לשימוש לראשונה של הרשות בהפרת הדיווח המנהלית ככלי עקיף לצורך אכיפה של חובות מהותיות אחרות של נושאי המשרה ובעלי השליטה בחברות הציבוריות.

 

  • עוד עולה מהחלטת הוועדה כי כל דיווח חסר או מטעה לדירקטוריון של החברה (או לאורגנים אחרים בחברה) שמקבל ביטוי בדיווח לציבור עלול להיחשב באופן כמעט אוטומטי כהכללת פרט מטעה בדיווח לציבור. לאור האמור, יש להקפיד הקפדה יתרה על דיוק ושלמות הנתונים המדווחים לדירקטוריון.

 

  • הוועדה קבעה גם כי חלק מהפרטים שהוצגו בדיווח בצורה מעורפלת וכללית היו פרטים מטעים, לא משום שהיו לא נכונים, אלא משום שלא תיארו בצורה מלאה מספיק את המידע שהיה על החברה לדווח לציבור (למשל, בדיווח חסרו פרטים על מיקום הקרקע). מכאן שיש לשים לב בעת ניסוח דיווחים מיידים שלא להחסיר נתונים כמותיים או איכותיים אם הם מהותיים לצורך הבנת הנושא המדווח.

 

  • בשונה מעט מהגישה הרווחת, הוועדה הדגישה בהחלטתה כי מטרתו של הדיווח לציבור היא לא רק להעניק לציבור כלים לקבלת החלטות השקעה אלא גם לאפשר לו לבחון את מקצועיותו של הדירקטוריון, להעריך את תיפקודו ולמנוע ניצול לרעה של החברה על ידי בעלי השליטה ונושאי המשרה בדרך של פיקוח על התנהלותם. מכאן נובעת חשיבות רבה לשיקוף מדויק ומלא ככל האפשר בדיווחי החברה על תהליכי קבלת ההחלטות בהנהלה ובדירקטוריון, לרבות המידע שהוצג בפניהם ונדון על ידם, נימוקים לקבלת ההחלטות וכד’.

 

  • מהחלטת הוועדה עולה גם חשיבות בדיקת הדיווח ונכונותו על ידי מי ששמו מופיע על גבי הדיווח כמאשר הדוח. יוזכר כי על פי תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני) התשס”ג-2003, הסמכה של מורשה חתימה אלקטרונית צריכה להיעשות ביחס לנוסח הסופי של כל דיווח ודיווח ועל מעניק הסמכות לדווח על העדר התאמה בין הנוסח שאושר על ידו לחתימה לבין הנוסח שפורסם לציבור. מכאן שחשוב להקפיד כי הדוחות ותוכנם יאושרו מראש על ידי הגורמים ששמם מופיע על גביהם.

 

  • כאמור, ההליך לא עסק ישירות בתהליך קבלת החלטת הדירקטוריון על דחית העסקה, אלא רק בדיווח שנגזר ממנו, אולם מהאמירות הקשות של הוועדה ביחס להתנהלות הדירקטוריון במקרה זה (ישיבה טלפונית שזומנה בהתראה של יום, ללא עדכון מראש בנושא שעל הפרק וללא העברת חומר כלשהו למשתתפים בדיון), עולה כי ישנה חשיבות רבה לקיום תהליכים נאותים שמאפשרים לדירקטורים לקבל החלטות המבוססות על דיון מעמיק בכל הנתונים הרלבנטיים להחלטה. על מנת שהדירקטורים יעמדו בחובות המוטלות עליהם, יש להימנע ככל הניתן מזימון ישיבות דירקטוריון בהתראה קצרה, יש להעביר לחברי הדירקטוריון את החומרים הרלבנטיים לנושא הנדון מראש ובמועד שיאפשר להם לעיין בהם וללמוד אותם, יש לבצע לפני מועד הישיבה את הבדיקות הנדרשות להחלטה ולקיים בדירקטוריון דיון מעמיק טרם קבלת ההחלטה.

 

  • והערה כללית לסיום: מההחלטה אפשר ללמוד אולי על התפתחות מסוימת והבשלה בהפעלת שיקול דעתה של הוועדה – ההחלטה התקבלה ברוב דעות ביחס לשניים מבין שלושת המשיבים, והסתיימה בפעם הראשונה בהחלטה (ברוב דעות) שלא להטיל אחריות על אחד מהמשיבים. ייתכן שיש בכך כדי ללמד על שינוי מסוים בגישתה של הוועדה שבמקרים רבים עד עתה נטתה לאמץ את עמדות הרשות בהליכים שהתנהלו בפניה.

 

מזכר זה כולל מידע חלקי בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני. מזכר זה מוגש כשירות ללקוחותינו, תוך הבהרה שמקרה ספציפי טעון בדיקה ודיון.

No Fields Found.