Israel Introduces New Credit Information Regime [Hebrew]
04/05/2016
image

לקוחות וידידים יקרים,

בתאריך 12.4.16 פורסם חוק נתוני אשראי, התשע”ו-2016 (“החוק“), שמטרתו לקבוע הסדר כולל לשיתוף בנתוני אשראי, לרבות לעניין איסוף נתוני אשראי ממקורות המידע הקבועים בחוק, שמירתם במאגר מידע מרכזי המופעל על-ידי בנק ישראל ומסירת נתוני אשראי ממנו ללשכות אשראי לצורך עיבודם והעברתם, בין השאר, לנותני אשראי, תוך שמירה על עניינם ופרטיותם של הלקוחות שהנתונים מתייחסים אליהם. בין מטרות החוק: הגברת התחרות בשוק האשראי הקמעונאי; הרחבת הנגישות לאשראי; צמצום האפליה במתן אשראי והפערים הכלכליים, וכן; יצירת בסיס מידע לא מזוהה שישמש את בנק ישראל לביצוע תפקידיו.

במסגרת יישום החוק, יוקם מאגר אשראי בניהול בלעדי של בנק ישראל, אשר יאסוף נתוני אשראי ממקורות מידע שונים המנויים בחוק (כגון כונס הנכסים הרשמי, לשכות ההוצאה לפועל, בנק ישראל, בתי המשפט, בנק הדואר, תאגידים בנקאיים, מנפיקי כרטיסי חיוב וכן הלאה), יחזיק את נתונים אלה במאגר וימסור אותם ללשכות אשראי וללקוחות, למטרות החוק ובהתאם להוראותיו, ובין היתר: לשם עריכת דוח אשראי (או מתן “חיווי אשראי”) לגבי לקוח; מסירה ללקוח מידע לגביו; יצירת בסיס מידע שישמש את בנק ישראל לצורך ביצוע תפקידיו לפי חוק בנק ישראל (לרבות לצורך הצלבת מידע מזוהה לגבי לקוחות הנמצא בידיו מכוח סמכויותיו לפי דין); וכן לשם יצירת בסיס מידע לא מזוהה שישמש את לשכות האשראי לצורך פיתוח מודלים סטטיסטיים הדרושים להן לשם מתן שירותים המתבססים על נתוני אשראי ולשם מתן חיווי אשראי. חידוש מרכזי של החוק מצוי באפשרות לאסוף “נתונים חיוביים” אודות מוסר התשלומים של לקוח בניגוד לחוק הקודם אשר התיר איסוף נתונים שליליים בלבד.

בנוסף, עתידות לקום מכוח החוק לשכות אשראי, שיהוו את הגופים היחידים שיורשו לספק שירות נתוני אשראי, בהתאם לתנאי הרישיון שיינתן להן. לשכות אשראי תהיינה רשאיות, במסגרת הפעלת שירות נתוני אשראי, לעסוק, בין היתר בקבלת נתוני אשראי הכלולים במאגר, מבנק ישראל, ולהחזיקם לשם מסירתם לאחר בדו”ח אשראי או לצורך מתן חיווי אשראי לאחר; לקבל דוח ריכוז נתונים מבנק ישראל לצורך מסירתו ללקוח; וכן ליתן שירותים המתבססים על נתוני אשראי כגון: מתן ייעוץ לנותני אשראי בדבר התקשרות בעסקת אשראי עם הלקוח ותנאי העסקה, הכדאיות בנקיטת אמצעי גבייה לגבי לקוח שפיגר בפירעון תשלומים שבהם התחייב וכן מתן שירותים ללקוח כגון חילול דירוג אשראי של לקוח, מתן הודעה על שינוי בדירוג כאמור וייעוץ בדבר ההתנהלות הפיננסית של הלקוח.

בנוסף, קובע החוק סעיפים עונשיים שונים (בניגוד לחוק שירות נתוני אשראי הקודם) כמו גם פרק עיצומים כספיים, אשר יכול ויוטלו על הגורמים השונים בגין הפרה של הוראותיו.

תחילתו של החוק שנתיים וחצי מיום פרסומו, במהלכן ייערכו הגורמים השונים ליישומו (לרבות הקמת מאגר האשראי ודרכי איסוף הנתונים על-ידי בנק ישראל), ויותקנו מכוחו תקנות והוראות שונות אשר יסדירו את ההיבטים השונים של יישומו.

נשמח לעדכן ולהרחיב בהמשך וכן לספק מידע נוסף, ככל שנדרש.

מזכר זה כולל מידע חלקי בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני. מזכר זה מוגש כשירות ללקוחותינו, תוך הבהרה שמקרה ספציפי טעון בדיקה ודיון.

No Fields Found.