Draft Manifesto Regarding Public Statements that Harm Competition [Hebrew]
04/08/2014
image

לקוחות וידידים יקרים,

חברות רבות נוהגות לשתף את הציבור במידע הנוגע לפעילותן העסקית. על פי רוב, תכלית מסירת המידע לגיטימית ואף רצויה חברתית: מסירת מידע לציבור המשקיעים משכללת את פעולתו של שוק ההון ומסייעת בקבלת החלטות השקעה מושכלות. לעיתים נועד פרסום המידע לקדם מהלכים שיווקיים לגיטימיים שהם שמן בגלגליה של התחרות החופשית. עם זאת, יש שפרסום המידע טומן בחובו פוטנציאל לפגיעה בתחרות.

אמש פרסמה רשות ההגבלים העסקיים טיוטת גילוי דעת בעניין התבטאויות פומביות הפוגעות בתחרות. הטיוטה מבקשת להציב קווי גבול ולקבוע אמות מידה לגבי התבטאויות פומביות ופרסומים מצד גורמים במגזר העסקי העלולים לפגוע בתחרות.

טיוטת גילוי הדעת קובעת כי התבטאויות פומביות מצד מתחרה שיש בכוחן להשפיע על ההתנהלות העסקית של מתחרה אחר, עלולות להסב פגיעה משמעותית בתחרות, והדבר יכול לעלות כדי ניסיון פסול להגיע להסדר כובל. במקרים בהם המתחרה שינה את התנהגותו בהתאם להתבטאות הפומבית – אף עלולה להשתכלל לדעת הרשות עבירת הסדר כובל. עד כה היה נהוג לסווג איתות באמצעות התבטאות פומבית (signaling), שהיא מטבעה פעולה חד צדדית, כפרקטיקה מקדמת התאמה (facilitating practice), שאינה אסורה כשלעצמה, למעט במקרים חריגים ביותר.

הטיוטה קובעת כי להתבטאויות ופרסומים פומביים עשויה להיות פגיעה דומה לזו של אמירות והסכמים הנחתמים במחשכים, וכי העובדה שמנהלים וחברות מתבטאים באופן פומבי, אינה מכשירה את ההתבטאות ואינה מקנה להם חסינות מאכיפה של רשות ההגבלים העסקיים. טיוטת גילוי הדעת מספקת שורה של מאפיינים שיש לבחון לשם סיווג ההתבטאות הפומבית כמותרת או אסורה. רשימת מאפיינים זו אינה סגורה או ממצה וההכרעה בשאלה האם ההתבטאות היא אסורה תיבחן על יסוד מכלול נסיבות העניין המיוחדות של כל מקרה.

טיוטת גילוי הדעת, שמחדדת ומעדכנת אמירות קודמות של נציגי הרשות שניתנו בעל פה, מעוררת שורה של קשיים משפטיים, לרבות באשר לסיווגו של אקט חד צדדי במהותו כהסדר כובל פוטנציאלי ובאשר לייחוס אחריות פלילית בפוטנציה לגוף שנחשף שלא מרצונו למידע. כן מעוררת טיוטת גילוי הדעת שאלות באשר ליחס שבין חובות גילוי מכוח דינים אחרים (למשל חובות גילוי מכוח דיני ניירות ערך או חוק המזון). בעניין זה עשויה לחול הוראת סעיף 3(1) לחוק ההגבלים העסקיים הפוטרת הסדר כובל שדין אחר מצווה על קיומו, אך עניין זה מצריך בחינה פרטנית במקרים הרלוונטיים.

אנו ממליצים ללקוחותינו לוודא מודעות של מנהלים ועובדים רלוונטיים בתאגיד לחשיפות האפשריות מכוח התבטאויות פומביות, תוך קביעת נהלים מתאימים למזעור חשיפות אלה, במידת הצורך.

על אילו התבטאויות חלה טיוטת גילוי הדעת?

