The Bank of Israel began to implement the final stage of establishing the Credit Data System and its operation [Hebrew]
18/04/2019

מערכת נתוני האשראי החדשה של בנק ישראל

ב-12 באפריל 2019 החלה לפעול מערכת נתוני האשראי החדשה של בנק ישראל. מדובר במערכת שמטרתה ליצור הלימה טובה יותר בין הסיכון המאפיין את הלווה, ובין הריבית שיישלם למלווה.

המערכת קמה מכוח חוק נתוני אשראי, התשע”ו-2016, אשר נחקק על מנת לקבוע הסדר כולל לשיתוף בנתוני אשראי. החוק כולל הוראות לעניין איסוף נתוני אשראי ממקורות המידע המנויים בו, ושמירתם במאגר מידע מרכזי המופעל בידי בנק ישראל. ״לשכות אשראי״ נקבעו בחוק כמתווכות בין הנתונים הגולמיים במאגר לבין נותני האשראי השונים, והן נדרשות לשמור על עניינם של הלקוחות ועל פרטיותם.

מטרת המאגר לרכז נתונים הדרושים להערכת הסיכון, שהלווה יעמוד בפירעון התשלומים להם הוא מתחייב. לשם כך מקבל המלווה גישה למידע הנאגר. יש מידע שהעמדתו לרשות נותן האשראי דורשת רק הודעה ללקוח, ויש מידע שהעמדתו לרשות נותן האשראי דורשת את הסכמת הלקוח.

המאגר מכיל הן נתונים חיוביים, והן נתונים שליליים, על הפעילות הפיננסית של אנשים פרטיים ובתי עסק שהם עוסקים מורשים. בין היתר, מדובר במידע לגבי תשלומים שבהם התחייב לקוח ולגבי פירעונם, ובכלל זה תנאי התחייבות וכן צווים או הגבלות שהוטלו על לקוח, נתונים לגבי בקשות לקוח לנטילת אשראי, נתונים לגבי סוגי חשבונות הלקוח המתנהלים אצל נותן אשראי, ופרטים בנוגע לעסקאות אשראי שביצע הלקוח.

לכל לקוח (בכפוף לחריגים הקבועים בחוק) יש זכות לבקש כי הנתונים שנאספו עליו במאגר ימחקו, וכי לא יאספו אודותיו נתונים נוספים.

קבלת מידע מהמאגר על ידי נותן אשראי נעשית בשתי דרכים עיקריות: (1) קבלת דוח אשראי הכולל את נתוני האשראי המלאים של הלקוח, לשם התקשרות בעסקת אשראי עם הלקוח. לכך נדרשת הסכמתו המפורשת של הלקוח; (2) קבלת חיווי אשראי הכולל מידע מינימאלי בלבד (ובעיקר נתון בינארי – לתת אשראי או שלא לתת), ולכך נדרש רק ליידע את הלקוח אך אין צורך בקבלת הסכמתו.

גורמים רבים חייבים להעביר מידע למאגר, וביניהם כונס הנכסים הרשמי, חברת חשמל, מנפיקי כרטיסי חיוב, וכן תאגידים בנקאיים וגורמים אחרים הנותנים אשראי קמעונאי ללקוחות בהיקף שנתי העולה על 250 מיליון ₪. בתנאים מסוימים, גם מי שאינו מחויב בהעברת נתוני אשראי יכול לקבל מלשכת האשראי נתוני אשראי לגבי לקוח, אם יעביר בעצמו למאגר את המידע על כל הלקוחות שיש לו נתוני אשראי לגביהם.

ניהול סיכונים

החוק קובע את המותר והאסור בתחום השימוש בנתוני אשראי ואף מטיל סנקציות פליליות ומנהליות על הפרתו; חשוב להכיר את הוראותיו. בין היתר:
• מותר לעשות שימוש בנתוני אשראי רק לצורך ביצוע עסקת אשראי ספציפית; בשונה מהחוק הקודם, אסור לעשות בנתונים שימוש לצרכים דוגמת קבלה לעבודה והשכרת נכסים או מכירתם.
• בעסקאות מכירה בתשלומים מותר לקבל רק חיווי אשראי. דו״ח אשראי ניתן לקבל בעסקאות דוגמת הלוואה או ניכיון שטר.
• לפנייה לקבלת חיווי אשראי חובה להקדים הודעה ללקוח. תוכן ההודעה מוסדר בסעיף 10 לכללי נתוני אשראי שהתקין בנק ישראל.

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_736.htm#Seif10

• קבלת דו”ח אשראי מותנית בהסכמה מראש ובכתב של הלקוח. לשם כך נקבע בתוספת השנייה לתקנות נתוני אשראי טופס ייעודי, ובו יש לעשות שימוש.

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_735.htm#med7

• אם בעקבות קבלת הדו”ח שונו לרעה תנאי עסקה עם הלקוח, יש למסור ללקוח את דו”ח האשראי ואת פרטי לשכת האשראי שממנה התקבל המידע.
• ניתן להסתמך על חיווי אשראי ועל דו”ח אשראי לצורך קבלת החלטות רק למשך שישים יום ממועד קבלתו; לאחר מועד זה, יש לפנות ולקבל דו”ח עדכני.
• את המידע המתקבל מדו״ח אשראי חובה למחוק לכל המאוחר במועד פירעון האשראי. אם לא נכרתה עסקה, יש למחוק את המידע בתוך שישים ימים ממועד קבלתו.
• רבים מבין נותני האשראי – בנקים, וכן גופים אחרים המלווים סכום כולל של יותר מ-250 מיליון ₪ בשנה. חייבים לדווח למאגר נתוני האשראי; הם גם רשאים לעשות שימוש במידע הנאגר. נותן אשראי שאינו חייב בדיווח יוכל יוכלו לעשות שימוש במידע הנאגר רק בתנאי שיעביר גם הוא מידע למאגר. גם סוגיה זו מוסדרת בתקנות נתוני אשראי (תוספת ראשונה) ובהוראות של בנק ישראל.

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_735.htm#med6

https://tinyurl.com/yxc5ehkd

החוק החדש כולל כאמור גם סנקציות פליליות ומנהליות, והוא מחייב התארגנות והסדרה, לרבות במערכות המחשוב הרלוונטיות ובמערכות הציות והאכיפה. נשמח לייעץ ולסייע.

מזכר זה כולל מידע חלקי בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני. מזכר זה מוגש כשירות ללקוחותינו, תוך הבהרה שמקרה ספציפי טעון בדיקה ודיון.

No Fields Found.