Stock Allocation to External Investors after Structure Changes Respective to Part 2 of the Israeli Tax Ordinance [Hebrew]
01/02/2012
image

 

לקוחות וידידים יקרים,

בימים האחרונים פרסמה רשות המיסים נייר עמדה בו מאמצת היא פרשנות חדשה ביחס למגבלות החלות על חברה ובעלי מניותיה עקב שינויי מבנה כגון מיזוגים או העברת נכסים על-פי סעיפים 103 ו- 104 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) – התשכ”א – 1961 (להלן: “הפקודה“). הפרשנות החדשה הינה פרשנות מקלה ביחס לפרשנות אשר הייתה נהוגה עד כה בכל הנוגע להכנסת משקיע חדש לחברה, אשר לקחה חלק במיזוג או שהועברו אליה נכסים כאמור, ובעלת חשיבות רבה בקבלת ההחלטה האם וכיצד לבצע שינוי מבנה פטור ממס.

שינוי מבנה על -פי פקודת מס הכנסה – על- אף שמבחינה משפטית שינויי מבנה כגון מיזוגים, פיצולים והעברת נכסים מהווים “מכירה” ולפיכך יוצרים אירוע מס, מעניק חלק ה-2 לפקודה פטור ממס (ולמעשה דחיית מס) לשינויי המבנה האמורים מתוך ההנחה כי מבחינה מהותית אין מדובר ב”מכירה” היות והבעלות הכלכלית בנכסים נשמרת גם לאחר שינויי המבנה. לפיכך, התנאי היסודי הקבוע לכל אורכו של חלק ה-2 לפקודה הינו התנאי של המשך החזקת הנכסים המועברים וכן המשך החזקת הזכויות בחברה אליה הועברו הנכסים, וזאת במשך תקופה של שנתיים ממועד שינוי המבנה.

עם זאת, המחוקק היה ער לעובדה כי שמירת הבעלות המלאה בנכסים המועברים במסגרת שינוי המבנה לא תמיד אפשרית היות ומטרת שינוי המבנה, במקרים רבים, הינה גיוס כספים באמצעות הנפקה בבורסה ו/או גיוס משקיעים פרטני. לפיכך נקבעו מספר אירועים אשר לא יראו בהתקיימם משום פגיעה בתנאי של המשך ההחזקה בזכויות (בנכסים או במניות) לאחר שינוי המבנה. על- פי רשימת האירועים האמורים בחוק, ניתן למכור 10% מהזכויות של כל אחד מבעלי הזכויות, ניתן להקצות זכויות למשקיע חדש עד לשיעור של 25% מהון החברה הקיים (20% מההון לאחר ההקצאה) וניתן להקצות זכויות בבורסה לניירות ערך עד ל-49% מהון החברה לאחר ההקצאה (בפיצול ניתן להקצות למשקיע חדש ובבורסה עד 50%מהזכויות), הכל בכפוף ל”מגבלת העל”, לפיה לא יפחתו זכויותיהם של מי שהיו בעלי זכויות בחברה הקולטת, מיד לאחר שינוי המבנה, מ51% (להלן: “מגבלת העל“). התקיימות אחד מהאירועים הללו כאמור, לא תהווה הפרת תנאי המשך ההחזקה בנכסים למשך שנתיים ממועד שינוי המבנה.

הפרשנות עד לפרסום נייר העמדה – על- פי הפרשנות המקובלת לאירועים האמורים ובפרט ביחס להקצאת זכויות למשקיע חדש, ניתן היה להקצות בהקצאה פרטית זכויות למשקיעים אשר לא היו בעלי זכויות בחברה מיד לאחר שינוי המבנה עד 25% מההון הקיים בחברה (המהווים 20% לאחר ההקצאה). כלומר סך הזכויות אשר יוקצו לכלל המשקיעים החדשים בהקצאה פרטית לא יעלה על 25% מההון הקיים לאחר שינוי המבנה, וזאת לאור פרשנותה של רשות המיסים המבוססת על הוראות 104ד(1)(ג) לפקודה.

הפרשנות החדשה – על- פי פרשנות זו לסעיף 104ד(1)(ג) לפקודה, אותה אימצה כאמור רשות המיסים, בכל הקצאה פרטית במהלך תקופת המגבלות ניתן להקצות זכויות לכל משקיע חדש אשר לא היה בעל זכויות בחברה לפני ההקצאה, עד 20% מהון המניות בחברה לאחר ההקצאה, וזאת בכפוף למגבלת העל (הקצאה של עד 49% מהזכויות בחברה למשקיע חדש). במילים אחרות, ניתן להקצות בהקצאה פרטית למספר משקיעים חדשים עד 49% מהון המניות בחברה לאחר ההקצאה, ובלבד שלכל אחד מהמשקיעים החדשים לא יוקצו יותר מ-20% מהון המניות בחברה לאחר ההקצאה. בנוסף משקיע שהשתתף בהקצאה קודמת לא יוכל להשתתף בהקצאה נוספת היות ולא נחשב למשקיע חדש.

יש לציין, כי הפרשנות החדשה שאומצה על-ידי רשות המיסים מקלה באופן משמעותי על גיוס משקיעים אגב עריכת שינויי מבנה ולפיכך במקרים המתאימים, מגבירה את הכדאיות שבעריכת שינויי המבנה בהתאם לחלק ה- 2 לפקודה.

כמו כן נבקש לציין כי חריגה מהמגבלות הקבועות בסעיפים 103 ו-104 לפקודה עלולה להביא לתוצאות מס לא רצויות ואף ל”תאונות מס”, ולפיכך מומלץ להתייעץ עם הגורמים המתאימים בטרם עריכת שינויי המבנה ובפרט שינויי המבנה על- פי חלק ה- 2 לפקודה.

נציין כי האמור לעיל הינו מידע כללי וחלקי בלבד. וישנם שיקולים משפטיים, מיסויים ואחרים רבים אותם יש לשקול בטרם קבלת ההחלטה על ביצוע שינוי מבנה. לפיכך, אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי. נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה נוספת הנובעת מעניין זה.

מזכר זה כולל מידע כללי בלבד והוא אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. מזכר זה מוגש כשירות ללקוחותינו, תוך הבהרה שבכל מקרה ספציפי יש לקיים דיון נפרד לגופו של עניין.

No Fields Found.