Israel Securities Law Administrative Enforcement (Enforcement Arrangements) - The HOT Communications Systems Case [Hebrew]
21/06/2016
image

לקוחות וידידים יקרים,

 לאחרונה פורסם הסדר אכיפה מנהלית בין יו”ר רשות ניירות ערך (“הרשות“) לבין חברת הוט מערכות תקשורת בע”מ (“הוט“), בעלת השליטה בה, קול החזקה בע”מ (“קול“), שני חברי דירקטוריון הוט בתקופה הרלוונטית שכיהנו מטעם בעלת השליטה (ג’ואי דקסטר וג’רמי בונין, “הדירקטורים“), ומי שכיהן באותה התקופה כמנכ”ל החברה, הרצל עוזר (“המנכ”ל“).

בהסדר האכיפה, שתי קביעות משמעותיות מאוד שלא זכו לתהודה הראויה להן: מבחינת הדין המהותי, אומצה עמדת הרשות לפיה חברה ציבורית אינה יכולה להסתמך באופן בלעדי על הודעות מאת בעלי העניין בה בקשר לשינוי בהחזקותיהם; ומבחינת ההליך המנהלי, לראשונה הוטלה אחריות פיקוחית על מנכ”ל החברה (אף בהיעדר מעורבות אישית כלשהי שלו בהפרה).

במרכזו של ההסדר עמדו שתי הפרות דיווח הקשורות לאירוע אחד – עסקה פרטית למכירת מניות של בעלי מניות בהוט – ידיעות תקשורת בע”מ וחברות אחרות מקבוצת השליטה של אליעזר פישמן (“ידיעות ופישמן“) – לקול, וזאת במקביל לתהליך אישור מיזוג משולש הופכי בין קול להוט שבמהלכו הוצע לבעלי המניות מהציבור למכור את מניותיהם לקול, כך שהוט תיהפך לחברה פרטית.

במסגרת העסקה הפרטית בין קול לבין ידיעות ופישמן סוכמה תמורה כספית מסוימת למניה, אך בנוסף הוענקו לידיעות ופישמן זכויות נוספות, והגילוי שניתן על ידי קול להוט, ובהמשך לכך על ידי הוט לציבור, היה חלקי. טענת הרשות, שהתקבלה על ידי ועדת האכיפה המנהלית (במסגרת אישור הסדר האכיפה, שחסך לצדדים את הצורך בקיום הליך מנהלי מלא) היתה שהפרטים שלא גולו אודות הזכויות הנוספות כאמור היו מהותיים, וזאת בייחוד בהתחשב בכך שבאותו מועד נדרשו בעלי המניות מקרב הציבור לבחון את הגינות התמורה שהוצעה להם בגין מניותיהם במסגרת המיזוג המשולש ההופכי.

במסגרת ההסדר הוטלו עיצומים כספיים על הוט (1,750,000 ₪) ועל קול (2,250,000 ₪). בנוסף, התחייבה הוט לנקוט אמצעים למניעת הישנות ההפרה על ידי ריענון נוהל דווחים מיידיים ועיצובו כנוהל חדש. על הדירקטורים הוטלו עיצומים כספיים בגובה 275,000 ₪ ו- 225,000 ₪. לבסוף, על המנכ”ל, הוטלה לראשונה סנקציה בגין אחריות פיקוחית של מנכ”ל, עיצום כספי בגובה של 100,000 ₪.

 כאמור, שתי קביעות משמעותיות בהסדר האכיפה:

הדיווח שפורסם על ידי הוט כלל את כל המידע שהועבר לה על ידי בעלת השליטה (הוט אף צירפה לדיווח את הודעת בעלת השליטה כפי שהועברה לה). על אף האמור, הוטלה על הוט ועל נושאי המשרה בה אחריות על אי גילוי הפרטים החסרים אודות הזכויות הנוספות, בהתאם לעמדת הרשות לפיה אם הודעה המתקבלת מבעל העניין היא הודעה עמומה, מעוררת שאלות או נראה כי יש בה טעות כלשהיא, מוטלת חובה על החברה הציבורית המדווחת על השינוי לציבור המשקיעים לברר את הפרטים עם בעל העניין על מנת שתוכל להצהיר כי המידע המתפרסם על ידה הוא על פי מיטב ידיעתה. מכאן, שבניגוד לאופן הפעולה של חברות רבות כיום, חברה לא תוכל להסתפק בהודעת בעל העניין על שינויים בהחזקותיו, או על כל מידע אחר שהיא מקבלת מבעלי ענין או נושאי משרה לצורך דיווח לציבור, ובמקרים מסוימים יהיה עליה לחקור ולברר פרטים נוספים מול בעל העניין או נושא המשרה לצורך הדיווח לציבור.

חוק ניירות ערך מטיל על המנכ”ל אחריות לפקח ולנקוט את כל האמצעים הסבירים למניעת ביצוע הפרה בידי התאגיד ומאפשר להטיל עליו סנקציות מנהליות במקרה שבוצעה הפרה על ידי התאגיד או על ידי עובדיו. במקרה זה נעשה לראשונה שימוש בסמכות זו והוטלה על המנכ”ל אחריות פיקוחית על אף שלא היה מעורב כלל באופן ישיר בהפרה: האחריות שהוטלה על המנכ”ל לא נבעה ממעורבותו הישירה בדיווחי החברה, אלא בשל כך שלא נקט באמצעים שאמורים היו להבטיח, כי האנשים שפעלו והתהליכים שהופעלו בחברה בנושא הדיווח לא יביאו להוצאת דיווחים המכילים פרט מטעה. הטלת אחריות פיקוחית על המנכ”ל היא צעד נוסף במגמה ההדרגתית שמובילה הרשות, בתמיכת ועדת האכיפה המנהלית, להרחבת המקרים שבהם מוטלת אחריות אישית על נושאי המשרה בחברה, בנוסף ובמקביל לאחריות המוטלת על החברה. נזכיר כי אחריות פיקוחית זו (הייחודית למנכ”ל במסגרת מנגנון האכיפה המנהלית שכן אינה חלה על דירקטורים) היתה אחת מגולות הכותרת של הליך האכיפה המנהלי כשנחקק לפני כחמש שנים, והיא מהווה את אחד מהמנועים העיקריים לאימוצן של תכניות אכיפה פנימיות בתחום ניירות הערך בחברות שכן קיומה של תכנית אכיפה פנימית אפקטיבית עשויה להעניק למנכ”ל הגנה מפני הטלתה של אחריות פיקוחית זו (במקרים שבהם אין לו מעורבות אישית בהפרה). אנו סבורים כי גם בעניין זה אין מדובר באירוע חד פעמי וכי נראה מעתה מקרים נוספים של הטלת אחריות פיקוחית על מנכ”לים של חברות ציבוריות במקרים של הליכים מנהליים, תוך הגברת עצמת הסנקציות שהרשות תבקש להטיל (עיצומים כספיים גבוהים יותר ואף הגבלת עיסוק).

מזכר זה כולל מידע חלקי בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני. מזכר זה מוגש כשירות ללקוחותינו, תוך הבהרה שמקרה ספציפי טעון בדיקה ודיון.

No Fields Found.