טיוטת גילוי הדעת קובעת כי התבטאות פומבית היא התבטאות לציבור רחב של אנשים, אשר אפשר שתעשה באופן חד צדדי. כך למשל, פרסומים יזומים לתקשורת, פרסומים לבורסה לניירות ערך, שיחות עם משקיעים, אמירות במסגרת השתתפות בכנסים מקצועיים, פרסומים במסגרת ראיונות בעיתונות וכן כל מסירת מידע באמצעי אחר המביאה או עשויה להביא את המידע לידיעת ציבור רחב של נמענים.

הכלים שבאמצעותם תסווג ההתבטאות

טיוטת גילוי הדעת קובעת כי התבטאויות פומביות שלא טמונה בהן כל הצדקה לגיטימית וכל מטרתן היא פגיעה בתחרות (אמירות “עירומות”) הן אסורות. כך למשל, קריאה למתחרים להעלאת מחירים או להימנע מהורדת מחירים היא אסורה כשלעצמה.

ביחס להתבטאויות אחרות, מספקת הטיוטה שורה (לא ממצה) של פרמטרים שבכוחם להצביע על חומרת ההתבטאות, ושאם הם מתקיימים, תגדל הסבירות שההתבטאות תסווג כאסורה:

טיבו של המידע: התבטאות הנוגעת למידע רגיש תחרותית וכוללת מידע רב, מדויק ופרטני ובכלל זאת מידע אודות מחירים, נוסחאות תמחור, עלויות ייצור, רווחיות, מהלכים אסטרטגים עתידיים ומידע פרטני הנוגע ללקוחות או ספקים. דוגמה:

לנוכח עליית תשומות האנרגיה, החלטנו להעלות את המחיר ללקוח מסוים, בשיעור של 10%, החל מתחילת החודש הבא.

מבנה השוק ומאפייניו: ככל שמדובר בשוק בעל נטייה גבוהה יותר לתיאום ובפרט שוק ממועט מתחרים, ריכוזי, בעל חסמי כניסה וככל שהמוצרים הומוגנים יותר, כך תגבר הנטייה לסווג את ההתבטאות כאנטי-תחרותית.

התקופה לגביה מתייחס המידע: מידע הנוגע לתכניות בעתיד או מידע אודות העבר, אשר לאור מאפייני השוק ניתן לגזור ממנו מסקנות לגבי ההתנהגות בעתיד.

התייחסות לתרחישים שונים: הפנייה למתחרים כוללת תנאים ברורים לתיאום או להכוונת מתחרים לתגובה מסוימת. דוגמה: אם לא יחול שינוי במחיר תשומה של מוצר מסוים, ניאלץ להעלות את מחיר מוצר אחר ב- 10%. אנו לא מעריכים שנפסיד נתח שוק כי גם המתחרים ייאלצו להעלות מחיר. כמובן שאם ניתקל בהתנהגות לא רציונלית של המתחרים נוריד חזרה את המחיר.

פנייה או התייחסות למתחרים מסוימים: אמירה המופנית ישירות למתחרים, ובמיוחד כאשר מדובר במתחרה ספציפי. דוגמה: בסוף רשת מסוימת  תבין שאם תמשיך את מלחמת המחירים’ מולנו באשדוד, זה יגרור את כל השוק למלחמת מחירים והיא רק תפסיד מזה.

התבטאויות הדדיות: התבטאויות המהוות חלק מסדרה של התבטאויות נוספות הקשורות זו לזו. למשל, התבטאות של חברה בדבר העלאת מחירים הנענית בהתבטאות של מתחרה המודיע כי גם הוא מעלה את מחיריו.

מזכר זה כולל מידע כללי בלבד והוא אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. מזכר זה מוגש כשירות ללקוחותינו, תוך הבהרה שבכל מקרה ספציפי יש לקיים דיון נפרד לגופו של עניין.

No Fields Found.